אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 15/07/2003
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך
כתובת
ת.ד. 124 באקה אל גרבייה 30100
טלפון
04-6286611/10
פקס
04-6383676

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאנגלית במסלול רב-גילאי (ג'-י')
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודדת האסלאם במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Islamic Religion Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודדת האסלאם במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Islamic Religion studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך במסלול הגן (לידה עד שש)
Course Title - Kindergarten Track: Early Childhood
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Informal Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6-21)
Course Title - Special Education (ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות עברית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדע וטכנולוגיה במסלול העל יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Science and Technology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב במסלול העל יסודי (ז'-י)
Course Title - High School Track: Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעים במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית במסלול הגן (לידה עד שש)
Course Title - Kindergarten Track: Arabic Lanaguge and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית במסלול היסודי (א'-ו')
Course Title - Elementary School Track: Arabic Lanaguge and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Arabic language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Teachind and Learning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת לימודי האסלאם
Course Title - Islamic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודי
Course Title - High School Track: Mathematical Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי
Course Title - High School Track: M. Teach
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Management and Organization of Educational Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודפדגוגיה טיפולית לתלמידים בהדרה וסיכון
Course Title - Therapeutic pedagogy for pupils at risk
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראה ולמידה
Course Title - Teachind and Learning
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת לימודי האסלאם
Course Title - Islamic Studies
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)