יישום מדיניות המל"ג ומודל התקציב

תקציב ההשכלה הגבוהה מבוסס על תכנית רב שנתית במטרה לאפשר וודאות תקציבית למוסדות להשכלה גבוהה ולפעול לקידום מטרות לאומיות

במודל התקצוב החדש של מערכת ההשכלה הגבוהה (אשר אושר בישיבת ות"ת מיום 3.11.2010) עומדים העקרונות הבאים:

  • תקצוב על בסיס תפוקות
  • הגברת הוודאות התכנונית למוסדות
  • הגברת שקיפות המודל למוסדות ולציבור הרחב
  • שיפור המודל ככלי מרכזי לתמרוץ המוסדות להשגת יעדי מערכת ההשכלה הגבוהה הכוללים, בין היתר, את עידוד המצוינות המדעית מחקרית
  • שיפור איכות ההוראה וההון האנושי הנרכש
  • התייחסות לצרכים לאומיים נוספים כגון צרכי שוק התעסוקה ועוד.

 

בנוסף ליעדים המרכזיים קבעה ות"ת שני יעדי משנה תומכים: חידוד היתרונות היחסיים של המוסדות וקליטת סגל צעיר מצטיין.

 

סקירה היסטורית ומודל התקצוב החדש