שאלות ותשובות – המתווים המנחים בהכשרה להוראה

ש. האם יש צורך בהגשת תוכניות מפורטות (רציונל, סילבוסים וקורות חיים) במסגרת הדיווח על התאמת המתווים?

ת. לשם בחינת יישום המתווים החליט צוות היישום לגבש הנחיות שמטרתן לקבל תיאור מצב עדכני של היישום בכל מוסד ומוסד.


הנחיות לדיווח ראשוני של המוסדות האקדמיים להכשרה להוראה על יישום מתווה ודמני ענבר


הדיווח הינו ראשוני ומהווה חלק מתהליך הטמעת המתווים. הדיווח ישלח לקראת פגישות עם המוסדות והיקפו לא יעלה 5-4  עמודים. המועדים בהם יתקיימו ימי המפגש עם צוות היישום (במכון מופת)  • 30/1/2023 יום שני

  • 1/2/2023 יום רביעי

  • 2/2/2023 יום חמישי


סבב א' – סבב בוקר בין השעות: 13:15-8:15


סבב ב' – סבב ערב בין השעות: 19:15-14:15


מצ"ב קישור לשיבוץ לימי המפגש:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SyLkSU0MG_lwWeJGP0SdzseUlT26w35Yw7yEHTXkxbU/edit?usp=sharing


כן יש להגיש דרך "אריסטו" את הבקשה לשינוי מתכונת הלימודים באנגלית במתכונת דו-חוגית במסלול היסודי או במסלול העל-יסודי על מנת לקבל הסמכה להעניק את התואר במתכונת חד-חוגית במסלול רב-גילאי.


ש. האם יש הנחיה ברורה לגבי מועד תחילת היישום, האם אפשר ליישם את החידושים במתווה מבלי לקבל מראש את אישור המל"ג?

ת. היישום הנו מרגע קבלת ההחלטה ולכל המאוחר תוך שלוש שנים (דהיינו המועד הקובע הנה שנה"ל תשפ"ד). כך שאפשר בהחלט, ואף רצוי, להתחיל ביישום עוד לפני המועד הקובע. עם זאת מחזורי לימודים שהחלו לימודיהם לפני מועד תחילת יישום המתווים החדשים יסיימו לימודיהם במתכונת שבה החלו.ש. במתווה כפי שמופיע, החלק החשוב ביותר של חינוך, דהיינו רשימת קורסים כמו למשל- פסיכולוגיה על מרכיביה השונים, פסיכולוגיה של גיל הנעורים, סוציולוגיה של החינוך, מדידה והערכה, יחסי הורים מחנכים, מחקר כמותי, מחקר איכותני, כתיבה אקדמית, אוכלוסיות שונות צרכים, ניווט כיתה, חג ומועד, הגה וצורה, הבנת הנקרא, תהליכים לשוניים ועוד. האם יש לוותר על כל הנושאים האלו?

ת. כמובן שאין לוותר על הנושאים הנ"ל (אשר מופיעים גם במסגרת תחומי הליבה בדוח הוועדה עמ' 10-9) ועליהם לבוא לידי ביטוי במסגרת תכנית הלימודים אך לא בהכרח כקורסים שעומדים בפני עצמם.

אחד החידושים המרכזיים במתווה (שאכן ידרוש שינוי גישה במוסדות המכשירים) הוא בזה שאין פירוט של חלוקת השעות של רכיבי הלימוד והתכנים הנדרשים והמחייבים לחינוך ולהוראה (למעט ההתנסות המעשית). דרכי הוראתם ולמידתם יהיו נתונים לשיקול דעת המוסדות. במילים אחרות בניגוד לתפיסה הקיימת כיום, וע"פ העיקרון הרביעי במתווה, תכניות הלימודים בתפיסה החדשה יתאפיינו בלכידות ובשילוב בין רכיבי ליבת ההכשרה בתחומי הדיסציפלינה, החינוך, ההוראה וההכשרה הקלינית.ש. מהי המשמעות של ביטול השעות לפטור משפת הוראה שהיו חלק ממתווה אריאב?

ת. אוריינות לשונית (קריאה, האזנה, כתיבה ודיבור), רב-לשונית ותקשורת הנה רכיב יסוד מחייב בהתאם למתווה החדש ועל כן כל הנושא בכללותו אמור להיות נדבך מרכזי בכל הגילאים ובכל תחומי הלימוד.

יש להדגיש שהכוונה אינה לתגבור לימודי השפה של הסטודנטים (עברית/ערבית), אלא להעמקה בנושאי אוריינות לשונית, רב-לשוניות ותקשורתית (כפי שמצוין ברכיבי הליבה במתווים) לשם הוראתם במסלולי גיל אלה.

כמו כן, נקבע כי מועמדים להכשרה להוראה (לתואר ראשון, לתואר שני ולתעודת הוראה) יתקבלו לאחר בדיקת התאמה לעסוק במקצוע ההוראה, בין היתר, באמצעות כלי מיון שיבדקו את מידת ההתאמה השפתית. מצופה ממוסדות להמשיך להציע דרכי מיון ואמות מידה לקבלת פטור משפת הוראה כולל קורסים להגעה לרמת פטור (שלא לקרדיט). כמו כן, ההתפתחות של האוריינית שפתית להיות מוצגת תוך הדגשת קשרי הגומלין ההדוקים בינה ובין תחום התוכן בו מתמחה הסטודנט. כלומר על האוריינות השפתית לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהקורסים בלימודים ולא להילמד רק כתחום נפרד.

בנוסף המתווה מאפשר להביא את הנושא לידי ביטוי במספר רב של אופנים בהיותו מבוסס על עיקרון הגמישות (עקרון מס' 1) באופן שכל מוסד יוכל לתכנן את תכניות ההכשרה כך שישקפו את הצרכים הרלוונטיים שלו. כך שאם המכללה מוצאת לנכון לשלב מקצת השעות גם לטובת תגבור שעות לשון , הנושא נתון לשיקול דעתה ולהחלטתה.


ש. האם במתווה החדש חל שינוי במתן הקרדיט עבור קורסים לפטור מאנגלית למטרות אקדמיות?

ת. בנושא פטור מלימודי אנגלית, אין שינוי לעומת המתווה הקיים. למוסד יינתן שיקול דעת באשר להכללת קורסים מתקדמים לרמת פטור, במניין נ"ז לתואר, עד 2 ש"ש. יתר הקורסים לא ייכללו במניין נ"ז לתואר.


ש. מה ניתן לעשות עם סטודנט שנרשם ללימודי תעודת הוראה בלבד, שילם דמי הרשמה מלאים, והתברר כי אינו מתאים להוראה?

ת.
אין לכך התייחסות מפורשת במתווה עם זאת כן נקבע במסגרת המתווה שבמהלך כל תקופת ההכשרה תיבדק התאמת הסטודנט למקצוע ההוראה. על מוסד ההכשרה לכלול נהלי מעקב ובקרה בתקנון הלימודים וליידע את הסטודנטים לגבי נהלים אלה. במילים אחרות האחריות לקבוע את הנהלים בנושא מוטלת על המוסד וע"פ השיקולים שלו.ש. האם בראש תכנית לימודים לתואר B.Ed. יכול לעמוד איש סגל שאינו בעל תואר שלישי? האם הדרישות שנקבעו במתווים לגבי הסגל המלמד את לימודי ההוראה בתכנית הן בנוסף לדרישות הסגל שקבעה המועצה בהתייחס לסגל המלמד את הלימודים הדיסציפלינאריים בתכנית?

ת. המועצה להשכלה גבוהה לא קבעה דרישות מינימום בהתייחס לראשי תכניות לימודים לקראת תואר ראשון בתחום דעת. בכל הקשור לסגל ההוראה, דרישות המינימום להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים במתכונת חד-חוגית קובעות כי סגל ההוראה של התכנית המבוקשת בתחום הדעת יכלול לפחות שלושה אנשי סגל ליבה בתחום המבוקש ובעלי ניסיון בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה. בתכניות לימודים במתכונת דו-חוגית צריך שיועסקו לפחות 2 אנשי סגל ליבה מכל חוג בתחום הרלוונטי.

אמנם אין בדרישות כיום כל התייחסות פרטנית אודות ראש התכנית. עם זאת נציין כי לשיטתנו - ולראייתן, על פי רוב, של ועדות בדיקה מקצועיות את הנושא - בראש כל אחת ממסגרות הלימוד המתקיימות במוסד ו/או בראש כל אחת מתכניות הלימודים ראוי להעמיד איש סגל בכיר שיקדיש את עיקר עיסוקו וזמנו לתכנית הרלוונטית.

דרישות הסגל המופיעות במתווים המנחים הן בנוסף לדרישות המינימום המפורטות לעיל. בהתאם לכך, בתכניות B.Ed. בנוסף לדרישות המינימום לעיל, על סגל ההוראה המלמד את לימודי תעודת ההוראה בתכנית הלימודים (להבדיל מסגל ההוראה המלמד את תחום הדעת בתכנית), לעמוד גם בתנאים המופיעים בסעיף 10 בדוח ועדת המתווים.להלן מספר הבהרות חשובות מחודש ינואר 2022 שקיבל הצוות ליישום החלטת המל"ג בנושא המתווים החדשים בהכשרה:


1. לימודי חינוך/חינוך מיוחד/ חינוך בלתי פורמלי/ בחוג לחינוך במסלול היסודי


ככלל, הלימודים הדיסציפלינאריים במסגרת תואר B.Ed. במסלול היסודי מורכבים "מחוג בחינוך ליסודי" (אחד החידושים במתווה החדש), ומחוג דיסציפלינארי באחד ממקצועות ההוראה בבית הספר היסודי במסגרת דו-חוגית. במקרה של צירוף "חינוך מיוחד משלב" במסגרת דו-חוגית במסלול היסודי, צוות היישום מצא לנכון להבהיר כי חינוך מיוחד או חינוך בלתי-פורמאלי במסלול היסודי יכולים לבוא במקום החוג לחינוך במסלול היסודי, ובתנאי שיכללו את הרכיבים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות, ואוריינות שפתית בהתאם למתווה להכשרה להוראה (תשפ"א, פברואר 2021). יש להדגיש כי רכיב האוריינות השפתית במסגרת הלימודים לתואר לא יפחת מ – 8 ש"ש.


כמו כן יש להדגיש שחלופה זו תקפה רק ללימודים במסלול בית הספר היסודי.


2. היקף לימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים במסגרת הסבת אקדמאיים במסלול היסודי


לאור שאלות שעלו בנושא, הובהר וחודד כי הבסיס לחישוב שעות השלמה (במידת הצורך) הוא רק בחוג לחינוך למסלול היסודי כפי שנקבע במתווים החדשים (בדומה להסבת אקדמאיים לחינוך המיוחד). ההבהרה אינה מתייחסת להוראת מתמטיקה ביסודי, להוראת אנגלית ביסודי, חנ"ג ואמנות ויצירה, לגביהם נקבעו מתכונות לימוד בנפרד.


בנוסף ללימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים בחוג לחינוך במסלול היסודי יש ללמוד כמובן את תכנית ההכשרה להוראה כמפורט בדו"ח. לימודי ההשלמה יוכלו להתקיים במקביל ללימודי ההוראה, אך קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום חובות ההשלמה. להלן הפירוט כפי שנקבע בדו"ח:


א. חסרי רקע בתחומים הנלמדים:


ישלימו את לימודי הדיסציפלינה בחוג לחינוך יסודי בהיקף של 75% לפחות מהשעות הנדרשות. שעות לימודי תעודת ההוראה העיוניים (12 ש"ש) ושעות לימודי ההכשרה הקלינית (18 ש"ש), יתקיימו במלואן על פי המתווה. במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


ב. בעלי רקע בתחומי החינוך:


ניתן להכיר עד מחצית (עד 15 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד. אך בתנאי שהקורסים זהים  ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה.  כמו כן, ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 6 ש"ש מתוך סה"כ 12 ש"ש), והקליניים (עד 9 ש"ש מתוך סה"כ 18 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


ג. בעלי רקע קרוב בחינוך (במדעי הרוח והחברה):


ניתן להכיר עד שליש (עד 10 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי, אך בתנאי שהקורסים זהים ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה. כמו כן ניתן לפטור עד שליש מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 4 ש"ש מתוך 12 ש"ש)  והקליניים (עד 6 ש"ש מתוך 18 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים (כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי). במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.

להלן בסיס לחישוב לדוגמה: 


 


 


 


 


 


 


 ש. אלו השלמות נדרשים אקדמאים חסרי רקע רלוונטי המגיעים להסבה להוראה ביסודי?

ת. הסבת אקדמאיים במסלול היסודי תהיה בדומה להסבת אקדמאיים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד. דהיינו לימודי ההשלמה הדיס' יהיו רק על בסיס החוג החינוכי ולא בנוסף למקצוע ההוראה. לבד מלימודי ההשלמה (במידת הצורך) יש להשלים גם את לימודי תעודת הוראה.


השלמות דיס'

1. ניתן להכיר עד מחצית (עד 15 ש"ש) מלימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד.

או לחילופין:

2. ניתן להכיר עד שליש (עד 10 ש"ש) מלימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי.


לבד מההשלמות הדיס', יש להשלים לימודי תעודת הוראה.


1. ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה העיוניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך (כגון: ייעוץ חינוכי, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך/התפתחות הילד). כמו כן, ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו בנסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


או לחילופין:


2. ניתן לפטור עד שליש מלימודי תעודת ההוראה העיוניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים (כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי).


לדוגמה: בוגר תואר ראשון בחינוך וחברה ישלים 15 ש"ש לימודי חינוך ליסודי, 6 ש"ש לימודי תעודת הוראה עיוניים, 9-18 ש"ש לימודי מעשיים.

סה"כ 30 ש"ש (במידה ולמד לימודים מעשיים בתואר אשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת הוראה) או 39 ש"ש (במידה ולא למד לימודים מעשיים בתואר אשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה).


 


יישום המתווה שנקבע להכשרה להוראה לחוג לחינוך ליסודי (א'-ו') – החלטת מל"ג מיום 6.4.21


להלן מספר הבהרות חשובות מחודש ינואר 2022 שקיבל הצוות ליישום החלטת המל"ג בנושא המתווים החדשים בהכשרה:


1. לימודי חינוך/חינוך מיוחד/ חינוך בלתי פורמלי/ בחוג לחינוך במסלול היסודי

ככלל, הלימודים הדיסציפלינאריים במסגרת תואר B.Ed. במסלול היסודי מורכבים "מחוג בחינוך ליסודי" (אחד החידושים במתווה החדש), ומחוג דיסציפלינארי באחד ממקצועות ההוראה בבית הספר היסודי במסגרת דו-חוגית. במקרה של צירוף "חינוך מיוחד משלב" במסגרת דו-חוגית במסלול היסודי, צוות היישום מצא לנכון להבהיר כי חינוך מיוחד או חינוך בלתי-פורמאלי במסלול היסודי יכולים לבוא במקום החוג לחינוך במסלול היסודי, ובתנאי שיכללו את הרכיבים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות, ואוריינות שפתית בהתאם למתווה להכשרה להוראה (תשפ"א, פברואר 2021). יש להדגיש כי רכיב האוריינות השפתית במסגרת הלימודים לתואר לא יפחת מ – 8 ש"ש.

כמו כן יש להדגיש שחלופה זו תקפה רק ללימודים במסלול בית הספר היסודי.


2. היקף לימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים במסגרת הסבת אקדמאיים במסלול היסודי

לאור שאלות שעלו בנושא, הובהר וחודד כי הבסיס לחישוב שעות השלמה (במידת הצורך) הוא רק בחוג לחינוך למסלול היסודי כפי שנקבע במתווים החדשים (בדומה להסבת אקדמאיים לחינוך המיוחד). ההבהרה אינה מתייחסת להוראת מתמטיקה ביסודי, להוראת אנגלית ביסודי, חנ"ג ואמנות ויצירה, לגביהם נקבעו מתכונות לימוד בנפרד.

בנוסף ללימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים בחוג לחינוך במסלול היסודי יש ללמוד כמובן את תכנית ההכשרה להוראה כמפורט בדו"ח. לימודי ההשלמה יוכלו להתקיים במקביל ללימודי ההוראה, אך קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום חובות ההשלמה. להלן הפירוט כפי שנקבע בדו"ח:

א. חסרי רקע בתחומים הנלמדים:

ישלימו את לימודי הדיסציפלינה בחוג לחינוך יסודי בהיקף של 75% לפחות מהשעות הנדרשות. שעות לימודי תעודת ההוראה העיוניים (12 ש"ש) ושעות לימודי ההכשרה הקלינית (18 ש"ש), יתקיימו במלואן על פי המתווה. במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


ב. בעלי רקע בתחומי החינוך:

ניתן להכיר עד מחצית (עד 15 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד. אך בתנאי שהקורסים זהים ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה. כמו כן, ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 6 ש"ש מתוך סה"כ 12 ש"ש), והקליניים (עד 9 ש"ש מתוך סה"כ 18 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.

ג. בעלי רקע קרוב בחינוך (במדעי הרוח והחברה):

ניתן להכיר עד שליש (עד 10 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי, אך בתנאי שהקורסים זהים ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה. כמו כן ניתן לפטור עד שליש מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 4 ש"ש מתוך 12 ש"ש) והקליניים (עד 6 ש"ש מתוך 18 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים (כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי). במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


להלן בסיס לחישוב לדוגמה: 


 


 


 


 


 


 


 ש. האם ניתן ללמוד חוג בחינוך מיוחד במסלול היסודי במקום החוג לחינוך?

ת. ככלל, הלימודים הדיסציפלינאריים במסגרת תואר B.Ed. במסלול היסודי מורכבים "מחוג בחינוך ליסודי" (אחד החידושים במתווה החדש), ומחוג דיסציפלינארי באחד ממקצועות ההוראה בבית הספר היסודי במסגרת דו-חוגית. במקרה של צירוף "חינוך מיוחד משלב" במסגרת דו-חוגית במסלול היסודי, צוות היישום מצא לנכון להבהיר כי חינוך מיוחד או חינוך בלתי-פורמאלי במסלול היסודי (ובתנאי שלמוסד יש אישור מל"ג להעניק תואר בחינוך מיוחד ו/או תואר בחינוך בלתי פורמאלי) יכולים לבוא במקום החוג לחינוך במסלול היסודי, ובתנאי שיכללו את הרכיבים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות, ואוריינות שפתית בהתאם למתווה להכשרה להוראה (תשפ"א, פברואר 2021). יש להדגיש כי רכיב האוריינות השפתית במסגרת הלימודים לתואר לא יפחת מ – 8 ש"ש. כמו כן יש להדגיש שחלופה זו תקפה רק ללימודים במסלול בית הספר היסודי.


להלן מספר הבהרות חשובות מחודש ינואר 2022 שקיבל הצוות ליישום החלטת המל"ג בנושא המתווים החדשים בהכשרה:


1. לימודי חינוך/חינוך מיוחד/ חינוך בלתי פורמלי/ בחוג לחינוך במסלול היסודי


ככלל, הלימודים הדיסציפלינאריים במסגרת תואר B.Ed. במסלול היסודי מורכבים "מחוג בחינוך ליסודי" (אחד החידושים במתווה החדש), ומחוג דיסציפלינארי באחד ממקצועות ההוראה בבית הספר היסודי במסגרת דו-חוגית. במקרה של צירוף "חינוך מיוחד משלב" במסגרת דו-חוגית במסלול היסודי, צוות היישום מצא לנכון להבהיר כי חינוך מיוחד או חינוך בלתי-פורמאלי במסלול היסודי יכולים לבוא במקום החוג לחינוך במסלול היסודי, ובתנאי שיכללו את הרכיבים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות, ואוריינות שפתית בהתאם למתווה להכשרה להוראה (תשפ"א, פברואר 2021). יש להדגיש כי רכיב האוריינות השפתית במסגרת הלימודים לתואר לא יפחת מ – 8 ש"ש.


כמו כן יש להדגיש שחלופה זו תקפה רק ללימודים במסלול בית הספר היסודי.


2. היקף לימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים במסגרת הסבת אקדמאיים במסלול היסודי


לאור שאלות שעלו בנושא, הובהר וחודד כי הבסיס לחישוב שעות השלמה (במידת הצורך) הוא רק בחוג לחינוך למסלול היסודי כפי שנקבע במתווים החדשים (בדומה להסבת אקדמאיים לחינוך המיוחד). ההבהרה אינה מתייחסת להוראת מתמטיקה ביסודי, להוראת אנגלית ביסודי, חנ"ג ואמנות ויצירה, לגביהם נקבעו מתכונות לימוד בנפרד.


בנוסף ללימודי ההשלמה הדיסציפלינאריים בחוג לחינוך במסלול היסודי יש ללמוד כמובן את תכנית ההכשרה להוראה כמפורט בדו"ח. לימודי ההשלמה יוכלו להתקיים במקביל ללימודי ההוראה, אך קבלת תעודת ההוראה מותנית בסיום חובות ההשלמה. להלן הפירוט כפי שנקבע בדו"ח:


א. חסרי רקע בתחומים הנלמדים:


ישלימו את לימודי הדיסציפלינה בחוג לחינוך יסודי בהיקף של 75% לפחות מהשעות הנדרשות. שעות לימודי תעודת ההוראה העיוניים (12 ש"ש) ושעות לימודי ההכשרה הקלינית (18 ש"ש), יתקיימו במלואן על פי המתווה. במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


ב. בעלי רקע בתחומי החינוך:


ניתן להכיר עד מחצית (עד 15 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד. אך בתנאי שהקורסים זהים  ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה.  כמו כן, ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 6 ש"ש מתוך סה"כ 12 ש"ש), והקליניים (עד 9 ש"ש מתוך סה"כ 18 ש"ש), על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


ג. בעלי רקע קרוב בחינוך (במדעי הרוח והחברה):


ניתן להכיר עד שליש (עד 10 ש"ש) משעות לימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי, אך בתנאי שהקורסים זהים ברמתם האקדמית לאלו שנדרשים במסגרת לימודי ההשלמה. כמו כן ניתן לפטור עד שליש מלימודי תעודת ההוראה העיוניים (עד 4 ש"ש מתוך 12 ש"ש)  והקליניים (עד 6 ש"ש מתוך 18 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים (כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי). במקרים מוצדקים ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו במסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


להלן בסיס לחישוב לדוגמה: 


 


 


 


 


 


 


 ש. בעבר סטודנט סדיר שלמד בתוכנית ההכשרה לעל-יסודי דו-חוגי נדרש ל-3 סמינריונים (1 בחינוך ואחד בכל דיסציפלינה). לכמה סמינריונים נדרש אותו סטודנט במתווה ודמני?

ת. ע"פ המתווה החדש, סטודנט נדרש לשני סמינריונים – אחד בחינוך ואחד בתחום הדיסציפלינארי.ש. מהו המועד האחרון לקיום תכניות לימודים להוראת אנגלית במתכונת דו-חוגית ועד מתי ניתן להגיש למל"ג בקשות למעבר למתכונת חד-חוגית רב-גילאית?

ת. המחזור האחרון לרישום לתכניות הדו-חוגיות הוא תשפ"ג. בהתאמה, המועד האחרון לקבלת אישור להפעלת תכנית חד-חוגית הוא לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ד.

הגשת בקשה למעבר לתכנית חד-חוגית תתבצע בהתאם לנהלים המקובלים, לאגף האקדמי במל"ג.


עדכון החלטה בעקבות הערכת איכות הוראת אנגלית – החלטת מלג מיום 21.12.2021ש. מהו היקף השעות שיש ללמוד לתואר B.Ed. בחינוך בלתי פורמאלי "במסלול הישיר" ו"במסלול הצומח"?

ת. היקף לימודי החוג בחינוך בלתי פורמאלי: 26 ש"ש, והכשרה מעשית 30 ש"ש (12 ש"ש חינוך + 18 ש"ש התנסות קלינית) לתעודת עובד חינוך ותעודת הוראה, או 24 ש"ש (12 ש"ש לימודי חינוך + 12 ש"ש התנסות קלינית) לתעודת עובד חינוך בלבד. "ההכשרה המעשית" היא במילים אחרות "ההכשרה להוראה". ההכשרה כוללת כבר הן את ההכשרה לתעודת עובד חינוך והן את ההכשרה לתעודת הוראה במקרה שמצרפים מקצוע הוראה.

לימודי ההכשרה כוללים כמקובל את לימודי חינוך והתנסות קלינית. המתווה הוא אכן כללי ותואם העיקרון במתווה החדש, לפיו התכנון, היקף השעות (להוציא ההתנסות הקלינית) יישומם ודרכי ההוראה של תכוניות ההכשרה יהיו נתונים לשיקול המוסד בהתאם לחזונו ולתרבותו.

באשר ללימודי הדיס' - החוג בחינוך בלתי פורמאלי (26 ש"ש) הנו במתכונת דו-חוגית ולכן יש לצרף חוג דיסציפלינארי דו-חוגי נוסף (26 ש"ש) מאחד החוגים הקיימים במוסד. סה"כ לפחות 52 ש"ש לימודים דיס'. בנוסף, וע"פ המתווה החדש, יש להוסיף 4 ש"ש לימודי העשרה (מתוכם 2 ש"ש לפטור מאנגלית למטרות אקדמיות) והשלמה מרכיבי הלימוד על פי החלטת המוסד האקדמי.

סה"כ לפחות 86 ש"ש במקרה של מסלול ישיר לתואר שני או סה"כ לפחות 90 ש"ש במסלול לא ישיר לתואר שני.

במקרה כזה להלן תוספת השעות:

סמינריון דיסציפלינארי נוסף או 4 ש"ש בדיסציפלינה או/ו חינוך.ש. בעבר נדרש כל אקדמאי שמשלים דיסציפלינה ללמוד סמינריון בדיסציפלינה אותה הוא משלים, ההנחיה עדיין תקפה?

ת. לא חייב. ע"פ המתווה - לימודי תעודת ההוראה (לרבות במסגרת לימודי מוסמך בהוראה) יכללו סמינריון אחד בו ירחיבו הסטודנטים את הלמידה והחקר באחד מנושאי החינוך וההוראה.


ש. מה ניתן לעשות עם סטודנט שנרשם ללימודי תעודת הוראה בלבד, שילם דמי הרשמה מלאים, והתברר כי אינו מתאים להוראה?

ת. אין לכך התייחסות מפורשת במתווה עם זאת כן נקבע במסגרת המתווה שבמהלך כל תקופת ההכשרה תיבדק התאמת הסטודנט למקצוע ההוראה. על מוסד ההכשרה לכלול נהלי מעקב ובקרה בתקנון הלימודים וליידע את הסטודנטים לגבי נהלים אלה. במילים אחרות האחריות לקבוע את הנהלים בנושא מוטלת על המוסד וע"פ השיקולים שלו.ש. האם מוסד יוכל להציע לימודי השלמה במסגרת הסבת אקדמאיים להוראה בתחום בהם הוא אינו מוסמך להעניק את התואר?

ת. בכל הקשור השלמות דיסציפלינאריות – כפי שמופיע בדוח, מוסד יוכל להציע לימודי השלמה בתחום התוכן ובתנאי שיש לו הסמכה להעניק תואר אקדמי בתחום או בהוראתו.


ש. אלו השלמות נדרשים אקדמאים חסרי רקע רלוונטי המגיעים להסבה להוראה ביסודי?

ת. הסבת אקדמאיים במסלול היסודי תהיה בדומה להסבת אקדמאיים לתעודת הוראה בחינוך מיוחד. דהיינו לימודי ההשלמה הדיס' יהיו רק על בסיס החוג החינוכי ולא בנוסף למקצוע ההוראה. לבד מלימודי ההשלמה (במידת הצורך) יש להשלים גם את לימודי תעודת הוראה.


השלמות דיס'

1. ניתן להכיר עד מחצית (עד 15 ש"ש) מלימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך, כגון: ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד.

או לחילופין:

2. ניתן להכיר עד שליש (עד 10 ש"ש) מלימודי החוג לחינוך יסודי (מתוך סה"כ: 30 ש"ש) על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח וב.א. כללי.


לבד מההשלמות הדיס', יש להשלים לימודי תעודת הוראה.


1. ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה העיוניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי החינוך (כגון: ייעוץ חינוכי, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך/התפתחות הילד). כמו כן, ניתן לפטור עד מחצית מלימודי תעודת ההוראה הקליניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים שנלמדו בנסגרת התואר ואשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה.


או לחילופין:


2. ניתן לפטור עד שליש מלימודי תעודת ההוראה העיוניים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים בתחומי תוכן רלוונטיים (כגון: מדעי החברה, מדעי הרוח, ב.א. כללי).


לדוגמה: בוגר תואר ראשון בחינוך וחברה ישלים 15 ש"ש לימודי חינוך ליסודי, 6 ש"ש לימודי תעודת הוראה עיוניים, 9-18 ש"ש לימודי מעשיים.

סה"כ 30 ש"ש (במידה ולמד לימודים מעשיים בתואר אשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת הוראה) או 39 ש"ש (במידה ולא למד לימודים מעשיים בתואר אשר חופפים לתכנית הלימודים בלימודי תעודת ההוראה).


הסבת אקדמאים להוראה והיקף לימודי ההשלמהש. האם מוסד רשאי להעניק נקודות זכות אקדמיות עבור סדנת התמחות בהוראה (סטאז')?

ת. ע"פ המתווים החדשים סדנת ההתמחות שאינה מתקיימת במתכונת אקדמית (בניגוד לסדנת התמחות אקדמית) איננה מזכרה בקרדיט אקדמי. ע"פ המתווה– מומלץ במסלול הישיר– אך לא חובה – לקיים סדנת התמחות אקדמית (1 ש"ש) בשנה הרביעית כחלק מלימודי התואר השני. על כל מקרה הקורס/הסדנה הנ"ל שיכולים לזכות בקרדיט אקדמי (בתואר השני) נמצאים באחריותו הבלעדית של המוסד המכשיר.

מתן קרדיט אקדמי (2 ש"ש) עבור הסדנה במסגרת לימודי התואר הראשון (על חשבון לימודי החינוך או לימודי הדיס' או לימודי ההתנסות) מחייב התאמת הסדנה לקורס אקדמי בהתאם לסטנדרטים אקדמיים מקובלים, לרבות סילבוס בפורמט אקדמי. המוסד המכשיר ורק הוא אחראי מבחינת המל"ג על הבטחת איכות הלימודים בקורס/בסדנה האקדמית לרבות קביעה ושיבוץ של סגל ההוראה, אישור הסילבוס, ומתן מענה לכל סוגיה אקדמית אחרת, לרבות כאלו המתעוררות בקרב הסטודנטים.ש. האם קורסי ידע פדגוגי דיסציפלינריים נכללים במרכיב לימודי חינוך (חלק מה- 12 ש"ש) או במרכיב ההכשרה הקלינית (חלק מה-18 ש"ש)?

ת. אחת ממטרות ההכשרה הקלינית לפי דוח ודמני ענבר היא מתן הזדמנות רחבה להתנסות המשלבת רכיבי לימודים מתחומי הדיס', החינוך והפדגוגיה.

לאור זאת ה – PCK יכול להיחשב כחלק מההכשרה הקלינית (18 ש"ש) ובלבד שלפחות ממחצית מההתנסות תהיה הוראה בפועל לקבוצת לומדים, ופעילויות שקשורות בהוראה בשדה החינוכי.ש. האם ניתן לקיים לימודי תעודת הוראה באופן מקוון ו/או מחוץ לקמפוס?

ת. בדומה לנקבע בתארים אקדמיים, בלימודי תעודת הוראה ניתן להציע עד שליש לימודים בהוראה מקוונת מבלי לקבל מראש את אישור המל"ג. לימודים מחוץ לקמפוס יכולים להתקיים רק בקבלת אישור מראש.


הכשרת אקדמאים להוראה בלמידה מרחוקש. לפי המתווה החדש ניתן לשקול, במקרים חריגים עד 10% מכל מחזור, בהם נמצא כי הסטודנט אינו מתאים להוראה אך עמד בדרישות האקדמיות האחרות, לאפשר לסטודנט לקבל את התואר האקדמי בלבד ללא תעודת ההוראה. האם במצב כזה ניתן לפטור משעות בלימודי התואר?

ת. היקף הלימודים לתואר נותר זהה. החלטה לא להעניק לצד התואר גם תעודת הוראה יכולה להיעשות רק בשנה האחרונה ללימודים לאחר שנמצא מעבר לכל ספק ועל סמך חוות דעת מנומקות של המדריכים הפדגוגים שהסטודנט אינו מתאים להוראה ולכן לא יקבל תעודת הוראה. אין מדובר על מסלול אילו נרשמים מראש אלא כלי לסינון מי שאינם מתאימים להוראה. במצב כזה מוסד יוכל הסטודנט להשלים קורסים ממגוון הקורסים במוסד במקום קורסי הכשרה להוראה.


ש. האם סטודנט הלומד לתואר "בוגר בהוראה" בתכנית דו-חוגית זכאי לתעודת הוראה בנפרד לכל מקצוע (שתי תעודות)?

ת. לא. שתי דיסציפלינות ההוראה יצוינו על גבי אותה תעודת הוראה.