האוניברסיטה הפתוחה
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 23/07/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808 רעננה 4353701
טלפון
09-7782222

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות
Course Title - Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה
Course Title - History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו
Course Title - History of the Middle East and its Cultures
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
Course Title - Software Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכימיה
Course Title - Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי אפריקה
Course Title - African Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים
Course Title - General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים במדעי החברה
Course Title - General Studies in Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים כלליים במדעי הרוח
Course Title - General Studies in The Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
Course Title - Political Science and International Relations
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החברה
Course Title - Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החברה והרוח
Course Title - Social Sciences and Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי החיים
Course Title - Life Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הטבע
Course Title - Natural Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי היהדות
Course Title - Judaic Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המדינה ומדיניות ציבורית
Course Title - Political Science and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב - מערכות ויישומים
Course Title - Computer Science - Systems and Applications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הקוגניציה
Course Title - Cognitive Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח
Course Title - Humanities
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הרוח והחברה
Course Title - Humanities and Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי כדור הארץ
Course Title - Earth Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעים
Course Title - Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
Course Title - Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
Course Title - Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודספרות
Course Title - Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפילוסופיה
Course Title - Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפילוסופיה כלכלה ומדע המדינה
Course Title - Philosophy, Politics and Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיסיקה
Course Title - Physics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקולנוע
Course Title - Film Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתולדות האמנות
Course Title - Art History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהיסטוריה
Course Title - History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
Course Title - Education: Technologies and Learning Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
Course Title - Democracy Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
Course Title - Cultural Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמחשבה ביולוגית
Course Title - Biological Thought
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמינהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך
Course Title - Educational Administration, Policy and Leadership
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודממשל ומדיניות ציבורית
Course Title - Government and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית
Course Title - Social Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודפסיכולוגיה קוגניטיבית
Course Title - Cognitive Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)