אוניברסיטת בר-אילן
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רמת-גן 52900
טלפון
03-5318111
פקס
03-5352423

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאופטומטריה
Course Title - Optometry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודאמנות יהודית
Course Title - Jewish Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאנגלית
Course Title - English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאנגלית-בלשנות
Course Title - English-Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאנגלית-ספרות
Course Title - English-Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודבוטניקה
Course Title - Botanics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה
Course Title - Biochemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה הומנית
Course Title - Human Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודביולוגיה התנהגותית
Course Title - Behavioral Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודביולוגיה חישובית
Course Title - Computational Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
Course Title - Geography and Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודדימות רפואי
Course Title - Medical Imaging
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסת חומרים
Course Title - Materials Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
Course Title - Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת נתונים
Course Title - Data Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה ומערכות מידע
Course Title - Industrial And Information Systems Engineering
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך לא פורמלי
Course Title - Informal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך
Course Title - Early Childhood Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודיסודות החינוך
Course Title - Fundamentals of Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכימיה של חומרים
Course Title - Chemistry of Materials
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכימיה תרופתית
Course Title - Pharmaceutical Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה-חשבונאות
Course Title - Economics-Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה-מנהל עסקים
Course Title - Economics-Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
Course Title - Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
Course Title - Land of Israel Studies and Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מזרח-תיכון
Course Title - Middle-Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מידע
Course Title - Information Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט
Course Title - Information Science and Internet Technology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המוח
Course Title - Brain Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ והסביבה
Course Title - Earth Sciences and the Environment
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעים מדויקים ומדעי החיים - ביופיזיקה
Course Title - Exact Sciences and Life Sciences-Biophysics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמוזיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמינהל ופיקוח
Course Title - Administration and Supervision
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
Course Title - Microbiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמכ"מ- מחשבת ישראל,כלכלה,מדעי המדינה
Course Title - JPPE- Jewish Philosophy,Political Sciences,Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהיגות וניהול מערכות חינוך
Course Title - Leadership and Educational Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשולב מדעי החברה
Course Title - Integrated Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
Course Title - Applied Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול טכנולוגיה
Course Title - Technology Administartion
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול לוגיסטיקה
Course Title - Logistics Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
Course Title - Human Resources Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה ומדעי הנתונים
Course Title - Statistics and Data Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודספרות משווה
Course Title - Comparative Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות עם ישראל
Course Title - Literature of the Jewish People
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודערבית
Course Title - Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיזיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפיזיקה חישובית קוונטית
Course Title - Computational Physics Quantum
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפילוסופיה כללית
Course Title - General Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפילוסופיה כללית ויהודית
Course Title - General and Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודצרפתית
Course Title - French
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב-תחומי
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב-תחומי במדעי היהדות
Course Title - Multidisciplinary Studies in Jewish Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב-תחומי מדעי החברה
Course Title - Mulidisciplinary Studies in Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב-תחומי מדעי הרוח
Course Title - Multidisciplinary Studies in Humanitie Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתולדות ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתורה שבעל-פה
Course Title - Oral Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתלמוד
Course Title - Talmud
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתנ"ך
Course Title - Bible Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
Course Title - French Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות – אמנות חזותית
Course Title - Art Therapy - Visual Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפט
Course Title - Legal Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי צבא וביטחון
Course Title - Armed forces and Security Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמימון ובנקאות
Course Title - Financing and Banking
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמינהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמינהל עסקים למנהלים
Course Title - Business Adminitrsation Excecutive
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים
Course Title - Executive Logistics Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה, קוגניציה, רגש ומוח
Course Title - Cognitive Emotional and Brain Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה עיונית
Course Title - Theoretical Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביואתיקה
Course Title - Bioethics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות במחקר קליני
Course Title - Lingustics in Clinical Research
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבלשנות וספרות אנגלית - בלשנות
Course Title - English Linguistics and Literature - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ולימודי סביבה
Course Title - Geography and Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגרונטולוגיה: מדעי הזקנה
Course Title - Groontology: Old Age Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגרונטולוגיה: מדעי הזקנה
Course Title - Groontology: Old Age Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה כללית
Course Title - General History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל
Course Title - Electrical Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהעת החדשה - המזרח התיכון
Course Title - New Age- Middle East
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד
Course Title - Child Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד - יעוץ לגיל הרך
Course Title - Child Development-Early Childhood Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך וחקר המוח
Course Title - Neuroeducation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך חברתי
Course Title - Social Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מדעי טכנולוגי
Course Title - Technological Scientific Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד - אוטיזם
Course Title - Special Education - Autism
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך מיוחד - מוגבלות שכלית
Course Title - Special Education - Intellectual Disability
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחקר הספר העברי
Course Title - Study of the Hewbrew Books
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודיהדות זמננו
Course Title - Contemporary Jewry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלת עסקים
Course Title - Business Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
Course Title - Land of Israel Studies and Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
Course Title - Middle-Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מידע
Course Title - Information Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי פרשנות ותרבות
Course Title - Hermeneutics and Culture Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלקויות למידה
Course Title - Learning Disabilities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלשון עברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע המידע
Course Title - Information Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע והלכה
Course Title - Science and Biblical Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הלמידה וההוראה
Course Title - Learning and Teaching Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמוזיקה
Course Title - Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמזרח תיכון - ימי ביניים
Course Title - Middle East - Middle Ages
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחשבת החינוך ותולדותיו
Course Title - History of Educational Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודממשל ומדיניות ציבורית
Course Title - Government and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהיגות וניהול מערכות חינוך
Course Title - Leadership and Educational Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשאבי אנוש
Course Title - Human Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמתמטיקה פיננסית
Course Title - Financial Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
Course Title - Conflict Management, Resolution and Negotiation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות
Course Title - Management and Development of Informal Educational Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
Course Title - Chain Supply and Logistics Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
Course Title - Industrial Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות אנגלית
Course Title - English Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות משווה
Course Title - Comparative Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות עם ישראל
Course Title - Literature of the Jewish People
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות ערבית
Course Title - Arabic Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודערבית
Course Title - Arabic
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפדגוגי דידקטי
Course Title - Didactic Pedagogy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפילוסופיה כללית
Course Title - General Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולגיה קלינית של הילד
Course Title - Child Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית ארגונית
Course Title - Social Organizational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית טיפולית
Course Title - Educational Therapeutic Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית קלינית
Course Title - Clinical Rehabilitational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודציבורית ופוליטית
Course Title - Public and Political
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה שיקומית
Course Title - Rehabilitation criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרגולציה ומדיניות סביבתית
Course Title - Regulation and environmental policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרפואה
Course Title - Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואה ארבע שנתי
Course Title - Medicine - four years program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואה- שלוש שנתי
Course Title - Medicine - three years program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודתולדות ישראל
Course Title - Jewish History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתורה שבעל פה
Course Title - Oral Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתלמוד
Course Title - Talmud
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתנ"ך
Course Title - Bible Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת וטכנולוגיה בחינוך
Course Title - Communications and Technology in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרבות צרפת
Course Title - French Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרגום וחקר התרגום
Course Title - Translation and Translation Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרפיה במוזיקה
Course Title - Music Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאלקטרוכימיה
Course Title - Electrochemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודבוטניקה
Course Title - Botany
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביופיזיקה
Course Title - Biophysics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגיאוגרפיה וסביבה ולימודי ארץ ישראל
Course Title - Geography, Environment and Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהמזרח הקדום
Course Title - Ancient East
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחקר לשון וחברה
Course Title - Language and Society Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי מגדר
Course Title - Gender Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע, טכנולוגיה וחברה
Course Title - Science, Technology and Society
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המוח
Course Title - Brain Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הראייה והאופטומטריה
Course Title - Vision Sciences and Optometry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ והסביבה
Course Title - Earth and Environment Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמיקרוביולוגיה
Course Title - Microbiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה ומדעי המחשב
Course Title - Statistics and Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודספרנות ומדע המידע
Course Title - Librarianship and Information Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפיזיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה ניסויית מחקרית
Course Title - Research Experimental Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה שיקומית
Course Title - Rehabilitation Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתרבות חומרית
Course Title - Materialistic Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)