27/09/16

CHEA-CIQG International Quality Principles: Toward a Shared Understanding of Quality in Higher Education אימוץ עקרונות בינלאומיים וחתימה על מזכר סינוף Memorandum of Affiliation (MOA)

  1. בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בנושא פנייתו של הארגון האמריקאיCHEA-CIQG כי המל"ג תאמץ את שבעת העקרונות הבינלאומיים שגובשו על ידי הארגון, אשר מטרתם לייצר שפה אחידה של עקרונות ברורים לאיכות בהשכלה הגבוהה, להם יהיו מחויבים ארגוני אקרדיטציה והבטחת איכות בהשכלה הגבוהה, לטובת ציבור הסטודנטים והחברה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה בדעה כי שבעת העקרונות הבינלאומיים לאיכות בהשכלה הגבוהה עולים בקנה אחד עם מדיניותה, בהינתן אחריותם של המוסדות להשכלה גבוהה על איכות ההשכלה הגבוהה ובהינתן המטרה האסטרטגית של המל"ג להבטיח מערכת השכלה גבוהה איכותית ומובילה, ועל כן- מליאת המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה לאשר את 7 העקרונות ולחתום על מזכר הסינוף (MOA)Memorandum of Affiliation אשר גיבש ארגון CHEA.
  3. המועצה להשכלה גבוהה תיידע את המוסדות להשכלה גבוהה בדבר.