בינלאומיות וכישורי אנגלית

בשנת תשפ"ד (2023) הושקה תכנית חמש-שנתית לתגבור השימוש באנגלית ובינאום החינוך וההוראה האקדמיים במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת  בתקציב כולל של 250 מיליון ₪. לתכנית שתי מטרות מרכזיות: (1) יצירת ערך מוסף לבוגרי האקדמיה הישראלית על ידי הקניית כישורי שפה באנגלית; (2) העמקת החוויה הבינלאומית בקמפוס על ידי קידום "בינלאומיות בבית", פיתוח תארים וקורסים עם מוסדות בחו"ל, עידוד ניידות סגל וסטודנטים, וכדומה.

התכנית החדשה הינה בהמשך לרפורמה בלימודי האנגלית למטרות אקדמיות שהושקה בתש״פ (2019), ולתכנית לקידום בינלאומיות שפעלה בשנים תשע"ט-תשפ"ג (2022-2018) בתקציב כולל של 232 מיליון ₪. בתכנית זו הושם דגש על בניית תשתיות (לדוג' משרדים בינ"ל במוסדות) והבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל, והשתתפו בה כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות על ידי ות״ת ומספר רב של מכללות, בחלוקה לשני מסלולים: "מודל תפוקות" ו-"מודל צמיחה". מודל התפוקות, בהיקף של 40 מיליון ₪ בשנה, יועד למוסדות בהם קיימת פעילות משמעותית לקידום בינלאומיות ונועד לתמרץ, באופן תחרותי, הגעתם של סטודנטים בינלאומיים לישראל, קידום שיתופי פעולה מחקרים בינלאומיים, והקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים. מודל הצמיחה, בהיקף של עד 32 מיליון ₪, יועד לתמיכה בפעילויות מוגדרות ביתר המוסדות המתוקצבים, כגון בניית תשתיות לקידום בינלאומיות. במקביל, התבצעה פעילות מיתוג ושיווק של האקדמיה הישראלית לתמיכה במאמצים להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל, בין היתר באמצעות הקמת אתר Study in Israel.

בנוסף, ממשיכה ות"ת להפעיל תכניות מלגות לעידוד ניידות בינלאומית, כגון: תכנית צוקרמן לגיוס פוסט-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-STEM מצפון אמריקה, אשר פועלת בתקציב של כ-2 מיליון $ בשנה מזה 4 שנים (חלוקה שווה בין ות”ת ומכון צוקרמן), ותוכנית פולברייט, המעניקה מלגות לישראלים היוצאים ללימודים בארה"ב וכן לאמריקאים המגיעים לפוסט-דוקטורט בישראל (השתתפות ות"ת בתכנית עומדת על סך של כ-1 מיליון $ בשנה). בעבר פעלו תכניות נוספות, כגון תכנית בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים להבאת פוסט-דוקטורנטים מצטיינים מחו"ל שפעלה בשנים תשע"ט-תשפ"ב (2022-2018), תכנית להבאת פוסט-דוקטורנטים מסין והודו שפעלה בשנים תשע"ג-תשפ"ב (2012-2022), ותכנית דוקטורט "סנדוויץ'' לדוקטורנטים מצטיינים מחו"ל שפעלה בשנים תשע"ט-תשפ"ב (2022-2018).

לצד הפעילות לעיל, אחראי צוות בינלאומיות באופן שוטף על קידום קשרי החוץ של מל"ג/ות"ת.

 


קולות קוראים:

תכנית צוקרמן להבאת פוסט-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-STEM מצפון אמריקה (2025-2024) – קול קורא יפורסם בחודשים הקרובים

תכנית צוקרמן לגיוס סגל בתחומי ה-STEM מצפון אמריקה (2025-2024) – קול קורא יפורסם בחודשים הקרובים

תוכנית פולברייט לישראלים היוצאים ללימודים בארה״ב (2025-2024) – קול קורא נסגר ב-14/12/2023

תכנית פולברייט לפוסט-דוקטורנטים מארה"ב (2026-2025) – קול קורא פתוח, מועד אחרון להגשה ב-16/09/2024

תכנית ריטה-לוי מונטלצי'יני לשיתוף פעולה מחקרי בין ישראל לאיטליה (2024) – לפרטים על המועד האחרון לשליחת ההצעה וכתובת המייל לשליחה, על החוקר המארח בישראל לפנות למוסד שלו. (תרגום הקול הקורא לאנגלית נמצא כאן)


 

קישורים:

תכנית ותת לתגבור השימוש באנגלית ולבינאום החינוך וההוראה במוסדות המתוקצבים

התכנית לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה (2022-2018)

סטודנטים בינלאומיים בישראל - הצעה לעקרונות מדיניות (2022-2018)