הסמכה להענקת תואר פרופסור

בהתאם לחוק המל"ג, תואר פרופסור הוא תואר אקדמי ונדרשת הסמכה של המל”ג להעניקו.

הענקת תארי פרופסור במוסדות להשכלה גבוהה להם אין הסמכה להעניק דרגות פרופסור באופן עצמאי נעשית בכפוף לאישור אחת מחמש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל”ג (למעט כמה מוסדות אשר קיבלו הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי בתחומים מסוימים).

מוסדות המצויים בקטגוריה זו ומבקשים להעניק לסגל בכיר תארי פרופסור נדרשים להגיש את מועמדיהם לוועדות העליונות למינוי פרופסורים בקשה בהתאם להנחיות שקבעה המל”ג.

בנוסף, הקימה המל”ג פורום של יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים בראשות חבר מל”ג, אשר מתכנס מעת לעת בכדי לדון בנושאים כגון:

  • סוגיות העולות בוועדות העליונות למינוי פרופסורים.
  • בחינת דיווחי המוסדות המוסמכים להעניק פרופסור חבר באופן עצמאי ובדיקת בקשות חדשות בנדון.
  • בחינת שינויים מבוקשים בתקנון למינוי פרופסורים.
  • עדכון הרכבי הועדות העליונות למינוי פרופסורים.

המלצות הפורום מובאות לדיון בפני ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, ולאחר מכן לקבלת החלטה מסכמת במל”ג.

למידע נוסף בנושא הסמכה להענקת תואר פרופסור

הרכב הוועדה