קרן הסיוע לסטודנטים – שנת הלימודים תשפ"ב

קרן הסיוע לסטודנטים, המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, מעניקה מלגות ע"מ לסייע לסטודנטים לסיים את הלימודים בהצלחה.

הזכאות לסיוע במענק נקבעת על-פי כללים, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת הלימודים, ובכפוף למגבלות התקציב שיאושר.

ניקוד לקריטריונים קרן הסיוע תשפ"ב

רשימת אישורים נדרשים - קרן הסיוע

להרשמה למלגה ניתן להיכנס לכתובת הבאה: bit.ly/students-loan

תקופת ההרשמה:

משתמשים חדשים – רישום ראשוני למערכת לצורך קבלת קוד וסיסמא:
מיום חמישי ל' בשבט תשפ"ב – 3 בפברואר 2022
עד יום שני כ"ז באדר א' תשפ"ב – 28 בפברואר 2022

הגשת בקשה למלגה:
מיום ראשון י"ב באדר א' תשפ"ב – 13 בפברואר 2022
עד יום שלישי י"ב באדר ב' תשפ"ב – 15 במרץ 2022

נרשמים חדשים, לתשומת ליבכם:
המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא, הנו יום ב', 28/2/2022.
המועד האחרון להגשת הבקשה ולהשלמת מסמכים הנו יום ג' 15/3/2022,

לא יתקבלו שינויים שחלו לאחר סגירת המערכת להגשת בקשה למלגה.
במידה וחלו שינויים בתוך תקופת הגשת הבקשות הרגילה לקרן הסיוע ועד תאריך האחרון בתוך תקופה זו, ניתן להגיש ערעור, בצירוף אישורים המעידים כי השינויים חלו טרם סגירת המערכת להגשת בקשות!


מלגת קרן הסיוע מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע, הלומדים לתואר ראשון (,B.Ed, B.A, B.Sc., B.Tech),  וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג[1] לרבות סטודנטים הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך.


הסיוע יינתן לסטודנטים הזכאים באמצעות מענקים, בהתאם לרמת הזכאות שתקבע.


[1] מוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתכניות לימודים שאושרו על-ידי המל"ג. לרבות תארים, שהוכרו על-פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958.

 
 • מצב משפחתי

 • מספר אחים או ילדים עד גיל 21

 • אחים סטודנטים מגילאי 22

 • השכלת ההורים

 • מגבלות של נכות רפואית

 • מגורים בשכונות ובישובים שנכללים בפרויקט שיקום שכונות

 • מגורים לפי אשכול חברתי כלכלי של הלמ"ס

 • נזקקות משפחת הסטודנט לטיפול שירותי הרווחה

 • שירות צבאי או לאומי/ אזרחי, משך הלימודים

 • חוגי הלימוד

 • היקף סכום החיוב של שכר הלימוד

 • היקף הסיוע החיצוני (במלגות או החזרים) למימון שכר הלימוד


זוג נשוי, ששניהם סטודנטים, רשאי כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, בהתאם לכללים שנקבעו


 
 • סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים או בשלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל

 • סטודנטים המחויבים בתשלום שכר לימוד שנתי בסיסי פחות מ 6,100 ₪

 • סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות על ידי המדינה, ומקבלים סיוע או השתתפות במימון שכר הלימוד ממעסיק או מכל גוף (פרטי, ציבורי או ממלכתי)[1], בסכום העולה על 8,400

 • סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה, ומקבלים סיוע או השתתפות במימון שכר לימוד ממעסיק או מכל גוף (פרטי, ציבורי או ממלכתי) [2], בסכום העולה על 16,800 ₪.

 • סטודנטים הלומדים במסגרת העתודה האקדמית ושכר הלימוד שלהם ממומן על ידי צה"ל.

 • סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה או ללימודי תעודה כלשהם או שלא לתואר (כמו שנת השתלמות לבוגרי חשבונאות)

 • סטודנטים הלומדים את לימודיהם לתואר מכל סיבה שהיא, מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הנדרשות לתואר[3]

 • סטודנטים במעמד 'שומע חופשי', השלמות או שלא לקראת תואר ראשון או שני

 • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון והם כבר בעלי תואר ראשון קודם


[1] למעט מלגת פר"ח, מענק פיקדון לחיילים משוחררים ומלגת אירתיקא

[2] למעט מלגת פר"ח, מענק פיקדון לחיילים משוחררים ומלגת אירתיקא

[3] למעט סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה, או סטודנט שאובחן עם ליקוי למידה שיהיה זכאי לשנת לימוד נוספת מעבר לשנות הלימוד התקניות הנדרשות לתואר

 


בקרן הסיוע ישנו מסלול מענקים מיוחד ל"משפחה נזקקת" המורכב מסטודנט נשוי עם ילד אחד לפחות או מסטודנט שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית.

סטודנטים שלהם ילד אחד לפחות העונים לתנאים המיוחדים הנדרשים, רשאים להגיש בקשה לסיוע בשני המסלולים.

סטודנטים אשר יימצאו זכאים למענק במסלול המענקים המיוחד ל 'משפחה נזקקת'  לא יוכלו לקבל סיוע גם במסלול מענקים והלוואות.


התנאים לקבלת מענק משפחות מפורטים בנפרד.


 הזכאות לסיוע במענק נקבעת על-פי נקודות הזיכוי, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר לשנת הלימודים.


סוג הסיוע וגובהו לתואר ראשון ייקבעו לפי התארים ורמות הזכאות הבאות:


רמה א': מענק זכאות בסך 12,480 ש"ח


רמה ב': מענק זכאות בסך 6,240  ש"ח


רמה ג':  מענק זכאות בסך 4,000  ש"ח


         
 • סטודנט הורה לילד אחד לפחות

 • משלם שכר לימוד שנתי בסיסי מלא.


ובנוסף מתקיים לפחות אחד מתנאי הזכאות המפורטים: 1. המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו ­ קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים. מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

 2. המבקש קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

 3. המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" – מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" במשך 12 חודשים מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

 4. המבקש ו/או בן הזוג נמצא/ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגה זכאות א'

 5. המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות והוא מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי


גובה המענק הינו 12,480 ₪