מכרז פומבי דו-שלבי מספר 02/2022 לשירותי תכנון כוללני (אדריכלות והנדסה) לעבודות בינוי ושיפוצים עבור המועצה להשכלה גבוהה ‏
תאריך אחרון להגשה 26/06/2022
תאריך אחרון לשאלות 22/05/2022
תאריך פרסום 08/04/2022
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" או "המל"ג") מעוניינת בקבלת הצעות לאספקת שירותי אדריכלות הכוללים: תכנון כוללני (אדריכלות והנדסה), ייעוץ, פיקוח וליווי של עבודות בינוי ושיפוצים (להלן: "השירותים").

2. תקופת ההתקשרות תהא למשך 7 שנים ממועד חתימת המועצה על ההסכם עם הזוכה. למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעוד 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

3. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים להלן:

3.1 המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל.
3.2 המציע בעל כל האישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
3.3 האדריכל המוצע מטעם המציע הוא אדריכל רשוי הרשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, הוא שותף במציע ובעל ניסיון של 7 שנים במצטבר לפחות ב-10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי אדריכלות, תכנון, ייעוץ, פיקוח וליווי של עבודות בינוי ושיפוצים.
3.4 האדריכל המוצע בעל ניסיון בשירותי ייעוץ ותכנון בלפחות 3 (שלושה) פרויקטים של בניה חדשה ו/או הרחבת מבנה ו/או שיפוץ נרחב, אשר הסתיימו במהלך 10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, והעומדים בתנאים הבאים:

3.4.1 תכליתם העיקרית של המבנים היא משרדים וחדרי ישיבות.
3.4.2 המבנים משמשים גופים ציבוריים.
3.4.3 שטח כל מבנה לפחות 500 מ"ר.
3.4.4 אחד מהפרויקטים לפחות בוצע בעיר ירושלים.
3.4.5 2 (שניים) מהפרויקטים לפחות הינם בניה חדשה (ולא שיפוץ בתוך מבנה קיים) של לפחות 1,000 מ"ר משרדים בכל פרויקט.
"גופים ציבוריים" לצורך מכרז זה -
משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, מוסדות לאומיים - קק"ל, סוכנות יהודית וכן גופים שיש להם סממנים ציבוריים, ובלבד שנערכה פניה למל"ג מראש עד למועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה והגוף אושר על-ידי המל"ג.

3.5 האדריכל המוצע בעל ניסיון בביצוע פרויקט אחד לפחות, אשר הסתיים במהלך 10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, של תכנון כוללני, במסגרתו ניהל והוביל לפחות 6 (שישה) יועצים בשיטת התכנון הכוללני.
3.6 המציע יציג בהצעתו צוות יועצי ליבה כמפורט בסעיף 1.3.5.1 במסמכי המכרז. יועצי הליבה המוצעים בעלי רישיון בתוקף ורשומים בפנקס האדריכלים והמהנדסים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בתחום הרלוונטי לכל אחד מהם.
3.7 יועצי הליבה המוצעים בעלי ניסיון בתחומי התמחותם בלפחות שלושה פרוייקטי בניה חדשה ו/או הרחבת מבנה ו/או שיפוץ נרחב, במהלך 10 (עשר) השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, העומדים בתנאים הבאים:

3.7.1 מבנים שתכליתם העיקרית משרדים וחדרי ישיבות.
3.7.2 שטח כל מבנה לפחות 500 מ"ר.

3.7.3 2 (שניים) מהפרויקטים לפחות הינם בניה חדשה (ולא שיפוץ בתוך מבנה קיים) של לפחות 1,000 מ"ר משרדים בכל פרויקט.

4. המכרז הינו דו-שלבי, באופן שלרכיב האיכות + ראיון משקל של 80% ולרכיב המחיר 20%.

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה-08/05/2022 בשעה 11:00 בבניין המועצה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום ראשון ה-22/05/2022 בשעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום ראשון ה-26/06/2022 בשעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


עדכון 9/6/2022:

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי דו שלבי לשירותי אדריכלות - מעודכן לאחר שאלות הבהרה


פרוטוקול סיור אדריכלים - 08.05.2022

מכרז פומבי דו שלבי לשירותי אדריכלות - מסמכי המכרז