02/11/04

אוכלוסיות מיוחדות – תכניות לימודים מיוחדות – החלטת מל"ג מיום 2.11.2004

א. כללי:

המועצה להשכלה גבוהה רואה בחיוב את העידוד שנותנת מערכת הביטחון למשרתים בה לרכוש השכלה אקדמית. עם זאת, סבורה המועצה כי היקף התכניות המיוחדות כיום הוא רחב בהרבה מהרצוי. ככלל, על הלימודים להתקיים במסגרת תכניות הלימודים הרגילות של המוסדות, הפתוחות לכלל הסטודנטים.

על כן מחליטה המועצה כי תכניות לימודים מיוחדות, אם לזרועות הביטחון ואם לקבוצות אוכלוסייה אחרות, צריכות להתקיים רק במקרים שהם באופן ברור יוצאים מן הכלל. תכנית לימודים מיוחדת משמעה תכנית שמיועדת לקבוצת אוכלוסייה מסויימת ומוגדרת (למשל אנשי זרועות הביטחון, קופות חולים, רואי חשבון, עובדי בנקים) ושלוח הזמנים שלה יכול שיהיה שונה מזה של התכנית הרגילה המתקיימת במוסד.

ב. תנאים לקיומן של תכניות לימודים מיוחדות:

1. תכניות הלימודים שניתן יהיה להפעיל במסגרת מיוחדת יהיו רק כאלה שהמוסד קיבל אישור מהמועצה להשכלה גבוהה להפעילן והסמכה להעניק עבורן תואר אקדמי.

2. תכניות הלימודים (תכנים והיקף) סגל ההוראה, תנאי הקבלה, ספי הקבלה, דרישות המעבר ודרישות הסיום, יהיו זהים בדרך כלל לאלה בתכניות הרגילות. רק במקרים מיוחדים ניתן לעשות שינוי, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

3. הלימודים יתקיימו בקמפוס המוסד. הוראה מחוץ לקמפוס צריכה להיות מוגבלת בהיקפה, כמפורט בסעיף ג להלן.

4. על המוסדות המבקשים לקיים תכניות לימודים מיוחדות לקבל אישור המועצה להשכלה גבוהה לפני פתיחתן.

5. מספר הלומדים בתכניות המיוחדות לא יעלה על 10% ממספר הסטודנטים במוסד הלומדים לאותה רמת תואר[1].

ג. לימודים מחוץ לקמפוס בתכניות לימודים מיוחדות:

1. המועצה סבורה כי בעידן שבו הנגישות להשכלה גבוהה במערכת להשכלה גבוהה בישראל היא רבה ביותר, אין הצדקה לקיומם של לימודים מחוץ לקמפוס של המוסד.

2. בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 12.6.2001, מחליטה המועצה כי היקף הלימודים מחוץ לקמפוס של תכניות לימודים מיוחדות לא יעלה על שישית מהיקף הלימודים הכולל (בנ"ז)[2] למעט תכניות לזרועות הביטחון בהן – משיקולים לאומיים - היקף הלימודים מחוץ לקמפוס (בבסיסים צבאיים) לא יעלה על 50% מהיקף הלימודים הכולל ובתנאי שיש בבסיסים הצבאיים תשתיות הראויות ללימודים גבוהים.

3. המועצה מבהירה כי הכלל האמור בסעיף ג2 לעיל מתייחס אך ורק לתכניות לימודים מיוחדות כמשמען בהחלטה זו.

4. המועצה מחליטה כי הכלל האמור בסעיף ג2 לעיל לא יחול על תכניות לימודים מיוחדות שאושרו למגזר החרדי.

ד. מוסדות שמפעילים כיום תכניות לימודים מיוחדות יתאימו את הפעילות של תכניות אלה לאמור בהחלטה הנ"ל, לרבות היקף הלימודים מחוץ לקמפוס, החל בתשס"ו, וידווחו על כך למועצה. מחזורי לימוד שהחלו לימודיהם בתכניות מיוחדות עד שנת תשס"ד ושיחלו לימודיהם בשנת תשס"ה, יוכלו לסיים לימודיהם בהתאם למתכונת שהיתה נהוגה עד לשנת תשס"ד.

 

[1] בהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא "תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בהן", סך מספר הסטודנטים הלומדים בכל התכניות המקבילות לסוגיהן השונים, במצטבר, יהווה מיעוט ביחס למספר הסטודנטים הלומדים בתואר ובמוסד, שלא יעלה על שליש.

[2] בהתאם להחלטת מל"ג מיום 19.3.2019 בנושא "לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס", ההגבלה על מספר הנ"ז הנלמדים מחוץ לקמפוס (עד שישית) חדלה מלהתקיים. ההנחיה לתכניות של זרועות הביטחון נותרה ללא שינוי.