ניהול ותכנון ישיבות מל"ג

ריכוז עבודתה של המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה שלה כולל את הכנת סדרי היום והחומרים הנלווים לקראת הישיבות, לרבות הכנת תזכירים, נספחים וחומרים נלווים נוספים, הפצת החלטות המל”ג למוסדות ומעקב אחר יישומן.

 

סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות

החלטות וישיבות מל”ג – סדרי יום, ריכוז החלטות מישיבות והחלטות פרטניות

סדרי יום – ועדות המשנה של המל”ג