הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993 – חברת מפעלי כלכלה "מועדון טוב" –לקבלת שרותי תרבות פנאי ורווחה לעובדי המל"ג
תאריך אחרון להגשה 04/12/2022
תאריך פרסום 22/11/2022
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם “חברת מפעלי כלכלה "מועדון טוב"  –לקבלת שרותי תרבות פנאי ורווחה לעובדי המל"ג.

תקופת ההתקשרות המוערכת היא ל- 5 שנים ושווי ההתקשרות המוערך לשירות זה הינו כ- 40,000 ₪ לשנה כולל מע"מ.

רצ"ב חוות דעתה של גב' לימור בן עמי, ממונה בכירה משאבי אנוש והדרכה, לפיה חברת מפעלי כלכלה "מועדון טוב" הינה הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור בהתאם לצורכי המועצה להשכלה גבוהה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il  עד ליום 4.12.2022.

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .