תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה


הכפלת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

התקציב הרגיל של המוסדות המתוקצבים להשכלה הגבוהה מיועד למימון פעילותם השוטפת. התקציב הרגיל מתבסס על שלושה מקורות הכנסה עיקריים:

  • ההשתתפות הממשלתית – השתתפות הממשלה המועברת למוסדות ברובה בצורה ישירה ובחלקה כהקצבות ייעודיות למטרות מוגדרות. בשנת תשע"ו 57% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהשתתפות ממשלתית. –  חוברת תקציב תש"פ
  • הכנסות מסטודנטים- בשנת תשע"ו 14% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהכנסות משכר לימוד.
  • הכנסות עצמיות – תרומות, תקורה ממענקי מחקר ומתקציבים אחרים, תמלוגים ממסחור ידע והכנסות נוספות. בשנת תשע"ו 29% מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה הגיע מהכנסות עצמיות.

 

 

לחוברות התקציב

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע”ט-תש"פ