הלשכה המשפטית מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה ולוועדה לתכנון ותקצוב ולמינהל מל"ג/ות"ת.