המכללה האקדמית גליל מערבי
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 29/07/2009
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד. 2125 עכו מיקוד: 24121
טלפון
04-9015190
פקס
04-9015127

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילתי
Course Title - Education and Early Childhood Development From a Communal Perspective
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
Course Title - Logistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי שימור
Course Title - Conservation Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודי תיאטרון
Course Title - Theater srtudies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודליקויי למידה
Course Title - Learning Disability
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודממשל וחברה אזרחית
Course Title - Government and Civil Society Studies
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מידע וידע
Course Title - Information and Knowledge Management
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה
Course Title - Sociology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב תחומי
Course Title - Muilti-Disciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאוריינות וחדשנות בחינוך
Course Title - Literacy and Innovation in Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול וכלכלה
Course Title - Management and Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות חינוך
Course Title - Education System Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)