המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם עמותת אלומה בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך הפעלת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" של הות"ת.
תאריך אחרון להגשה 09/05/2022
תאריך פרסום 11/04/2022
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- שנתיים עם אפשרות להארכת ההתקשרות לתקופה או תקופות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה להשכלה גבוהה ושווי ההתקשרות המוערך לשירות זה הינו כ- 2.5 מיליון ₪ לשנה (כולל מע"מ).

רצ”ב חוות דעתה של ד"ר ורדה בן שאול , סמנכ"ל להערכת איכות ואבטחתה במועצה להשכלה גבוהה , לפיה עמותת אלומה היא היחידה שיכולה  לספק את השירות האמור בהתאם לצורכי המועצה להשכלה גבוהה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני: Mechrazim@che.org.il   עד ליום 09/05/2022

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .