המסלול האקדמי המכללה למינהל
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 21/05/1986
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם להחלטת המל"ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים והקריה האקדמית אונו.
אור יהודה - החלטת מל'ג 24.9.19


כתובת
אלי ויזל 2 , ראשון לציון
טלפון
03-9634407; 03-9634151
פקס
03-9634312

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחשבונאות
Course Title - Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע הנתונים
Course Title - Data Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioral Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration.
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Business Administration: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול מערכות מידע
Course Title - Information Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעיצוב פנים
Course Title - Design Interior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב פנים (B.Design Interior)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Media Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת וניהול
Course Title - Media Studies and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
Course Title - Organizational Counseling and Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית
Course Title - Applied Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפחה
Course Title - Family Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים
Course Title - Legal Studies for Students Who Do Not Hold a Bachelor Of Law Degree (LLB)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמיסים בעסקים
Course Title - Business Taxation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במיסים ועסקים (M.B.T)
תכנית לימודעיצוב חדשנות ויזמות
Course Title - Design, Innovation and Entrepreneurship
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני
Course Title - Psychology of Sports and Exercise
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)