זכויות סטודנטים

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים  ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות.
בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:
• קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
• קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת.
• הוראות בעניין דמי רישום אחידים.
• איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו.
• מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.
• סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה.
• זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים.
• זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן.
• הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת.
• בחירות לאגודת הסטודנטים.
• אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

חוק זכויות הסטודנט

 

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

המל"ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז- 2007) .
כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה.
בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:
• מינויו של רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו
• נוהל הגשת בקשה להתאמות בשל שירות מילואים
• פירוט ההתאמות להן זכאים הסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
• הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות אקדמיות, מלגות ומעונות.

כללי זכויות הסטודנט – התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

למידע נוסף

 

זכויות הקשורות להורות

 

בשנת 2012 קבע המל"ג את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אמנה), תשע"ב – 2012 (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007).

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה.
בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:
• מינויו של רכז התאמות במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו
• נוהל הגשת בקשה להתאמות
• פירוט ההתאמות הניתנות לסטודנטים הזכאים
• הוראות בעניין מתן מלגות בזמן אירוע מזכה ולאחריו
• הוראות בעניין התאמת תשתיות פיזיות במוסדות לצרכי סטודנטיות בהריון או לאחר לידה
• זכויותיהם של בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע המוגדר כ"אירוע מזכה".
• הוראות בעניין הטבות לצילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד שסטודנט עקב היעדרותו בשל אירוע מזכה.

כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

כללי זכויות הסטודנט – הארכת חופשת לידה

 

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

חוק זה קובע, בין היתר, כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

  • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים;
  • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים;

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018

 

זכויות סטודנטים עם לקויות למידה

ביום 8.4.2008 חוקק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, תשס"ח – 2008. מטרתו של החוק היא לעגן את זכויותיהם של מועמדים לקבלה ללימודים ושל תלמידים עם לקות למידה במסגרת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות על תיכוניים נוספים ולהסדיר את העיסוק של מאבחני לקויות הלמידה.

בין היתר, קובע החוק:

• מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על תיכוני, לעניין זה, "הליך קבלה" – לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה ומיון של מועמדים למוסדות על תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך הקבלה של המוסד.

• תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודים במוסד על תיכוני שבו הוא לומד לפי התנאים הקבועים בחוק.

• מועמד או תלמיד רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה, הבקשה תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.

• המוסד העל תיכוני יבחן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד, ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 3 (ב) לחוק.

מערכת תפקודי למידה – מת"ל

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם הזקוקים להתאמות בבחינות בשל לקות למידה.
המת”ל פותחה באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל”ו) במימון הות"ת ועדת ההיגוי לנושא לקויות למידה של ות”ת מייעצת לות”ת בכל הנושאים התקציביים והתכנוניים וכן קובעת, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות והערכה את התעריף אותו ישלמו הנבחנים במערכת המת”ל.

מכוני אבחון שבהם ניתן לעבור אבחון באמצעות מת”ל:

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל-חי
04-8181421

מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה
04-8249022

מכון יעל, חיפה
04-8383373

מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
04-6423449

מלל מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
09-7781126

מכון בן-דרור, רמת-השרון
03-5499895

המכללה האקדמית בית ברל, סמוך לכפר-סבא
09-7476994

מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)
02-5881183

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים
02-6759584

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה
08-8588139

מת”ל אוניברסיטת תל אביב
03-6405449

מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי
04-9015238

מכון האבחון אריאל, אוניברסיטת אריאל
03-9066318

מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב
03-6901634

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע
08-6479487

מכון אורן, מכללת אורנים
04-9838997/71

 

נגישות לסטודנטים בעלי מוגבלויות

במסגרת תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, נקבע כי פרק הנגישות בחוק זה יוחל גם על המוסדות להשכלה גבוהה ושירותי ההשכלה הניתנים בהם.
מכוח החוק נקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שתכליתן להבטיח את אפשרות הנגישות למבנים, לתשתיות, לסביבה של המוסדות להשכלה גבוהה וכן להבטיח את הנגישות לשירותים השונים הניתנים ע"י המוסדות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, שכלית או אחרת.

חוק ותקנות נגישות