המכללה האקדמית אשקלון
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 22/02/2007
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' יצחק בן צבי 12 אשקלון 78211
טלפון
08-6789222
פקס
08-6789224

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודבריאות הציבור
Course Title - Public Health
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
Course Title - Economics & Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה ולוגיסטיקה
Course Title - Economics & Logistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics & Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה ושוק ההון
Course Title - Economics &Capital Market
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
Course Title - Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תיירות
Course Title - Tourism Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים במדעי החברה
Course Title - Multidisciplinary Studies in Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutrition Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - social work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפוליטיקה וממשל
Course Title - Politics and Governance
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודכלכלה יישומית
Course Title - Applied Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודקרימינולוגיה קלינית
Course Title - Clinical criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודפסיכולוגיה רפואית
Course Title - Medical Psychology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)