המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג)  והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) הם הגופים הממלכתיים המתווים את המדיניות ותקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל