המרכז האקדמי רופין
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 12/03/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
עמק חפר 40250
טלפון
1-800-800830
פקס
09-8981334

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביוטכנולוגיה
Course Title - Marine Biotechnology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
Course Title - Electrical and Electronics Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים
Course Title - Computer Engineering
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
Course Title - Industrial Engineering and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
Course Title - Economics and Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavior Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי הים והסביבה הימית
Course Title - Marine and Enviornmental Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב והמידע
Course Title - Computer and Information Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי הסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהגירה ושילוב חברתי
Course Title - Immigration and Social Integration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית
Course Title - Logistics and Global Supply Chain
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודניהול משאבי ים
Course Title - Marine Resource Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפסיכולוגיה ארגונית
Course Title - Organizational Psychology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית של הבגרות והזקנה
Course Title - Clinical Psychology Adulthood Aging
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי הים
Course Title - Marine Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)