קרן המלגות לחברה הערבית – “אירתקא”

אתר התכנית

תנאי הזכאות לשנת תשע”ט בתכנית המלגות “אירתקא” לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית


מלגת “אירתקא” הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית הלומדים מקצועות מועדפים במשק*.


מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ב”מקצועות מועדפים” וכן, לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.


*מקצועות מועדפים במשק – תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם באופן יחסי, פחות פופולארי בקרב הסטודנטים הערבים.


  הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי חברתי בחברה הישראלית ותתרום רבות למדינת ישראל.


במסגרת גיבוש התוכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים משני טעמים עיקריים, האחד, בהתאם לנתונים הסטטיסטיים – הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי. השני, היצע המלגות והצעות העבודה העומד לרשותו של הסטודנט הערבי נמוך משמעותית מההיצע שעומד בפני סטודנט יהודי (בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי צבא).

לאור זאת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת קרן מלגות ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי.


מטרה נוספת של הקרן הינה שבתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה”מודלינג” בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.


ועדת ההיגוי של קרן המלגות – “אירתיקא”, הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.


המלגה היא בת 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר.
 • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

 • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה

 • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין

 • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות

 • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א’)

 • התנדבות 80 שעות (שנים ב’ ג’ וד’)הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי, לפי החלוקה הבאה:


60% עבור מצב סוציואקונומי ו- 40% עבור תחום הלימוד.


שלבי האקדמיזציה – מוסדות ותכניות לימוד

בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח – 1958, המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה, ולה הסמכות, בין היתר, להכיר במוסד להשכלה גבוהה ולהסמיכו להעניק תארים אקדמיים.

למידע על המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע”י מל”ג ותכניות הלימוד המאושרות

 

שלבי האקדמיזציה של מוסד חדש הם:
שלב ההיתר – הוא השלב הראשון בתהליך האקדמיזציה של מוסד חדש. היתר ניתן באישור ות”ת ומל”ג לאחר שהוכחה עמידתו של המוסד בדרישות תכנוניות, אקדמיות, משפטיות, תקציביות ופיננסיות והוא מהווה למעשה אישור לפתיחה ולקיום של מוסד להשכלה גבוהה. בהתאם לנהלי המל”ג, שלב זה כולל גם את שלב אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים (כמפורט בהמשך). בשלב זה המוסד רשאי לקיים לימודים אך עדיין אינו מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ואינו מוסמך להעניק לבוגריו תואר אקדמי. בהתאם לחוק, תוקפו של ההיתר הוא לארבע שנים.שלב ההכרה וההסמכה – בשלב זה מכירה המועצה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה והיא רשאית להסמיכו להעניק תואר אקדמי בתכניות הלימודים בהן קבל אישור פרסום והרשמה. על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד מוכר הוא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבע והוא נהנה מעצמאות אקדמית ומינהלית, במסגרת תקציבו. הסמכת המוסד להעניק תואר אקדמי ניתנת עבור כל תכנית באופן נפרד.

שלבי האקדמיזציה של תכניות לימודים חדשות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה הם:
שלב אישור פרסום, הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים – ניתן בהסתמך על המלצה חיובית של ת”ת, לאחר חוות דעת של ועדת בדיקה מקצועית שהוקמה ע”י המועצה ובאישור המועצה. בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך להעניק תואר אקדמי בתכנית. אחד התנאים לקבלת היתר הוא הצגת “רשת ביטחון” לתכנית (היינו – התחייבות מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה אחר, לקבלת הסטודנטים בתכנית המבוקשת לתכנית דומה הקיימת אצלו, בתכניות לתואר שני – אפשרות להסדר מינהלי) שתופעל במידה והמוסד לא יקבל הסמכה להעניק את התואר.

שלב ההסמכה

בשלב זה מסמיכה המועצה את המוסד להשכלה גבוהה המוכר להעניק תואר אקדמי בתכנית.

פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון

להחלטת מל”ג המלאה לחץ/י כאן

 

המועצה רואה חשיבות באחידות רמת הלימודים באנגלית במסגרת התואר האקדמי ובהכרה הדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה בלימודים אלה.

על מנת להבטיח אחידות, המוסדות יעריכו את הידע באנגלית לצורך סווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים בישראל דוגמת מבחן אמי”ר או אמיר”ם, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

חלוקה לרמות עפ”י ציון הבחינה שם הרמה מספר שעות לימוד מספר הסטודנטים המומלץ בכל כיתה
פסיכומטרי / אמיר”ם אמי”ר
134+ 234+ פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב’ 4 שש”ס 30 סטודנטים
100-119 200-219 מתקדמים א’ 4 שש”ס 30 סטודנטים
85-99 185-199 בסיסי 6 שש”ס 30 סטודנטים
70-84 170-184 טרום בסיסי ב’ 6 שש”ס 20 סטודנטים
או
50-69 150-169 טרום בסיסי א’ 8 שש”ס 20 סטודנטים

 

הערה: תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א’ או ב’ על פי ציון המבחן שלו. בגמר רמה זו, ילמד בכל אחת מן הרמות הבאות, כך שלימודי האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר יארכו 4 סמסטרים.

 

סטודנט נדרש להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון 85 במבחן אמיר”ם, או ציון של 185 במבחן אמי”ר על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית.

סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה בשעת הקבלה למוסד יוכל להתקבל ללימודים ובלבד שילמד את הקורסים המקצועיים במקביל ללימודי האנגלית.

על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי) עד סוף שנה א’ אחרת, לא יורשה לעבור לשנה ב’. המוסד יהיה רשאי, במקרים חריגים ומנומקים לאפשר הארכת התקופה לעמידת סטודנטים בודדים ברמת ידע בסיסית באנגלית.

סטודנט שסיים קורס אחד יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות חיצוניות כאמור.

למען הסר ספק, סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א’ או רמת מתקדמים ב’ שיוכלו להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.

פטור מלימודי אנגלית ינתן מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי ובמבחן האמיר”ם, מציון של 234 במבחן האמי”ר או ע”י סיום רמת מתקדמים ב’ בלבד. לא יינתן פטור מחובות אנגלית ללא עמידה בבחינות המתאימות.

כל הסטודנטים נדרשים לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם (לדוגמא סוף שנה ב’ לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג’ לתואר ארבע-שנתי).

סטודנט שלא עמד במועד זה לא יורשה לעבור לשנה הבאה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.

 

 

 

 

שכר הלימוד

 

להלן פירוט גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם:
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשע”ט – 10,207 ₪.

שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר שני לשנת תשע”ט – 13,794 ₪.

החל משנה”ל תשע”ט שכר הלימוד למסלול שנתי מלא במכינות הקדם אקדמיות, האורך 9 חודשים בהיקף לימודים של 32 ש”ש ומעלה – 13,794 ש”ח

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע”ט הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא, אשר נקבע בשנת הלימודים תשע”ח, מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן  בין יולי 2017 ובין יולי 2018 שהתפרסם בתאריך 15.08.18.

במוסדות האקדמיים שאינם מתוקצבים על ידי הות”ת נקבע שכר הלימוד על ידי המוסד עצמו.

גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ט – הודעה למוסדות

גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ח – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ז – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ו – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ה – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ד – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ג – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ב – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”א – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תש”ע – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשס”ט – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשס”ח – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשס”ז – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשס”ו – הודעה למוסדות
גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ג – הודעה למוסדות

אבטחה, דמי רווחה וכו’. עד היום, הוסדר הנושא אך ורק באמצעות הועדות  הציבוריות שהתמנו לבחינת נושא שכר הלימוד ואשר קבעו כי תשלומים אלו הינם וולונטרים ויקבעו בהסכמים בין המוסדות לבין אגודות הסטודנטים.

בהתאם לתיקון לחוק המל”ג, מי שיקבע את גובה התשלומים הנלווים ואופן גבייתם ועדכונם תהיה המל”ג, לפי הצעה של ות”ת ולאחר התייעצות עם הארגון היציג ועם המוסדות המתוקצבים. גביית התשלומים הנלווים בהתאם לקביעת המל”ג תהיה החל מתחילת שנת הלימודים תשע”ח.

 

דו”ח ועדת מלץ

דו”ח ועדת וינוגרד

 

זכויות סטודנטים

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים  ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות.
בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:
• קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
• קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת.
• הוראות בעניין דמי רישום אחידים.
• איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו.
• מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.
• סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה.
• זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים.
• זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן.
• הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת.
• בחירות לאגודת הסטודנטים.
• אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

חוק זכויות הסטודנט

 

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

המל”ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז- 2007) .
כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה.
בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:
• מינויו של רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו
• נוהל הגשת בקשה להתאמות בשל שירות מילואים
• פירוט ההתאמות להן זכאים הסטודנטים המשרתים בשירות מילואים
• הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות אקדמיות, מלגות ומעונות.

כללי זכויות הסטודנט – התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

למידע נוסף

 

זכויות הקשורות להורות

 

בשנת 2012 קבע המל”ג את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אמנה), תשע”ב – 2012 (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז – 2007).

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה.
בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:
• מינויו של רכז התאמות במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו
• נוהל הגשת בקשה להתאמות
• פירוט ההתאמות הניתנות לסטודנטים הזכאים
• הוראות בעניין מתן מלגות בזמן אירוע מזכה ולאחריו
• הוראות בעניין התאמת תשתיות פיזיות במוסדות לצרכי סטודנטיות בהריון או לאחר לידה
• זכויותיהם של בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע המוגדר כ”אירוע מזכה”.
• הוראות בעניין הטבות לצילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד שסטודנט עקב היעדרותו בשל אירוע מזכה.

כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

כללי זכויות הסטודנט – הארכת חופשת לידה

 

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

חוק זה קובע, בין היתר, כי סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור פעילות שהיא אחד מאלה:

 • פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים;
 • שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים;

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע”ח-2018

 

זכויות סטודנטים עם לקויות למידה

ביום 8.4.2008 חוקק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, תשס”ח – 2008. מטרתו של החוק היא לעגן את זכויותיהם של מועמדים לקבלה ללימודים ושל תלמידים עם לקות למידה במסגרת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות על תיכוניים נוספים ולהסדיר את העיסוק של מאבחני לקויות הלמידה.

בין היתר, קובע החוק:

• מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על תיכוני, לעניין זה, “הליך קבלה” – לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה ומיון של מועמדים למוסדות על תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך הקבלה של המוסד.

• תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודים במוסד על תיכוני שבו הוא לומד לפי התנאים הקבועים בחוק.

• מועמד או תלמיד רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה, הבקשה תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.

• המוסד העל תיכוני יבחן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד, ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 3 (ב) לחוק.

מערכת תפקודי למידה – מת”ל

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם הזקוקים להתאמות בבחינות בשל לקות למידה.
המת”ל פותחה באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל”ו) במימון הות”ת ועדת ההיגוי לנושא לקויות למידה של ות”ת מייעצת לות”ת בכל הנושאים התקציביים והתכנוניים וכן קובעת, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות והערכה את התעריף אותו ישלמו הנבחנים במערכת המת”ל.

מכוני אבחון שבהם ניתן לעבור אבחון באמצעות מת”ל:

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל-חי
04-8181421

מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה
04-8249022

מכון יעל, חיפה
04-8383373

מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
04-6423449

מלל מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
09-7781126

מכון בן-דרור, רמת-השרון
03-5499895

המכללה האקדמית בית ברל, סמוך לכפר-סבא
09-7476994

מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)
02-5881183

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים
02-6759584

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה
08-8588139

מת”ל אוניברסיטת תל אביב
03-6405449

מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי
04-9015238

מכון האבחון אריאל, אוניברסיטת אריאל
03-9066318

מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב
03-6901634

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע
08-6479487

מכון אורן, מכללת אורנים
04-9838997/71

 

נגישות לסטודנטים בעלי מוגבלויות

במסגרת תיקון מס’ 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, נקבע כי פרק הנגישות בחוק זה יוחל גם על המוסדות להשכלה גבוהה ושירותי ההשכלה הניתנים בהם.
מכוח החוק נקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שתכליתן להבטיח את אפשרות הנגישות למבנים, לתשתיות, לסביבה של המוסדות להשכלה גבוהה וכן להבטיח את הנגישות לשירותים השונים הניתנים ע”י המוסדות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, שכלית או אחרת.

חוק ותקנות נגישות

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

מל”ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז- 2007) .
כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה.

בקביעת הכללים הסתייעה המל”ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.

בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:

מינויו של רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, נוהל הגשת בקשה להתאמות בשל שירות מילואים וכן את פירוט ההתאמות להן זכאים הסטודנטים המשרתים בשירות מילואים שעקרן להלן:

 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

מתן זכאות לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

בחינות/הגשת מטלות

זכאות לדחיית מועד הגשת מטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות בהם שירת הסטודנט במילואים.

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחד בעבור כל מועד שהפסיד.

סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים של לפחות או 21 ימי במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו.

מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

הארכת לימודים

זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית.

מלגות, מעונות

מוסד רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות ולצורך בחינת זכאות לקבלת מעונות בהתאם לתנאים הקבועים בכללים.

נקודות זכות אקדמיות

מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות מזכה ב- 2 נקודות זכות אקדמיות לתואר, לפי הכללים שיקבע.

 

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) התשע”ב – 2012

 

 

זכויות הקשורות בהורות

בשנת 2012 קבעה המל”ג את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אמנה), תשע”ב – 2012  מתוקף סמכותה לפי סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז – 2007.

 

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה.

בקביעת הכללים הסתייעה המל”ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.

 

בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:

מינויו של רכז התאמות במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, הקצאת תשתיות כגון מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון, חדרי הנקה ומשטחי החתלה בתוך הקמפוס וכן התאמות פרטניות הניתנות לסטודנטים הזכאים שעקרן להלן:

 

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

זכאות להיעדרות מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות או היעדרות של עד 6 שבועות מיום הלידה (נקבע בהחלטת מל”ג מיום 10.6.2014).

אפשרות לדחיית קורס ולחזור עליו ללא תשלום.

 

בחינות/הגשת מטלות

זכאות לדחיית מועדי הגשת מטלות.

זכאות לבחינה במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

תוספת זמן בבחינה של 25% ממשך זמן הבחינה.

 

הארכת לימודים

זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 

חניה בקמפוס או בסביבתו

המוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בקרבה לקמפוס

 

בני זוג

פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים בגין היעדרות בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר.

זכאות למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים  המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

 

צילום

זכאות להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים, שהפסיד סטודנט בשל אירוע מזכה, בעד כל יום לימודים בו נעדר.

 

מלגות 

המשך תשלום מלגת מחקר לתואר מתקדם למשך תקופת היעדרות והארכתה לתקופה נוספת.

 

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות בגין אירוע מזכה יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

החלטת מל”ג מיום 10.6.14 – בדבר הארכת חופשת הלידה

 

 

 

מכינות קדם אקדמיות

המכינות הקדם אקדמיות מהוות גשר להשכלה גבוהה לצעירים אשר מעוניינים בהכנה מיטבית לאקדמיה, בין היתר בכדי לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון בתחום אותו הם מעוניינים ללמוד. מערך המכינות עבר בשנה”ל תשע”ז לאחריות המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת רפורמה תכנונית, תקציבית וטרום אקדמית.

הפעילות במכינות הקדם אקדמיות מתקיימת במסגרת שלושה מסלולים מרכזיים – מסלול ייעודי, מסלול קדם-ייעודי ומסלול בגרותי.

תלמידים, הלומדים במכינות שבמוסדות בתקצוב המדינה, והעומדים במבחנים סוציו אקונומיים שעורך מוסד הלימודים, זכאים לפטור משכ”ל.

מסלול ייעודי:

מסלול המכין את הסטודנט לקראת לימודים אקדמיים בתחום מסוים. משך הלימודים במסלול זה הינו עד שנה אחת. במקרים מיוחדים תיבחן, באופן פרטני, הארכת משך הלימודים במסלול למועמדים בעלי לקויות למידה או מאפיינים ייחודיים.

המסלול הייעודי יכין סטודנטים בשני תחומים: האחד במדעי הרוח והחברה והשני במדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה (יכול להתפצל לשני מסלולים, מסלול במדעי החיים ומסלול במדעים מדויקים והנדסה).

מסלול קדם-ייעודי:

מסלול הנמשך שלושה חודשים שבמהלכם ניתנת לסטודנטים הכנה לקראת הלימודים במסלול הייעודי. מסלול זה מיועד לתלמידים שאינם יכולים להתקבל למסלול הייעודי עקב אי עמידה בתנאי הסף.

מסלול בגרותי:

מסלול המיועד לסטודנטים המבקשים להשלים תעודת בגרות, בפרט לקראת המשך לימודים במוסדות השכלה גבוהה. משך הלימודים במסלול זה הינו עד שנתיים. היקף שעות הלימוד השנתיות המוקצה לכל מקצוע בגרות תלוי במקצוע הנלמד וברמה הנלמדת, על פי דרישת משרד החינוך. הסטודנטים במסלול יידרשו להיבחן בבחינות הבגרות הרגילות של משרד החינוך לצורך קבלת תעודת בגרות. המקצועות שאותם ילמד הסטודנט ייקבעו על ידי המכינה בהתאם לרמתו ולמקצועות החסרים לו לשם זכאות לבגרות, ובהתאם לתחום האקדמי אליו הוא מייעד את עצמו.

לרשימת המכינות

מעונות סטודנטים

בשנים 2012-2013 החלה לפעול לראשונה תכנית לתמיכה תקציבית בהקמת מעונות סטודנטים במוסדות שבתקצוב ות”ת בהיקף כולל של 100 מיליון ש”ח. לאור הביקוש הרב להקמת מעונות סטודנטים במוסדות, סוכם במהלך 2014 על תכנית שנייה לה הועמד תקציב נוסף בסך של 160 מיליון ש”ח אשר הוקצה בשני “קולות קוראים” נפרדים: באפריל 2014 פורסם הקול הקורא הראשון, בו הוצעה תמיכה תקציבית להרחבת תכנית מעונות הסטודנטים. ולקראת סוף שנת 2016 צפוי להתפרסם קול קורא נוסף בשיתוך חברת “דירה להשכיר”.

במסגרת התכנית עד כה אושרה תמיכה לכ-20 מוסדות להשכלה גבוהה שהם מעל 6,500 מיטות. מתוך כך שלושה פרויקטים כבר אוכלסו בשנה”ל תשע”ו, כעשרה פרויקטים נמצאים בשלבי בנייה (חלקם מתקדמים יותר וחלקם פחות) שאר הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים אך טרם הגיעו לבשלות.

למידע על המעונות במוסדות השונים יש ליצור קשר עם משרד הדיקנט בכל מוסד.

מלגות לסטודנטים

 


מפעל החונכות פר”ח (פרויקט חונכות) הוקם בשנת 1973. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים מתנדבים חונכים לילדים בגילאי בית הספר תמורת מלגה. על הסטודנט להקדיש בדרך כלל ארבע שעות חונכות בשבוע בשתי פגישות בנות שעתיים כל אחת.


פר”ח פועל בכל המוסדות להשכלה גבוהה אשר קיבלו היתר או הכרה מהמל”ג, לרבות המכללות שאינן נתמכות מתקציב המדינה.


בשנת הלימודים תשע”ח, בהתאם להחלטת הנהלת פר”ח, תוקצבו– 19,870 מלגות פר”ח, ות”ת העניקה 16,706 מלגות ואת היתר העניקו משרד החינוך (באמצעות ות”ת), משרד הכלכלה ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך הסתכמה בכ-6.5 אלפי ₪.


בעקבות החלטת ממשלה החל משנה”ל תשע”ז תגדל התוספת לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה בשנה העוקבת לכ-2,600 ש”ח.


במהלך תשע”ח בחנה הנהלת פר”ח מודלים שונים להפעלת התכנית במטרה ליצור הבנה מעמיקה ורחבה של החונכות. לפיכך הוחלט לבחון מודל על פיו החונכות תכלול מרכיב הדרכתי של כ 20 שעות בשנה (וכ 100 שעות חונכות), אשר יעלה את המודעות של הסטודנטים לסוגיות חינוכיות וחברתיות הרווחות בקהילה ובמדינה. בנוסף תשונה מתכונת הליווי לחונכי פר”ח מליווי אישי לליווי קבוצתי, אשר תאפשר ליצור קהילת חונכים רפלקטיבית ולומדת.


בתשע”ט יופעל פיילוט של מודל ההפעלה באחת ממינהלות פר”ח במטרה לפעיל את המודל באופן מלא החל מתש”פ.


ניתן להגיש מועמדות לפר”ח באמצעות אתר האינטרנט, למידע נוסףלמידע מפורט לשנה”ל תשע”ט


קרן הסיוע לסטודנטים הינה ועדת משנה של ות”ת המורכבת מנציגי ות”ת, משרד החינוך ומשרד האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות”ת.

הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים לזכייה, וכלה בקביעת גובה המלגות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם.


קיימות שלוש רמות של מענקים בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪ בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

בהתאם להחלטת הממשלה גדל תקציב קרן הסיוע בשנה”ל תשע”ו ב-41,000 אלפי ש”ח, כך שכ  19,000 סטודנטים קיבלו סיוע מהקרן, כ 4,000 מהם קיבלו  סיוע בסך 12,480 ₪.

החל משנה”ל תשע”ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות”ת, התווסף קריטריון תמיכה מוגדל לתלמידי מקצועות ה-STEM


(Science, Technology, Engineering, Math)


כמו כן יצוין כי, הגשת הבקשות לקרן עברה  לפורמט דיגיטלי .


למידע נוסף ניתן לפנות לחברת טלדור:

טלפון: 08-6776032, 1700-505-885

פקס: 077-2270127, 08-6776030

כתובת מייל: milgot@taldor.co.il


 להלן מספר מקורות, בהם ניתן למצוא מידע אודות אפשרויות שונות לקבלת מלגות וסיוע לסטודנטים:


דיקאנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים במוסד הם מקורות בהם ניתן לקבל מידע אודות קרנות סיוע ואפשרויות נוספות של סיוע כלכלי בהן ניתן להיעזר במהלך תקופת הלימודים. בנוסף, לגופים אלה אפשרות לסייע, במקרים מסוימים, גם במלגות לזכאים, שמקורן בקרנות פנימיות של המוסד. פרטים מדויקים יותר ניתן לקבל, כאמור, בדיקאנט הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים במוסד.


מלגות של התאחדות הסטודנטים –  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, למידע נוסף באתר התאחדות הסטודנטים.


מלגות, מענקים והלוואות ללימודים באקדמיה דרך משרד החינוך למידע נוסף באתר משרד החינוך.


 


באיסוף המידע בנוגע למקורות הסיוע שלעיל, כדאי להתחיל עוד טרם תחילת שנת הלימודים. כמו-כן מומלץ לשים לב למועדי הגשת הבקשות למלגה אצל הגופים השונים. מועדים אלה יכולים להשתנות מגוף לגוף. 


מלגות לתואר שני מחקרי

 

 


מטרות התכנית: לעודד ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים מצטיינים מהמכללות האקדמיות  ללימודי תואר שני מחקרי באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח  לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 12 מלגות.


 מטרת התכנית:

תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית. החברה הערבית מהווה כ20% מהאוכלוסייה בארץ אך לעומת זאת ייצוגה בהשכלה הגבוהה פחות מכך בצורה משמעותית, דבר זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית יותר בתארים מתקדמים. שיעור בוגרי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית מסך האוכלוסייה הכללי בשנת תשע”ב עמד על כ5%. אחת ממטרותיה העיקריות של התכנית הרב שנתית הינה להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים מתקדמים בפרט ובדרך זו בסופו של דבר להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו. מטרת תכנית המלגות היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב בני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: המלגה בסך של 40,880 ש”ח לשנה ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 30 מלגות.


 מטרות התכנית: עידוד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי לפנות ללימודי התואר השלישי וללימודי התואר השני, תוך עידוד המצוינות האקדמית, קיצור משך זמן לימודיהן ועידודן להשתלבות בעתיד בסגל האקדמי במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: גובה המלגה יעמוד במחזור א’ על סך 60,880 ₪ לשנה, מזה 40,880 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-20,000- ₪ לשנה שישולמו ע”י המוסד לכל מלגאית.


מס’ המלגות: עד 10 מלגות בשנה.


 מטרת התכנית: תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה. בשנה”ל תשע”ח למדו  כ 370 סטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה כאשר כ 250  מהם במוסדות שבתקצוב ות”ת, מהם  43 במסלול לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות.


משרד הקליטה העניק בתשע”ח מלגות בגובה שכ”ל (13,769 ₪)  לכ- 190 סטודנטים לתואר שני. בנוסף, משרד המדע מעמיד החל מתשע”ז 5 מלגות הצטיינות בגובה 50,000 ₪ לסטודנטים לתואר שני, אולם למיטב ידיעתנו בשל מגבלות שונות ומיעוט הגשות, מימוש המלגה הנו נמוך. לאור המלצת ועדת ההיגוי לקידום המצוינות האקדמית בקרב יוצאי אתיופיה, בין היתר באמצעות עידוד תארים מתקדמים מחקריים, הוחלט לאשר תכנית למלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי. מטרת התכנית היא ליצור תשתית להרחבת המשתתפים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה בסגל האקדמי בארץ.


תקופת המלגה: המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה ב’ לתואר שני מחקרי העומדים בקריטריונים.


גובה המלגה: מלגות הצטיינות בגובה 41,000 ש”ח, המיועדות לצרכי קיום המלגאים ולמימון שכ”ל, לסטודנטים יוצאי אתיופיה העומדים בקריטריונים.


מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

 

 


מטרות התוכנית: • הכשרת סגל הוראה ומחקר שיקדם ויעשיר את המחקר במדעי הרוח במדינת ישראל.

 • לעודד סטודנטים מצטיינים לפנות ללימודי מחקר בתחומי מדעי הרוח.


תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 80,000 ש”ח לשנה. השתתפות ות”ת במלגה עומדת  על סך 40,000 ₪ לשנה, 50% מסך המלגה, והיא מותנית בהשתתפות מקבילה באותו הסכום, אשר ממומנת ע”י האוניברסיטה בה לומד המלגאי.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת עד 20 מלגות.מטרות התכנית הן: • עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.

 • עידוד השתלבותם (בטווח הארוך) של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.


 תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪ לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות:  מדי שנה מעניקה הות”ת 10 מלגות.


 מטרות התוכנית: • לעודד סטודנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

 • להרחיב בטווח הארוך את מספר חברי הסגל האקדמי מהחברה הערבית ובני המיעוטים במדינת ישראל.


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה:  המלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות, מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות”ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע”י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪, לכיסוי הוצאות מחקר.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות עד 14 מלגות.


 מטרות התכנית • עידוד והרחבת המחקר האקדמי על כלכלת ישראל- הן בתחומי המאקרו והן בתחומי המיקרו.

 • עידוד מחקרים כלכליים תומכי החלטה בסוגיות ליבה בהן עוסק משרד האוצר על אגפיו השונים.


 


תקופת המלגה: המלגה היא דו-שנתית והיא ניתנת לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 50,000 ש”ח לשנה למשך שנתיים.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 4 מלגות.  המלגות ממומנות ע”י משרד האוצר


 מטרות התכנית • לעודד סטודנטיות מצטיינות במקצועות :הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת תקשורת, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב, פיסיקה, מתמטיקה ובנוסף תכניות מובנות ובהן לכל הפחות 60 נקודות זכות מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה ברמה מקבילה לקורסים הנלמדים במדעי המחשב דו חוגי , לפנות ללימודי תואר שלישי באוניברסיטאות המחקר בישראל.

 • להרחיב בטווח הארוך את מספר חברות הסגל האקדמי בתחומי הייטק


 


תקופת המלגה: המלגה היא תלת-שנתית והיא ניתנת לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כל מלגה הינה בסך 62,000 ₪ לשנה, מתוכם ות”ת מתקצבת 52,000 ₪ ו-10,000 המוסד האקדמי.


מס’ המלגות: מדי שנה מוענקות 20 מלגות.


 


 


תכניות מיוחדות של ות”ת

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה

תכנית “הישגים” פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירי הפריפריה החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל ומבוססת על שיתוף פעולה בין המועצה להשכלה גבוהה, קרן גרוס, קרן רוטשילד קיסריה ורשויות מקומיות. התכנית פועלת ב- 32 ישובים ברחבי הארץ, ובכלל זה ישובים יהודים, ערבים, דרוזים ובדואים.

רכזי “הישגים” בישובים מאתרים צעירים פוטנציאליים אשר לא פנו עד כה ללימודים גבוהים במטרה לסייע להם להסיר חסמים, לבחור תחום לימודים וללוות אותם בדרכם אל העולם האקדמי. התכנית שואפת להגדיל את שיעור ההשתתפות של צעירי הפריפריה בהשכלה הגבוהה.

 

תכנית “רואד” (הישגים לחברה הערבית)בשנה”ל תשע”ח הרחיבה התוכנית את פעילותה בחברה הערבית בכ-10 אשכולות של ישובים, מחציתם בישובי החברה הבדואית כחלק מהחלטת ממשלה 2397 לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בדרום. סה”כ פעלה התכנית בשנה”ל תשע”ח בכ – 40 אשכולות (הכוללים כ 60 ישובים) בכלל החברה הערבית, לרבות בישובים דרוזים, בדואים ומזרח ירושלים. בתשע”ט צפויה התכנית לגדול ב3.5 תקנים נוספים, 2 מהם יועדו לטובת ההרחבה במזרח י-ם  כחלק מהחלטות ממשלה 1775 ו-3790 לפיתוח כלכלי וחברתי של מזרח י-ם.

לצפייה בסרטון על התכנית לחץ כאן

 

תכנית הישגים להיי-טק – במסגרת החלטת ממשלה מיום 23.09.2014 בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום (החלטה מס’ 2025), החליטה הממשלה על גיבוש תכנית שתכליתה להכשיר צעירים למקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים בפריפריה.

מטרת התכנית הינה להעניק הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובעיקר מאזור הדרום, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה והמתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, אך עוברים מבחני מיון המעידים על פוטנציאל הצלחה בתחומים הללו, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

התכנית מעניקה לסטודנטים משלב קדם המכינה ועד סיום התואר פטור משכ”ל, דמי קיום, מעטפת לימודית וחברתית, יועצים, מחשב נייד ועוד.

התכנית פעלה בתשע”ו בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון והחל משנה”ל תשע”ז תפעל גם באוניברסיטת בר אילן.

 

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

במסגרת התכנית הרב שנתית של ות”ת תפעל החל משנה”ל תשע”ז תכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה. התכנית תכוון, בין היתר, להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית בהשכלה הגבוהה, לצמצום נשירתם ולהגדלת שיעור השתתפותם בתארים מתקדמים ובקרב הסגל האקדמי. בראש התכנית תעמוד ועדת היגוי לנושא.

במהלך שנה”ל תשע”ז, תמפה ועדת ההיגוי את החסמים לכניסה לאקדמיה ולמיצוי ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה, תתווה תכנית מקיפה ומפורטת לנושא אשר תכלול תקצוב למוסדות בגין הפעלת התכנית.

 

תכניות לאוכלוסייה החרדית:

פרויקט המח”רים

המועצה להשכלה גבוהה משקיעה משאבים ומאמצים רבים להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית. במהלך השנים האחרונות פעילות מל”ג-ות”ת פתחה לרווחה את שערי ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה שעד אז הדירה רגליה ממנה כמעט באופן מוחלט.

פרויקט המח”רים (מסגרות חרדיות), הפועל החל משנת הלימודים תשע”ג, מהווה את ליבת התוכנית. במסגרת הפרויקט, הוקמו כ-14 מסגרות ייעודיות לאוכלוסיה החרדית במגוון מוסדות אקדמיים – מתוקצבים, שאינם מתוקצבים ומכללות להכשרת מורים – במבחר תחומי לימוד ובפריסה ארצית. התוכניות לחרדים כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד, הנדסה, אמנות, אדריכלות, עזר רפואי, חינוך, ניהול, משפטים וכו’.

תוכנית המלגות וההלוואות

החל משנת 2012, מפעילה ות”ת את ‘התוכנית להלוואות ומלגות לסיוע בשכ”ל לסטודנטים חרדים בהשכלה הגבוהה’. עפ”י התוכנית, כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שיקבעו ע”י ות”ת, יוכל לקבל הלוואה בגובה שכ”ל. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 70% מגובה ההלוואה לתחומים יישומיים ונדרשים, ו-40% ליתר התחומים. כאשר המטרה היא לעודד לימודים של מקצועות יישומיים. בהקמתה, מרץ 2012, יועדה התוכנית לגברים בלבד. החל מינואר 2013, התוכנית הורחבה וגם נשים חרדיות זכאיות להשתתף בה. בתשע”ו כ-2,500 סטודנטים וסטודנטיות השתתפו בתוכנית.

התוכנית מופעלת ע”י קרן קמ”ח.

שילוב סטודנטים חרדים בתארים מתקדמים בפסיכולוגיה

החל משנה”ל תשע”ד מופעלת התוכנית לשילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה.

מטרת התוכנית היא הנגשת לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (פסיכולוגיה קלינית – מבוגר וילד, חינוכית ושיקומית) עבור סטודנטים מהציבור החרדי. במסגרת התוכנית, הסטודנטים החרדים ישתלבו בתכניות הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה.

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת בן גוריון משתתפות בתוכנית. בשנת הלימודים תשע”ז הוקצו ע”י המוסדות במסגרת התוכנית 27 מקומות ייעודיים לסטודנטים חרדים.

למידע נוסף – התכנית הרב שנתית

מניעת הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה

ביום 10.12.2013 קיבלה מליאת המועצה להשכלה גבוהה, החלטה ובה הוראות שונות לענין מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה. מרבית הוראות אלו אומצו בתיקון סעיף 9 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) (תיקון) התשע”ד-2014 (להלן “התיקון“).

התיקון קובע הוראות שונות ובין היתר: הוראה כי על המוסדות אשר להם יותר מקמפוס אחד, למנות מספר אחראים למניעת הטרדה מינית לפחות בכל קמפוס. הוראה למנות אחראים למניעת הטרדה מינית שנמנים הן על הסגל המינהלי והן על הסגל האקדמי, על גווניו, בהתאם לגודל המוסד. הוראה הקובעת כי על מוסד להבטיח קיומן של פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית אחת לשנה לפחות וכן הוראה הקובעת כי על מוסד להביא לידיעת כל תלמיד, סטודנט ועובד חדש את הוראות החוק, התקנות והתקנון וכן מידע לגבי אופן הגשת תלונה על הטרדה מינית ושירותי סיוע.

לכל המידע בנושא מניעת הטרדה מינית במוסדות

 

שלוחות חו”ל

שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל

לצד מוסדות להשכלה גבוהה ישראלים, המקבלים היתר והכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, פועלות בישראל שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל. עד שנת 1998 שלוחות אלו יכלו לפעול ללא אישור המועצה ומשנה זו תוקן החוק והחיל עליהן משטר של רישיונות. תארים המוענקים בשלוחות הם תארים ממוסדות האם מחו”ל ואינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

התיקון ה-11 לחוק המל”ג:

החל מחודש פברואר 1998 נכנס לתוקפו התיקון ה-11 לחוק המל”ג, לפיו כל שלוחה של מוסד להשכלה גבוהה מחו”ל, נדרשת לקבל רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה בהתאם להוראות החוק.  הרשיונות שהעניקה המועצה להשכלה גבוהה ניתנו לתקופה קצובה, בגין תואר ספציפי ובקמפוס ספציפי.

עד היום פעלו בישראל כ 48 שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה. חלק מאותן שלוחות קיימו לימודים במספר קמפוסים ברחבי הארץ, במגוון תחומי לימוד.

מוסדות שהם שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל אינם מוסדות ישראליים מוכרים להשכלה גבוהה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והתארים שמוענקים ללומדים בהם בתום לימודיהם הם תארים של מוסדות האם בחו”ל ולא של מוסדות להשכלה גבוהה ישראליים מוכרים.

אין לראות בהענקת הרשיון לשלוחות משום הכרה של המועצה להשכלה גבוהה בשלוחה כמוסד להשכלה גבוהה או משום הסמכתה להעניק תארים מוכרים כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה. החלטה בדבר הכרה בלימודים בשלוחות לצורך קבלה ללימודים מתקדמים במוסד ישראלי להשכלה גבוהה נתונה בידי המוסד הישראלי עצמו.

 

התיקון ה-12 לחוק המל”ג:

התיקון ה-12 שפורסם ביום 11.4.2005, קבע כי תואר שנלמד בישראל בשלוחה של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ הנו זהה, “לכל דבר וענין, כדין התואר הזהה המוענק על ידי מוסד האם בארץ-האם”, אך זהות זו לא  תחול בעניינים הבאים: קבלה לעבודה; דירוג העובד ודרגתו; שכר ותנאי עבודה.

ההשלכה המעשית של התיקון על עובדים במגזר הציבורי מפורטת בהודעת נציבות שירות המדינה מס’ סו/13, לפיה תואר משלוחה לא יוכר עוד לעניין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו, שכר ותנאי עבודה (נוסח ההודעה המלא והוראות המעבר מופיע באתר נציבות שירות המדינה – www.civil-service.gov.il).

 

כיצד יודעים אילו שלוחות פעלו ברישיון?

המאגר המצורף כולל את כל השלוחות אשר פעלו בארץ ברישיון וכולל את הנתונים הבאים: שם השלוחה,  מיקום הקמפוס, שם התואר, רמת התואר, סימול התואר והשנים בהן היה רישיון פעולה לשלוחה. יש לחפש את השלוחה המבוקשת ולבדוק מהן התכניות שפעלו באישור, באילו קמפוסים ובאיזו תקופה.

 

לטבלת שלוחות חו”ל לחץ כאן