IQA – אוטונומיה מוסדית להבטחת איכות

במהלך ארבע השנים הקרובות (2019-2022), האגף להערכת איכות והבטחתה יפעל לקידום ופיתוח מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות (IQA-Internal Quality Assurance) במוסדות להשכלה גבוהה. זאת לשם העצמת המוסדות והגדלת האחריותיות לאיכות האקדמית שלהם.

כחלק מהתהליך, מוסדות יוכלו לבצע באופן עצמאי תהליכי הערכת איכות באמצעות ועדות בינלאומיות, תוך בנייה מסודרת של מנגנוני IQA. במקביל, תבצע המל"ג במוסדות אלה הערכת איכות ברמה המוסדית (EQA – External Quality Assurance) כדי לבחון כיצד המוסד מבטיח את האיכות האקדמית שלו. התהליך כולו יתבסס על סטנדרטים בינלאומיים (ESG – European Standards and Guidelines for Quality Assurance) ופרקטיקות המקובלות בעולם.
המל"ג תמשיך ותקיים מטעמה תהליכי הערכה ובקרת איכות של תחומי דעת שונים, לשם קבלת תמונה רוחבית של התחום בכלל המערכת.

התהליך יתקיים באופן הדרגתי ויוחל בתחילה על מספר מצומצם של מוסדות במסגרת פיילוט ייעודי, וזאת במטרה לאפשר תהליכי למידה וגיבוש תכנית עבודה כוללת.

חוברת IQA – הבטחת איכות באקדמיה