22/11/22

לימודי התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 22.11.2022 (עדכון החלטת מל"ג מיום 24.11.2020)

א. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 15.11.2022 בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 20.9.2022, העוסקת בסעיף ה' בהחלטת המל"ג מיום 24.11.2020 (עדכון והאחדה של החלטות המל"ג בנושא לימודי התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה) לגבי שיפוט עבודת התזה בתוכנית לימודים לתואר שני מחקרי, בו נקבע כי "במוסדות להם אוטונומיה לתואר שני והסמכה להכשרת סטודנטים בתוכניות לדוקטורט, שיפוט התזה יבוצע על פי נהלי המוסד ובלבד שיהיה לפחות שופט אחד שהינו חבר סגל ליבתי מיחידה אקדמית במוסד שאיננה היחידה האקדמית של מנחה התזה ובלבד שהינו מומחה בשטח המחקר של התזה".

ב. הדיון התקיים בהמשך לפניית מוסדות להשכלה גבוהה, להם אוטונומיה לתואר שני והסמכה להכשרת סטודנטים בתוכניות לדוקטורט, אשר טענו כי הם נתקלים בקושי אקדמי ולוגיסטי לממש את הדרישה לשופט חיצוני למחלקה האמורה, וכי הם מבקשים כי המועצה להשכלה גבוהה תותיר את ההחלטה לשיקול דעתם של ראשי היחידות על בסיס ניסיונם והבנתם, ומתוך הכרה ביכולת המהותית של מוסדות אלו לקיים תהליך מהימן וראוי במסגרת שיפוט עבודות התזה בתוכנית לימודים לתואר שני מחקרי בין כתליהם.

ג. לאחר שנשמעה עמדת המוסדות הרלוונטיים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית מיום 20.9.2022, לקבל את הבקשה של המוסדות, כאמור, להשארת הנוהג הקיים אצלם מימים ימימה, ולעדכן את הפסקה האמורה בסעיף ה. בהחלטה, כדלקמן:

"במוסדות להם אוטונומיה לתואר שני והסמכה להכשרת סטודנטים בתוכניות לדוקטורט, שיפוט התזה יבוצע על פי נהלי המוסד ובלבד שיהיה לפחות שופט אחד שהינו חבר סגל ליבתי במוסד ובלבד שהינו מומחה בשטח המחקר של התזה".

ד. להלן אפוא הנוסח המלא של ההחלטה לאחר העדכון, כאמור:

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום (ח' בכסלו תשפ"א (24.11.2020) בהצעה לעדכון והאחדה של החלטות מל"ג בנוגע ללימודי התואר השני, בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.9.2020 ובתגובת המוסדות להשכלה גבוהה.

החלטה זו באה לאחד ולעדכן את ההיבטים האקדמיים שבהחלטות המל"ג הקיימות בנושא התואר השני, ומטרתה ייעול העבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה וחידוד מדיניות המל"ג[1].

להלן מדיניות המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה הכוללת תנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכניות לתואר שני (עם ובלי תזה), קריטריונים לאישור פתיחת התוכניות וקבלת הסמכה:

א.      מהות לימודי התואר השני

תואר שני ("מוסמך") הוא תואר מתקדם, הנלמד לאחר תואר ראשון ("בוגר"), שיש בו משום עליית מדרגה מהתואר הראשון ומבטא הרחבת ידע והעמקתו. מוסד המבקש לקיים לימודים לתואר שני בתחום מסויים צריך להוכיח רמת לימודים אקדמית גבוהה של לימודי תואר ראשון בתחום או בתחום רלוונטי, ולעבור תהליך שיש בו עליית מדרגה ובניית תשתית אקדמית ראויה בתחום זה. מוסד המבקש לקיים תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה צריך להיות אחראי לקיום תשתית ראויה למחקר בתחום, לרבות הצגת סגל אקדמי בכיר, מיומן ומעודכן, העוסק במחקר רלוונטי לתוכנית, ובעל יכולות להנחות סטודנטים לתזה.

ללימודי תואר שני ישנם שני מסלולים, מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה, בעלי הבדלים מהותיים ודרישות שונות:

  • תואר שני ללא תזה: המטלות בתואר זה הן עמידה בקורסים שהינם מעמיקים יותר ודורשים יכולות גבוהות יותר יחסית לקורסים הנלמדים במהלך הלימודים לתואר ראשון באותו מקצוע או מקצוע רלוונטי.
  • תואר שני עם תזה: המטלות בתואר זה כוללות, בנוסף למכסת קורסים, עבודת מחקר מקיפה (תזה), העוברת שיפוט והערכה. תואר זה מבטא רכישת ידע מעמיק יותר בשיטות מחקר, פיתוח חשיבה מדעית והסקת מסקנות מחקריות.

ב.       תנאים להגשה ופתיחה של תוכניות לתואר שני

1. תנאי סף להגשת תוכניות לתואר שני

תנאי להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני הינו עמידה בתנאי הסף הבאים:

1.1        המוסד העמיד לא פחות משלושה מחזורי בוגרים בתוכנית לימודים לתואר ראשון בתחום  רלוונטי, על פני שלוש שנים לפחות.

האמור בתנאי זה אינו חל על מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בהם לא מתקיימים לימודים אקדמיים לתואר ראשון.

1.2        בראש תוכנית לימודים לתואר שני יעמוד חבר סגל ליבתי[2] בעל תואר שלישי מדרגת מרצה בכיר ומעלה, המלמד בתוכנית האמורה לתואר שני. בתוכנית לימודים בתחום היצירה  האמנותית, טיפול באמנויות, אדריכלות, ניתן למנות ראש תוכנית כאמור שהוא חבר סגל ליבתי בדרגת מרצה בכיר ומעלה גם אם אינו בעל תואר שלישי.

1.3        המרצים המלמדים בתוכנית לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי. עם זאת במקרים חריגים,  מוסד רשאי להגיש תוכנית גם עם מספר קטן של מרצים בעלי מוניטין בתחומם, שלתחום התמחותם זיקה ברורה לתוכנית הלימודים והם אינם בעלי תואר שלישי, ובצירוף הנימוקים לכך.

1.4        בתוכנית לימודים בתחום היצירה האמנותית, טיפול באמנויות, אדריכלות, יכול שילמדו מורים בעלי מוניטין ורמה גבוהה בתחום המבוקש, שאינם בעלי תואר שלישי, בהיקף גדול מהאמור לעיל.

1.5        לפחות מחצית מהנ"ז שנלמדים ע״י הסטודנטים בתוכנית הלימודים לתואר שני יינתנו על ידי סגל ליבתי[3].

1.6        המוסד יפרט ויתחייב בכתב להעמיד את כל התשתיות האקדמיות הנדרשות ללימודי תואר שני בתחום המבוקש, לרבות ספריה/מאגרי מידע ממוחשבים ומעבדות מתאימות.

1.7        בתוכניות הכוללות הכשרה מעשית מחוץ למוסד (למשל, בתי חולים, מרפאות ועוד), יציג המוסד הסדרים עם מקומות ההכשרה המעשית אשר יבטיחו הכשרה מעשית מלאה לסטודנטים של המוסד, מבלי לפגוע בהכשרה של סטודנטים ממוסדות אחרים המתקיימת במקום.

1.8        בסגל ההוראה המלמד בתוכנית לימודים לתואר שני עם תזה יהיו לפחות 2 פרופסורים, אחד מהם לפחות יהיה חבר סגל ליבתי במוסד.

1.9        תנאים אלה הינם בנוסף לתנאים שקבעה המועצה ביחס לתחומים ספציפיים ככל שקבעה.

2. תנאים לאישור פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני

אישור פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה ובלי תזה יינתן בכפוף להתקיימותם של כל התנאים הבאים לפחות:

2.1        המוסד העמיד לא פחות מארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי[4] על פני ארבע שנים לפחות.

האמור בתנאי זה אינו חל על מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים בהם לא מתקיימים לימודים אקדמיים לתואר ראשון.

2.2        לפחות 2/3 מחברי הסגל הליבתי בתוכנית לימודים לתואר שני עם תזה יהיו פעילים במחקר (פרסומים מדעיים, השתתפות פעילה בכנסים מדעיים וגיוס קרנות מחקר ופעילויות דומות), בתחומים שהם רלוונטיים לתוכנית הלימודים.

2.3        בתוכניות לימודים לתואר שני עם תזה בתחום היצירה האמנותית, טיפול באמנויות, אדריכלות, נדרש כי לפחות 2/3 מחברי הסגל הליבתי בתוכנית יהיו פעילים במחקר (פרסומים מדעיים, השתתפות בכנסים מדעיים, וגיוס קרנות מחקר ופעילויות דומות) ו/או ביצירה אמנותית בתחומים רלוונטיים לתוכנית הלימודים.

2.4        לאישור פתיחת תוכנית לתואר שני עם תזה יידרש המוסד להציג תשתית פיסית ראויה ועדכנית, כגון: נגישות למעבדות שיאפשרו ביצוע המחקר, ספריה מתאימה הכוללת בין היתר גישה למאגרי מידע וגרסאות אלקטרוניות של כתבי העת המובילים בתחום, וכן מערך תומך המאפשר לחברי סגל של התוכנית לקיים מחקר ולהדריך סטודנטים בכתיבת תזה.

2.5        תנאים אלה יהיו בנוסף לתנאים שתקבע המועצה לכל תוכנית באופן פרטני, לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה.

ג.       היקף תוכניות הלימודים לתואר שני

על תוכניות הלימודים לתואר שני להיות בהיקף של 36 נ"ז[5] לפחות[6], ולהתפרס על פני לא פחות מ- 3 סמסטרים. במסלול ללא תזה מדובר בנ"ז בגין הקורסים הנלמדים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות. במסלול עם תזה מדובר בלפחות 2/3 מהנ"ז לתואר (24 נ"ז) בגין קורסים נלמדים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות[7] [8].

ד.       אנגלית במסגרת לימודי תואר שני

המל"ג רואה חשיבות רבה בכך שסטודנטים ירכשו ידע ומיומנויות בשפה האנגלית לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה בתחום התוכן והשתלבות בעולם התעסוקה המתפתח. לאור תהליכי הגלובליזציה המתרחשים בארץ ובעולם, וכחלק מהרפורמה בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות במערכת ההשכלה הגבוהה מומלץ למוסדות לדרוש מכל סטודנט לקחת לפחות קורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כחלק מתוכניות הלימודים לתואר שני[9].

ה.      שיפוט עבודת התזה בתוכנית לימודים לתואר שני מחקרי

בתוכניות לימודים לתואר שני עם תזה תישפט עבודת התזה של הסטודנטים ע"י חברי סגל ליבתי במוסדות להשכלה גבוהה, רופאים בבתי חולים שהם בעלי תקן אקדמי, הפעילים במחקר וששטח מחקרם רלוונטי לנושא התזה של הנבחן, והם בדרגת מרצה ומעלה, או עובדי מכוני מחקר מוכרים כלהלן:

  • שיפוט התזה יבוצע על פי נהלי המוסד, ובלבד שיהיה לפחות שופט אחד שהינו חבר סגל ליבתי במוסד אחר שהינו מומחה בשטח המחקר של התזה.
  • במוסדות להם אוטונומיה לתואר שני והסמכה להכשרת סטודנטים בתוכניות לדוקטורט, שיפוט התזה יבוצע על פי נהלי המוסד ובלבד שיהיה לפחות שופט אחד שהינו חבר סגל ליבתי במוסד ובלבד שהינו מומחה בשטח המחקר של התזה.

ו.        מבנה תוכניות הלימודים לתואר שני  

תוכניות לימודים לתואר שני תהיינה בעלות מבנה חד-חוגי המעניקות תואר אחד. לא ניתן לקיים תוכניות לתואר שני במבנה דו-חוגי, תואר כפול או חוג לאחר תואר[10]. מוסד יכול להגיש בקשה למל"ג לקבלת אישור לפתוח תוכנית לימודים בין יחידתית לתואר שני או איגום קורסים לתואר שני, בה שם התואר ישקף את מטרת התוכנית והחומר הנלמד בה.

ז.       הכיתוב על גבי התעודה בתוכניות לימודים לתואר שני

שם התואר על גבי התעודה שתוענק לבוגרים בסיום לימודי התואר השני יהיה:

  • בתוכניות לימודים לתואר שני ללא תזה ייכתב על גבי התעודה שם התוכנית בה למדו.
  • בתוכניות לימודים לתואר שני עם תזה ייכתב על גבי התעודה  שם התוכנית בה למדו, ויצוין בתעודה כי הסטודנט חיבר עבודת גמר מחקרית (תזה).

ח.      תהליך האישור וההסמכה של תוכניות חדשות לתואר שני:

מינוי ועדה/סוקרים לאישור פרסום והרשמה של תוכניות לתואר שני ולהסמכה זמנית/קבועה להענקת תואר שני עם וללא תזה מפורטים בהחלטת המל"ג מיום 8.8.2017 נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה.

על מוסד שקיבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני- חלה החלטת המועצה מיום 11.12.2018 בנושא האוטונומיה לתואר שני [11].

ט.      משך ההסמכה בתוכניות לימודים לתואר שני

משך ההסמכה בתוכניות לימודים לתואר שני יהיה על פי הנאמר בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 13.11.2018 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות, שלפיה ניתן לתת בכל תוכנית עד שתי הסמכות זמניות לתקופה של עד 6 שנים, בסה"כ.

י.       הוראות מעבר

  • תוכניות חדשות לתואר שני שעדיין לא ניתן להן אישור פרסום והרשמה יוגשו בהתאם למתווה זה.
  • תוכניות קיימות לתואר שני יעודכנו בהתאם למתווה זה עד תחילת שנה"ל תשפ"ג.

 

[1]  סעיף 2 בהחלטת המל״ג מיום 26.10.2004 עומד בעינו (מצ"ב כנספח להחלטה).

[2]  כהגדרתו בהחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בנושא סגל ליבתי במוסדות להשכלה גבוהה.

[3]  לרבות רופאים בעלי מינוי אקדמי במוסד.

[4]  בהתאם לכללי מל"ג, לחריגה מתנאי זה דרושה הסכמת 12 מחברי המועצה להשכלה גבוהה.

[5] הגדרה זו למספר נ"ז לתכניות לימודים לתואר שני יכולה להשתנות במקרה בו מוסד מתנהל לפי ש"ש או שווה ערך אחר ומזכה פעילות אקדמית (כאמור בסעיף ג) באמצעות חישוב אחר מנ"ז, וזאת כל עוד החלופה שוות ערך להיקף הלימודים.

[6]  אלא אם אישרה/תאשר המועצה להשכלה גבוהה תכניות לימודים לתואר שני בהיקף אחר.

[7] מוסד רשאי לדרוש 1/2 מהיקף הנ"ז בגין קורסים (18 נ"ז) מסטודנטים בוגרי תכניות לימוד 4-שנתיות לתואר ראשון.

[8] ביום 9.5.2021 נשלחה הבהרה למוסדות אשר ציינה כי היקפן של תכניות לימודים לתואר שני לא יפחת מ-36 נ"ז, כאשר במסלול עם תזה, לפחות 2/3 מהנ"ז לתואר (24 נ"ז לפחות) יינתנו בגין קורסים נלמדים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות. היקפה של התזה ישלים את סך נ"ז לכדי 36 נ"ז.

[9] הדרישה יכולה להיות פרטנית לתכניות לימודים בתחומים מסוימים או כלל מוסדית לכל תכניות הלימודים לתואר שני.

[10] כפי שמפורט בהחלטת המל"ג מיום 18.6.2019 בדבר הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית.

[11] החלטת המל"ג מיום 11.12.2018 עודכנה ביום 11.1.2022.