המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מר מיכאל דיימונד וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד).
תאריך אחרון להגשה 28/08/2023
תאריך פרסום 15/08/2023
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מר מיכאל דיימונד וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד).  תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 24 חודשים.

היועץ ייעץ וילווה את נציגי מל"ג/ות"ת בכל  תהליכי הרישום אל מול ארגוני ה- WFME וה- NCFMEA בתהליך מתן ההכרה מול ארגונים אלה לרבות כל תמיכה שתידרש במהלך הדרך עד לקבלת ההכרה.

שווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 270,000 ₪ כולל מע"מ.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה להשכלה גבוהה, רשאי לפנות למועצה להשכלה גבוהה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני Mechrazim@che.org.il  עד ליום 28.8.23.

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.

רצ"ב חוו"ד מקצועית של ד"ר לירן גורדון, ממונה בפועל מחקר והערכת פרויקטים, האגף להערת איכות והבטחתה.