30/12/14

הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט) בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי – החלטת מל"ג מיום 30.12.2014

בישיבתה ביום 30.12.14 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 9.12.2014 ובהמלצת ות"ת בעניין האפשרות להגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט[1]) בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי מיום 17.12.2014 זאת, בהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בה אישרה המל"ג להוציא קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה, כתכנית פיילוט שמטרתה בין היתר, בחינת הקריטריונים הנדרשים לצורך כך ולאחר שעודכנה למצער כי לא הוגשה אף תכנית העומדת בכל היעדים שנקבעו כתנאי ליישום הקול הקורא,  והחליטה כדלקמן:

1. לאמץ את המלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית וות"ת, על פיהן ככל שמדובר בתכניות שאינן דורשות תקצוב ואשר פתיחתן לא תפגע באיתנות המוסד ולא תפגע בתכניות דוקטורט במוסדות אחרים ואשר עומדות בתנאים המפורטים בהמשך, המל"ג אינה רואה מניעה לבחון את האפשרות לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי, להגיש בקשות לפתיחת תכניות לדוקטורט בתחומים מוגדרים באחד המסלולים הבאים[2]:

א. לאפשר הגשת בקשות לדוקטורט מובנה על פי תנאי הקול הקורא לתוכנית המאגדים לדוקטורט (כפי שאושר במל"ג ב 22.7.14 והופץ למוסדות), אך ללא התחייבות מראש לתקצוב ייעודי.

ב. לאפשר למוסדות להם יש כיום אישור להעניק דוקטורט (אוניברסיטאות המחקר), להגיש בקשה לדוקטורט בתחומים יחודיים בהם שיתוף פעולה מובנה עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה הכרחי, מאחר ולהם התמחות מיוחדת בנושאים (למשל, בתחומי עיצוב ויצירה) ובכפוף לתנאים שתקבע המל"ג[3].

ג. לאפשר למוסדות שיעמדו בתנאי סף להגיש הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט בתחומים מוגדרים. הצעות אלה ייבדקו על פי קריטריונים ותנאי סף ברמת המוסד והתחום כפי שיפורטו בסעיף 6 להחלטה זו.

2. ככלל בהתאם להמלצת ות"ת, אין צורך לאומי בהגדלת מספר הסטודנטים לדוקטורט (למעט מקצועות מסוימים כגון מקצועות הבריאות וההנדסה), בין היתר, לאור זאת, הפחיתה ות"ת את משקל רכיב הדוקטורנטים בכמחצית במסגרת מודל התקצוב החדש. מסיבה זו ומסיבות נוספות ולנוכח המשאבים המוגבלים העומדים לצורך תקצוב תשתיות המחקר, לרבות לצורך הכשרת תלמידי דוקטורט, על פי מדיניות ות"ת, רק מוסדות המתוקצבים למחקר (אוניברסיטאות מחקר) מתוקצבים בגין לימודי דוקטורט ואין מקום לתקצב מוסדות נוספים בגין נושא זה. נוכח האמור, מוסד שיבקש לפתוח תכנית ללימודי דוקטורט, יידרש להוכיח איתנות פיננסית ויכולת לקיים תכנית זו לאורך זמן ברמה אקדמית נאותה וללא תמיכה תקציבית מות"ת.

3. כמו כן, על מנת להבטיח שמירה על איכות תארי הדוקטורט הקיימים, יש להבטיח אי פגיעה בתכניות הקיימות, לרבות בהתייחס לחברי סגל, תשתיות מוגבלות, מסה קריטית של סטודנטים ברמה נאותה ועוד. על כן מוסדות שיבקשו לפתוח תוכניות לדוקטורט, ייבדקו גם במישור התכנוני- אקדמי על מנת לוודא אי פגיעה בתוכניות דוקטורט קיימות כאמור.

4. יובהר כי ות"ת רשאית לשקול שיקולים נוספים לגבי פתיחת תכניות דוקטורט במוסדות מתוקצבים, לרבות שיקולי תכנון כמקובל.

5. בהתאם להמלצת ות"ת, המל"ג תבחן האם קיימים תחומים מסויימים בהם לא ניתן לקיים לימודי דוקטורט במוסדות שאינם אוניברסיטאות מחקר.

6. תנאי הסף לבחינת הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט (כאמור בסעיף 1ג לעיל), יכללו:

א. קבלת אישור המל"ג לאוטונומיה לקיום לימודים לתואר שני (בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום 10.9.13)[4].

ב. קבלת אישור המל"ג למינוי עצמאי של דרגות פרופסור-חבר בתחום המבוקש לדוקטורט (בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום 19.4.2005)[5].

ג. תנאי סף נוספים המפורטים בנספח להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

7. רק בקשות ממוסדות שיעמדו בכל תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף 6 לעיל, לפי בדיקת הצוות המקצועי של מנהל מל"ג וות"ת, ייבדקו וייבחנו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדה בינלאומית.

8. לוחות הזמנים להגשת הצעות על פי המתווים המפורטים בסעיף 1 לעיל, יפורסמו בהמשך.

 

[1] כיום מוענקים בארץ תארים מחקריים לתואר שלישי (בעיקר Ph.D). יתכן ובעתיד יהיה מקום לדון באפשרויות לדוקטורט מקצועי, שאינו מחקרי, אך בשלב זה אין המדובר בשינוי אופי הדוקטורט בישראל.

[2] מובהר כי בהתאם לעמדת ות"ת, קיימת עדיפות למסלולים המציעים שת"פ בין המוסדות.

[3] בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטת מל"ג מיום 19.5.2015 בנושא קריטריונים ותנאים לקיום תכניות לימודים לדוקטורט בתחומים ייחודיים באוניברסיטאות המחקר, שתילמדנה בשיתוף מוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

[4] החלטת המל"ג מיום 10.9.2013 עודכנה ביום 11.1.2022

[5] החלטת המל"ג מיום 19.4.2005 עודכנה ביום 18.2.2020

 

נספחים (המהווים חלק בלתי נפרד מההחלטה)