המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
תאריך הכרה 26/06/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
אלון שבות, גוש עציון 9043300
טלפון
02-9937333
פקס
02-9932796

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאזרחות במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Civics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית במסלול רב-גילאי
Course Title - Multi-Age Track: English
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Geography
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: History
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד (גילאי 6- 21)
Course Title - Special Education (Ages 6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Land of Israel Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: General Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Language
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי הטבע (ביולוגיה- כימיה) במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Biology & Chemistry
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמדעי המחשב במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמחשבת ישראל במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Jewish Philosophy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודספרות במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Hebrew Literature
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Oral Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track:Bible
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת במסלול העל- יסודי (ז'-י')
Course Title - High School Track: Media and Communications Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה ובחינוך (B.Ed)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המתמטיקה במסלול העל- יסודי
Course Title - High School Track: Mathematics Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב- תחומית
Course Title - Instruction of the Bible and its Commentaries - a Multidisciplinary Approach
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהוראת מחשבת ישראל- שיח ופרשנות
Course Title - Instruction of Jewish Thought and Philosophy - Discourse and Interpretation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך יהודי
Course Title - Jewish Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד
Course Title - Special Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אומנויות-אמנות חזותית
Course Title - Arts Therapies- Visual Art Therapy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תואר(M.A.A.T) מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
Course Title - Educational Administration and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודתורה שבעל פה בגישה רב- תחומית
Course Title - Oral Law- a Multidisciplinary Approach
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)