המרכז האקדמי פרס
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השפלה
תאריך הכרה 21/08/2008
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם להחלטת המל"ג מיום 24.9.19 הסתיימה ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה.
בהתאם למתווה שנקבע – קליטת הסגל והסטודנטים התבצע במוסדות האקדמיים הבאים: המסלול האקדמי של המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים והקריה האקדמית אונו.
אור יהודה - החלטת מל'ג 24.9.19


כתובת
שמעון פרס 10 , ת.ד. 328 רחובות 7610202
טלפון
1-800-650-010
פקס
08-9390519

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioral Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי התזונה
Course Title - Nutritional Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health-Care Systems Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע ניהוליות
Course Title - Management Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול משאבי אנוש
Course Title - Human Resource Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודייעוץ ופיתוח ארגוני
Course Title - Organizational Development & Consulting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Administration
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תואר(M.H.A) מוסמך
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים ללא משפטנים
Course Title - Legal Studies for Non - Lawyers
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)