תכנית התמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטיים

מטרת התוכנית

לעודד ולסייע לחוקרים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להיקלט באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;

בטווח הארוך להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

תקופת מלגה

במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.

גובה מלגה

עלות שכר: עלות שכר ממוצעת של חבר סגל כ- 300,000 ₪ בשנה (בדרגת מרצה/מרצה בכיר/פרופסור חבר / פרופסור מלא) באוניברסיטאות המחקר.

מענקה קליטה: מענק חד פעמי לקליטת חבר סגל בגובה 1,730 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו-350 אלפי ₪ לתחומים התיאורטיים, אשר ייועד לסייע לאוניברסיטה בקליטת החוקר, לרבות הקמת מעבדה והקמת צוות מחקר וכו'.

מענק מחקר: מענק חד פעמי בגובה של 170 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו- 50 אלפי ₪ עבור התחומים העיוני, אשר ייועד בצורה בלעדית לצרכי מחקר וכו'.

מספר המלגות

מידי שנה מעניקה הות”ת עד 8 מענקים תלת-שנתיים לקליטת חברי סגל בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.

יצירת קשר

רכז/ת המלגות באוניברסיטה.

קישורים רלוונטיים

תכנית ות"ת לתמיכה בקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיה קוונטים – מחזור תשפ"ה