05/03/13

נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות – החלטת מל"ג מיום 5.3.2013

בישיבתה ביום כ"ג באדר תשע"ג (5.3.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי  והחליטה כלהלן:

א. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום כ"ג באדר תשע"ג (5.3.2013)  בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מיום 12.2.13, באשר לבקשת האוניברסיטה הפתוחה לאישור נוהל מיוחד לטיפול בבקשתה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות באמצעות איגום קורסים קיימים בתוכניות לתואר ראשון.  המועצה השתכנעה כי יש מקום לקביעת נוהל בדיקה שונה למוסדות להשכלה גבוהה המבקשים לפתוח תוכניות לימודים חדשות המבוססות על איגום קורסים קיימים בלבד.

ב. בהמשך לכך, מאשרת המועצה להשכלה גבוהה את הנוהל לטיפול בבקשות של מוסדות להשכלה גבוהה להסמכה לתוכניות לימודים לתואר ראשון, המבוססות על איגום קורסים קיימים בלבד, אשר נבדקו ואושרו במסגרת תוכניות לימודים אחרות הקיימות במוסד באישור המל"ג, במסלול בדיקה שונה, כמפורט להלן:

1. המוסד יגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה בהתאם לנהלי ות"ת ומל"ג בשינויים המחויבים.

2. בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה במסגרת "איגום קורסים" חייבת כמקובל, לעבור מלבד הבדיקה האקדמית, גם בדיקה באגפי ות"ת ואישור ות"ת.

3. המוסד יוכיח כי תוכנית הלימודים לתואר ראשון המבוקשת על ידו, מבוססת רק על קורסים קיימים, אשר נבדקו בעבר במסגרת תוכניות לימודים אחרות, הקיימות במוסד ואושרו על ידי המל"ג במסגרת ההסמכה להעניק תואר באותן תוכניות וכי לא נערכו שינויים מהותיים בסיליבוסים, ברמת הסגל וכד'.

4. המוסד יציג את כלל האישורים שהתקבלו ממל"ג לאישור תוכניות הלימודים האחרות הקיימות במוסד ,שמהן הורכבו הקורסים המאוגמים בתוכנית המוצעת.

5. המוסד יוכיח כי כל הקורסים בתוכנית קיימים ומאושרים ע"י מל"ג ולא היה נדרש לפתח קורסים חדשים ייעודים לתוכנית המבוקשת (יתאפשר פיתוח של עד שני קורסים חדשים, במידה ויעלה הצורך בכך בבדיקה האקדמית).

6. האגף האקדמי יפנה את התוכנית האמורה, לבדיקתם האקדמית של שני סוקרים [1]. ככל שימליצו שני הסוקרים בבדיקתם האקדמית כי התוכנית במתכונתה הנוכחית ראויה להסמכה לתואר אקדמי כבר בשלב זה, יהיו רשאים להמליץ למל"ג בענין זה ישירות על הסמכה קבועה.

7. במידה ואין הסכמה של שני הסוקרים להמליץ על הסמכה קבועה, או אם יש לדעתם צורך לשנות את תוכנית הלימודים על ידי הוספת יותר משני קורסים חדשים, הוספת סגל, הוספת תשתית פיזית וכו', יהיו רשאים הסוקרים להמליץ לוועדת המשנה שהמוסד יגיש את בקשתו  מחדש על פי נוהל הגשה רגיל.

 

[1] החלטת מל"ג בנושא "נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה" מיום 8.8.2017 תיקנה סעיף זה וקבעה כי תכניות המוגשות במסגרת איגום קורסים תועברנה לבדיקת סוקר חיצוני אחד.