לימודי העשרה במסגרת התואר הראשון

בשנת הלימודים תשע"א יזמו הוועדה לתכנון ולתקצוב והמועצה להשכלה גבוהה תכנית ללימודי העשרה כחלק בלתי נפרד מלימודי התואר ראשון, הניתנת מחוץ לדיסציפלינה הראשית אותה לומד הסטודנט, ואפיינו אותה ככלי חשוב לעיצוב דמות הבוגר בתואר הראשון כאדם משכיל בעל ידיעות בתחומי ידע שונים – מעבר לתחום הידע בו העמיק בלימודיו. ות"ת החליטה להשתתף בתקצוב פיתוח לימודי העשרה ייעודיים במוסדות.

 

תכנית לימודי העשרה מורכבת מקורסים מרחיבי דעת בתחומי ידע שונים ומגוונים, שפותחו במיוחד לטובת התכנית, בהיקף שלא יפחת מ-6-10 נ"ז, ומלמדים אותם מיטב המורים באקדמיה. המשמעות של התכנית ללימודי העשרה היא שסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במדעי הרוח, למשל, נדרשים לקורסי העשרה בתחומי ידע אחרים כגון: המדעים המדויקים, מדעי הטבע, מדעי החברה ולהיפך.

בהתאם לכך הוציאה הוות"ת בשנה"ל תשע"א קול קורא ראשון להגשת תכניות ללימודי העשרה, והקציבה תמיכה ייעודית לנושא. בשנה"ל תשע"ב-תשע"ג אושרו תכניות ללימודי העשרה בתשעה מוסדות (אוניברסיטאות ומכללות), במסגרתן אושרו לתקצוב 276 קורסים, מהם 157 חדשים ו-119 משודרגים.

 

ביום 20.2.2013 אישרה ות"ת הפעלת מתווה חדש לשלב ב' של התכנית ללימודי העשרה במסגרת התואר הראשון, המרחיב את מספר המוסדות המשתתפים בתכנית, מעניק אפשרות לשיתופי פעולה בין מוסדות וכן פותח מסלול מיוחד לבניית קורסי דגל איכותיים באקדמיה.  קורסי הדגל מיועדים להגיע כל אחד לציבור רחב של תלמידים בתוך המוסד, ושאותם ניתן יהיה לרכוש וללמד באמצעות טכנולוגיות הוראה מרחוק אשר ישקפו את האופי הייחודי של המוסדות וישווקו למוסדות אחרים. קורסי הדגל יינתנו על ידי מיטב המרצים, אנשים בעלי שיעור קומה ושאר רוח, וכן בעלי יכולת הוראה גבוהה, שעצם המפגש עמם מעשיר את עולמו של הסטודנט. מטרת הקורסים להוות הכנה רעיונית לאזרחות ולאחריות אזרחית בעולם משתנה, מפגש עם בעיות יסוד של החברה המודרנית, במשטר, כלכלה וחינוך. תקצוב עבור פיתוח קורסי הדגל יוצע למוסדות שהתנסו במשך שנתיים לפחות בפיתוח קורסים ללימודי העשרה, ופיתחו לפחות 50% מהקורסים הנדרשים במצב היציב. בשל אופי הקורסים, כמצוין לעיל, יינתן תקצוב מורחב אשר ייעשה באופן מדורג על פני כ-3 שנים עפ"י שלבי התפתחותם ובליווי פרטני של ועדת ההיגוי ואישורה.

כמו כן, במסגרת המתווה החדש לתכנית לימודי העשרה, מעודדת ות"ת, בשיתוף משרד האוצר, את פיתוחם וקיומם של קורסי העשרה בתחום החינוך הפיננסי, במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים. סך התקציב אשר הקצתה ות"ת לטובת שלב ב' של התכנית עומד על כ-20,000 אלפי ₪ בפריסה על פני ארבע שנים, בין השנים תשע"ד-תשע"ז.

ועדת היגוי מיוחדת של הוות"ת והמל"ג, מלווה ומנווטת את התהליך מתחילתו.

תכנית "לימודי העשרה"- שלב ג