בינלאומיות וכישורי אנגלית בהשכלה הגבוהה

צוות בינלאומיות תומך במאמצי המוסדות לקידום האנגלית והבינלאומיות באמצעות גיבוש והפעלת תכנית אסטרטגית שמטרותיה הן הקניית כישורי שפה באנגלית לבוגרי האקדמיה הישראלית, עידוד ניידות סגל וסטודנטים, וכדומה. לצד פעילות זו, אחראי הצוות על קידום קשרי החוץ של מל"ג/ות"ת.