27/10/15

האחדה והבהרה של החלטות מל"ג בנושא: תוכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בהן

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 27.10.2015 בהאחדה והבהרה של החלטות מל"ג בנוגע לתכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה (גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק בהן תואר), בהמלצת ות"ת מיום 21.10.2015 שהונחה לפניה וכן בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 25.10.2015, והיא מחליטה כלהלן:

 • החלטה זו מהווה בעיקרה הסדרה והבהרה של החלטות מל"ג קיימות ומטרתה- ייעול העבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה וחידוד המדיניות, לפיה בלימודים אקדמיים העיקר הוא לימודי קמפוס הפתוחים לכל, עומדים בדרישות אקדמיות, מבוססים (בלימודי התואר הראשון) על לימודים בזמן מלא, תוך אפשרות מוגבלת לקיום "תכניות מקבילות" שחורגות ממדיניות זו.
 • מטרת ההחלטה דלהלן היא לאגם את המדיניות הקיימת של המל"ג ולהבהיר אלו תכניות ואלו נושאים מינהליים[1] נוספים מחייבים הגשת בקשה למל"ג וקבלת אישורה כתנאי לקיומם.
 1. מדיניות: מוסד להשכלה גבוהה יקיים תכניות לימוד מאושרות שתהיינה פתוחות באופן שוויוני בפני כל מי שעומד בתנאי הקבלה האקדמיים, יתקיימו בתוך הקמפוס, בפיזור לימודים תיקני (על פני השבוע/הסימסטר/השנה) ובשכר לימוד תיקני[2] (להלן – "תכנית רגילה").

מוסד שיבקש לחרוג מהחלטות מל"ג בנושאים אלה, יגיש בקשה לאישור המועצה, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף שלהלן:

 • הסמכה קבועה: למוסד יש הסמכה קבועה להעניק תואר בתכנית הלימודים המוצעת והוא מקיים לימודים בתכנית רגילה.
 • קיום והפעלת תכנית רגילה: אם תאושר תכנית מקבילה, המוסד ימשיך ויקיים תכניות רגילות, ותכניות אלו לא תיפגענה כתוצאה מפתיחה של תכניות מקבילות.
 • זהות אקדמית: התכניות המקבילות חייבות להיות זהות אקדמית לתכניות הרגילות במוסד (דרישות אקדמיות, תנאי קבלה, רמת הסגל, התשתיות, משך הלימודים, הקורסים הנלמדים ומתכונתם – שיעור/תרגיל/סמינר – וכן התואר המוענק בסיום הלימודים).
 • הבטחת איכות: מנגנוני הערכה והבטחת האיכות של המוסד ושל המל"ג יחולו הן על התכניות הרגילות והן על התכניות המקבילות.
 • שימור מרכז הכובד: סך מספר הסטודנטים הלומדים בכל התכניות המקבילות לסוגיהן השונים, במצטבר, יהווה מיעוט ביחס למספר הסטודנטים הלומדים בתואר ובמוסד, שלא יעלה על שליש. כלומר- מרבית הסטודנטים ילמדו במסגרות פתוחות ופלורליסטיות, ומרכז הכובד של תכניות הלימודים במוסד ובתואר יהיה אפוא בתכניות רגילות הפתוחות לקהל הרחב כולו, המתקיימות בין כתלי הקמפוס[3] במתכונת לימודים מלאה, בזמן לימודים תקני ובשכ"ל תקני. ות"ת תבחן מגבלה זו פעם נוספת בעוד כשנה, על בסיס הדיווח שיתקבל מהמוסדות.
 1. להלן פרוט הנושאים שנקבעו בהחלטות המועצה ואשר מחייבים הגשת בקשה למועצה להשכלה גבוהה, וקבלת אישורה כתנאי לקיומם:
  • תכניות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות[4]:

בהמשך להחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנושא מיום 2.11.2004 ומיום 26.7.2011, דנה ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ביום 29.7.2015 בחידוד ההגדרה, ובהתאם להמלצתה מובהר כי החלטה בנושא תחול על קבוצות מובדלות, כדלהלן:

תכנית לימודים לאוכלוסייה מוגדרת משמעותה פתיחה של כיתת/קבוצת לימוד המבדלת כניסה של סטודנטים המשתייכים לקבוצה מוגדרת בלבד, שאינה פתוחה לכל מי שעומד בתנאים האקדמיים הרלבנטיים (כגון: תכניות לחרדים, או לחניכי קורס צבאי מסוים) והיא מחייבת אישור המועצה, כמפורט בהחלטות. משמע, הבידול בתכניות לאוכלוסיות מוגדרות הוא על בסיס תבחינים שאינם אקדמיים גרידא, ושאינם קשורים לתכנית ולתכני הלימודים. למען הסר ספק, תכנית או קבוצה אליה יוכל להתקבל כל מי שעומד בתנאי הקבלה האקדמיים, אינה "תכנית לאוכלוסיות מוגדרות".

 • קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס:

בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה מיום 12.12.2006 ומיום 26.7.2011 בנושא 'קיום לימודים אקדמיים לתואר או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס הראשי של המוסדות להשכלה גבוהה', עמדתה העקרונית של המל"ג היא כי ככלל מוסדות להשכלה גבוהה חייבים בהוראה בקמפוס. בהתאם להחלטה, מוסדות להשכלה גבוהה המבקשים לקבל מהמועצה אישור חריג לקיים לימודים אקדמיים או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי מחוץ לקמפוס, יוכלו להגיש בקשה מסודרת ומפורטת למל"ג, בה ינמקו את הייחוד וההצדקה הקיימים בעיניהם להפעלת לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס, כמפורט בהחלטה.

 • תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה:

בהתאם להחלטת מועצה להשכלה גבוהה מישיבתה מיום 10.9.2013, קיום תכנית לימודים המהווה תרגום או הסבה של תכנית מקבילה בשפה העברית שהוסמכה למוסד על ידי המועצה, נדרשת לאישור. בקשה לפתיחת תכנית לימודים מסוג זה תוגש למועצה בהתאם לנוהל שנקבע במסגרת החלטת המל"ג האמורה מיום 10.9.2013, תכלול את המידע הדרוש על-פי נוהל זה ותיבדק לפיו.

 • תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי:

בהמשך להחלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 29.7.2015, להחלטת ות"ת מיום 21.10.15 ובהתאם להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, חייב מוסד החפץ לפתוח מסלול לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי, המותאם לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי, תוך פיזור/פריסת הלימודים- להגיש בקשה למל"ג ות"ת ולקבל עליה אישור מראש.

 • תכניות חוץ תקציביות[5]:

בהמשך להחלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2015, להחלטת ות"ת  מיום 21.10.15 ובהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.10.15 בנושא דו"ח ועדת גרונאו, חייב מוסד מתוקצב החפץ לפתוח תכנית חוץ תקציבית, שהיא תכנית המיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל, אינה מתוקצבת על ידי ות"ת, ושכר הלימוד בה גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי- להגיש בקשה למל"ג ות"ת ולקבל עליה אישור מראש. תכניות חוץ תקציביות במוסדות המתוקצבים יעמדו בכל החלטות המל"ג הרלבנטיות, ובפרט אלה המתייחסות לתכניות לאוכלוסיות מוגדרות, קריטריונים ותנאי סף לתואר שני, איסור פתיחת תכניות בהדרה מגדרית, לימודים מחוץ לקמפוס.

 

 

 • תכניות "ייעודיות" (תכניות מוזמנות):

בהמשך להחלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2015, להחלטת ות"ת מיום 21.10.15 ובהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בנושא דו"ח ועדת גרונאו, חייב מוסד החפץ לפתוח תכנית "ייעודית" (תכניות מוזמנת), שהיא תכנית לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד רגיל, המוזמנת על ידי גופים חוץ-אקדמיים ולעתים גם ממומנת על ידם – להגיש בקשה למל"ג ות"ת ולקבל עליה אישור מראש. תכניות "ייעודיות" (תכניות מוזמנות) במוסדות יעמדו בכל החלטות המל"ג הרלבנטיות, ובפרט אלה המתייחסות לתכניות לאוכלוסיות מוגדרות, קריטריונים ותנאי סף לתואר שני, איסור פתיחת תכניות בהדרה מגדרית, לימודים מחוץ לקמפוס.

 1. בקרה ופיקוח של ות"ת מל"ג:
 • הבקשות של המוסדות לגבי מסלולים אלה תוגשנה על ידי אחד מראשי המוסד המופקדים על ענייניו האקדמיים (נשיא/רקטור/משנה לנשיא לעניינים אקדמיים) ובחתימתו.
 • המוסד יעביר דיווח שנתי (רשימת תכניות ומספרי סטודנטים) אודות כל תכניות הלימודים המפורטות בסעיפים 2.1-2.6 לעיל, אותן הוא מקיים.
 • במהלך שנה"ל תשע"ו יתבקשו כל המוסדות להשכלה גבוהה לדווח על התכניות המקבילות המתקיימות בהם ועל מידת עמידתם בהחלטות השונות. מוסד החורג מהנקבע בהחלטות יתבקש להציע תכנית התכנסות עם אבני דרך בתקופה קצרה ככל שניתן, שתבחן ע"י הגורמים המקצועיים במל"ג ות"ת.
 • כל תכנית מקבילה חדשה תחייב אישור מראש של הות"ת והמל"ג.
 • בות"ת/במל"ג ייקבע גורם שיפקח ויעקוב באופן שוטף אחר המסלולים הללו (תכנית הלימודים, תנאי הקבלה, התנאים לקבלת התואר, קיום תכניות רגילות מקבילות, תנאי השכר, תנאי הלימוד וכדומה). גורם זה יבחן גם את העמידה בעקרון שנקבע בסעיף 1ה בממוצע תלת שנתי רץ.
 • מוסד שלא יעמוד בכללים שפורטו בהחלטה זו- יובא ענינו לוועדה לפיקוח ואכיפה של ות"ת-מל"ג.

 

הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו (מופיעים בסוף הפרוטוקול):

נספח א': א. החלטת המל"ג מיום 18.5.2004, כפי שתוקנה ביום 2.11.2004, בנושא 'תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות'; ב. החלטת המל"ג מיום 26.7.2011 בנושא 'תוכניות לימודים לאוכלוסיות מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה  מוגדרות – הבהרה להחלטת מל"ג מיום 2.11.2004'; ג. החלטת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 29.7.2015 ובה חידוד ההגדרה בנושא תוכניות מבדלות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות.

נספח ב' – קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס של מוסדות להשכלה גבוהה: א. החלטת המל"ג מיום 12.12.2006; ב. החלטת המל"ג מיום 26.7.2011.

נספח ג' – החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 10.9.2013 בנושא 'תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה'.

נספח ד' – א. החלטת המל"ג מיום 2.11.2004, כפי שתוקנה ביום 19.7.2005, בנושא 'שאלת היתכנות לקיום לימודים אקדמיים לתואר ראשון במתכונת של יום אחד בשבוע'; ב. פריסת הלימודים על פני ימות השבוע – החלטת המל"ג מיום 27.10.2009;

נספח ה' – א. דוח הוועדה של ות"ת-מל"ג לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים; ב. החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים- בעקבות תגובת המוסדות להשכלה גבוהה.

[1] דיון והחלטות דומים בהתייחס לנושאים אקדמיים יתקיימו בהמשך במל"ג

[2]  חריג לעניין זה היא האוניברסיטה הפתוחה, שהוקמה ונבנתה במודל ייחודי שאינו מבוסס קמפוס

[3] עבור מוסד שאושר כקמפוס רב קמפוסי  כל אחד מהקמפוסים שאושרו נחשב כקמפוס המוסד

 [4] חריגים לעניין זה הם מוסדות להשכלה גבוהה שהיסטורית אושרו כמוסדות המתנהלים בהפרדה מגדרית

[5]  סעיף זה חל רק על המוסדות המתוקצבים ע"י המדינה.