המכללה האקדמית הדסה ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ת.ד 1114 ירושלים 91010
טלפון
02-6291911
פקס
02-6250619

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאופטומטריה
Course Title - Optometry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באופטומטריה (B.Optom)
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
Course Title - Economy and Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
Course Title - Environmental Quality Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavior Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
Course Title - Medical Laboratory Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעי המעבדה הרפואית (B.Med.Lab.Sc)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי מכליל
Course Title - Inclusive Industrial Design
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.Des)
תכנית לימודפוליטיקה ותקשורת
Course Title - Politics and Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת צילומית
Course Title - Photographic Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
Course Title - Communication Disorders
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים
Course Title - The Development of the Child with Special Needs
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
Course Title - Medical Laboratory Sciences
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעי המעבדה הרפואית (M.Med.Lab.Sc)
תכנית לימודמדעי הראייה והאופטומטריה
Course Title - Vision Science and Optometry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.Optom)
תכנית לימודניהול ארגוני שירות
Course Title - Service Organization Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)