מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי הסעה במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 11/06/2023
תאריך אחרון לשאלות 14/05/2023
תאריך פרסום 28/04/2023
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" או "המל"ג") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי הסעה מיוחדים ("ספיישל") במוניות, לצורך הסעת אורחים ועובדים של המועצה, וכן לשם העברת חומרים/עבודות, והכל עפ"י ובהתאם למפורט במסמכי מכרז זה על נספחיו (להלן: "המכרז").

2. המועצה מבקשת להתקשר עם עד שני זוכים בכל אחד משני האזורים הגיאוגרפים הבאים: אזור המרכז וגוש דן; אזור צפון - חיפה וסביבתה. בנוסף, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבחור כשיר נוסף בכל אזור גאוגרפי.

3. מציע במכרז יהיה רשאי להגיש הצעה למספר אזורים; ולזכות ביותר מאזור אחד. עם זאת, לא ניתן להגיש יותר מהצעה אחת לאזור אחד.

4. ההצעה הכספית מהווה 100% משקלול ההצעה.

5. תקופת ההתקשרות עם הספק (הזוכה במכרז) תהיה לתקופה של 24 (עשרים וארבעה) חודשים, החל ממועד חתימת המועצה על הסכם ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות המקורית"). ולמועצה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים למועצה (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת") והכל בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות.

6. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים להלן:

תנאי סף כלליים:

6.1 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והוא אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון.

6.2 המציע עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכן מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

תנאי סף מקצועיים:

6.3המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף להפעלת תחנת מוניות או הסעות וכוללת לפחות עשרים (20) מוניות (נהגים עצמאיים ו/או שכירים שחתומים על הסכם שירות מול התחנה).

6.4 קצין בטיחות בתעבורה: המציע מעסיק בתחנת המוניות קצין בטיחות בעל כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה, כמשמעותו בהוראות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, כאשר אישור משרד התחבורה על העסקת קצין בטיחות כאמור הינו בתוקף.

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום ראשון ה-14/05/2023 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום ראשון ה-11/06/2023 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה - 24.05.2023


מסמכי המכרז

נספח מחירים