האוניברסיטה העברית בירושלים
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 17/11/1959
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
הר-הצופים, ירושלים 91905
טלפון
02-5882111
פקס
02-5811023

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאגרואקולוגיה ובריאות הצמח
Course Title - Agroecology & Planet Health
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודאגרואקולוגיה, בריאות הצמח וביוטכנולוגיה
Course Title - Agroecology , Plant Health and Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודאדריכלות נוף
Course Title - Landscape Architecture
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר באדריכלות נוף (B.L.A.)
תכנית לימודאמירים (מדעי החברה)
Course Title - Amirim (Society)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאמירים (מדעי הרוח)
Course Title - Amirim (Humanities)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודאנגלית
Course Title - English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה
Course Title - Archaeology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Course Title - Archaeology and Ancient Near East
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודביוכימיה ומדעי המזון
Course Title - Biochemistry and Food Science
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה
Course Title - Biochemistry and Food Sciences and Biotechnology in Agriculture
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודגאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה
Course Title - Geography, Environment and Geoinformatics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה
Course Title - History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Course Title - History of Jewish People & Contemporary Jewry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהלשון העברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל ומדעי המחשב
Course Title - Electrical Engineering and Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ופיזיקה יישומית
Course Title - Electrical Engineering and Applied Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
Course Title - International Relations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלת סביבה וניהול
Course Title - Environmental Economics & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה
Course Title - Environmental Economics & Management & Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודלימודי אסיה
Course Title - Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי האסלאם והמזרח התיכון
Course Title - Islamic and Middle Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
Course Title - Spanish and Latin American studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רומאניים
Course Title - Romance Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רוסיים וסלאוויים
Course Title - Russian and Slavic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע הדתות
Course Title - Comparative Religion
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי בעלי החיים
Course Title - Animal Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי בעלי החיים וביוטכנולוגיה
Course Title - Animal Sciences and Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי היהדות
Course Title - Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה והביולוגיה
Course Title - Chemistry & Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב וביולוגיה חישובית
Course Title - Computer Science and Computational Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
Course Title - Environmental Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח בחקלאות
Course Title - Plant Science in Agriculture
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה
Course Title - Plant Science and Biotechnology in Agriculture
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי הקוגניציה והמוח
Course Title - Cognitive and Brain Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הקרקע והמים
Course Title - Soil and Water Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc. Agr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי הרפואה
Course Title - Medecine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Sc.Med)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(B.Sc.Nutr) בוגר במדעים
תכנית לימודמדעי כדור הארץ
Course Title - Earth Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעים ביו רפואיים
Course Title - Biomedical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי הרפואה (B.Sc.Med)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
Course Title - Musicology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמט"ר – ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות
Course Title - Matar- Interfaces of Technology, Society and Networks
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות
Course Title - Hotel, Food & Tourism Managment
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה ומדע הנתונים
Course Title - Statistics and Data Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
Course Title - General and Comparative Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות עברית
Course Title - Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפיסיקה כימיה
Course Title - Physics Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפכ"מ
Course Title - Philosophy, Economics &Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה ומדעי החיים
Course Title - Psychobiology Program
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרוקחות
Course Title - Pharmacy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר ברוקחות (B.Sc.Pharm)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
Course Title - German Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
Course Title - Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - History of Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתולדות התאטרון
Course Title - Theatre Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתכנית רב תחומית במדעי הרוח
Course Title - Liberal Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
Course Title - Talmud and Halacha
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת ועיתונאות
Course Title - Communication and Journalism
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודיננות
Course Title - Viticulture and Enology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי ישראל: חברה ופוליטיקה
Course Title - Israel: Society and Politics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
Course Title - Environmental Quality Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי בעלי החיים
Course Title - Animal Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי היהדות
Course Title - Jewish Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutritional Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Nutr) מוסמך במדעים
תכנית לימודערים חכמות ואינפורמטיקה אורבנית
Course Title - Smart Cities and Urban Informatics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתנ"ך והמזרח הקדום
Course Title - Bible and the Ancient Near East
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאגרואקולוגיה ובריאות הצמח
Course Title - Agroecology & Plant Health
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות
Course Title - Environment and Natural Resources in Agriculture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודאנגלית
Course Title - English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
Course Title - Archaeology and Ancient Near East
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודביוכימיה מדעי המזון והתזונה
Course Title - Biochemistry, Food Science and Nutrition
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Nutr) מוסמך במדעים
תכנית לימודבלשנות
Course Title - Linguistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודבריאות הציבור
Course Title - Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בבריאות הציבור (M.P.H)
תכנית לימודבריאות ציבור וטרינרית
Course Title - Veterinary Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.V.P.H)
תכנית לימודגיאוגרפיה
Course Title - Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואיזורי
Course Title - Geography and Urban and Regional Planning
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגידולי שדה וירקות
Course Title - Field and vegetable crops
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודגלוקל - פיתוח בין - לאומי
Course Title - Glocal - International Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודגנטיקה והשבחה
Course Title - Genetics and Advancement
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודהגיל הרך
Course Title - Early Childhood
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה
Course Title - History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
Course Title - History of Jewish People & Contemporary Jewry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהלשון העברית
Course Title - Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחקר סכסוכים ניהולם וישובם
Course Title - Conflict research and management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחקר פולקלור ותרבות עממית
Course Title - Folklore and Folk Culture Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודיחסים בין לאומיים
Course Title - International Relations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודיידיש
Course Title - Yiddish
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
Course Title - Economics and Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלת סביבה וניהול
Course Title - Environmental Economics & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודלימודי אירופה
Course Title - European Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי אסיה
Course Title - Asian Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות
Course Title - Contemporary German Studies: Politics, Society and Culture
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי האסלאם והמזרח התיכון
Course Title - Islamic and Middle Eastern Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי מגדר ומגוון
Course Title - Gender and Diversity Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
Course Title - Cultural Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
Course Title - Spanish and Latin American studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים קלאסיים
Course Title - Classical Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים רומאניים
Course Title - Romance Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודים רוסיים וסלאוויים
Course Title - Russian and Slavic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדיניות ציבורית
Course Title - Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע הדתות
Course Title - Comparative Religion
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדע הנתונים
Course Title - Data Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי בעלי החיים והווטרינריה
Course Title - Animal Husbandry and Veterinary Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
Course Title - Brain Sciences: Computation and Information- Processing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב וביולוגיה חישובית
Course Title - Computer Science and Computational Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח בחקלאות
Course Title - Plant Science in Agriculture
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
Course Title - Cognitive Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי הקרקע והמים
Course Title - Soil And Water Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמדעים ביורפואיים
Course Title - Biomedical Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמוסיקולוגיה
Course Title - Musicology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמחשבת ישראל
Course Title - Jewish Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמטעים וצמחי נוי
Course Title - Plantations and ornamental plants
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.Sc. Agr) מוסמך במדעים
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמקרא
Course Title - Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפטים (לסטודנטים בינלאומיים)
Course Title - Law (for international students)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
Course Title - Natural Resource Management and Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים
Course Title - Nonprofit Management and Community Organizations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
Course Title - Sociology Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודסטטיסטיקה
Course Title - Statistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודסיעוד קליני מתקדם
Course Title - Advanced Clinical Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודספרות כללית והשוואתית
Course Title - General and Comparative Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודספרות עברית
Course Title - Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרוקחות קלינית
Course Title - Clinical Pharmacy
סטאטוסהסמכה
סוג תואר(Pharm D) דוקטור לרוקחות
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupation Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בריפוי בעיסוק (M.Sc.OT)
תכנית לימודרפואה
Course Title - Medicine
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואה (M.D)
תכנית לימודרפואת שיניים
Course Title - Dentistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לרפואת שיניים (D.M.D)
תכנית לימודשפה וספרות גרמנית
Course Title - German Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית
Course Title - Arabic Language and Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - History of Art
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתלמוד והלכה
Course Title - Talmud and Halacha
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת ועיתונאות
Course Title - Communication and Journalism
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאוקיאנוגרפיה
Course Title - Oceanography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודאפידמיולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Epidemiology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
Course Title - Ecology, Evolution and Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביוכימיה מבנית ומולקולרית
Course Title - Structural and molecular biochemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודביולוגיה תאית והתפתחותית
Course Title - Cellular and Developmental Biology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגיאולוגיה
Course Title - Geology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודגנטיקה
Course Title - Genetics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודהידרולוגיה ומשאבי מים
Course Title - Hydrology and Water Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי האטמוספירה
Course Title - Atmospheric Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המח וההתנהגות
Course Title - Neuroscience and Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הסביבה
Course Title - Environmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי הצמח
Course Title - Plant Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים
Course Title - Biomedical Sciences in Dentistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפיסיקה יישומית
Course Title - Applied Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה במגמת נוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית
Course Title - Psychology - Program for Applied Neuropsychology            
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד
Course Title - Child Clinical & School Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה מגמה קלינית
Course Title - Psychology - Program in Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודרוקחות
Course Title - Pharmacy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודרפואה וטרינרית
Course Title - Veterinary
סטאטוסהסמכה
סוג תוארדוקטור לוטרינריה (D.V.M)