אוניברסיטת רייכמן
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 26/04/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
האוניברסיטה 8, הרצליה 4610101
טלפון
09-9527272 / 09-9527200
פקס
09-9567392

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודיזמות
Course Title - Entrepreneurship
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Economics: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודממשל
Course Title - Government
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Business Administration: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקיימות
Course Title - Sustainability
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודManagement Analytics
Course Title - Management Analytics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאינטראקציית אדם-מחשב
Course Title - Human-Computer Interaction
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתנהגות ופיתוח ארגונים
Course Title - Organizational Behavior & Development
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה התנהגותית
Course Title - Behavioral Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודכלכלה פיננסית
Course Title - Financial Economics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלמידה חישובית ומדעי הנתונים
Course Title - Machine Learning & Data Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (M.Sc)
תכנית לימודממשל
Course Title - Government
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודמשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית
Course Title - Law, Technology and Business Innovation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חברתית
Course Title - Social Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה קלינית
Course Title - Clinical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת ומדיה חדשים
Course Title - Communications and New Media
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)