08/08/17

נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה – החלטת מל"ג מיום 8.8.2017 (עדכון החלטת מל"ג מיום 14.7.2015)

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום 14.7.2015 בנושא "נוהל לבדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה" (רלוונטי בהתייחס למוסדות להשכלה גבוהה אשר הינם במעמד היתר, לכל הפחות), והחליטה כלהלן:

א. מינוי ועדות יתקיים במקרים הבאים:

1. בקשות כלשהן ממוסד במעמד של היתר, בכל שלבי הבדיקה.

2. כל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה ובדיקת תוכנית לימודים לקראת הסמכה ראשונה במוסד במעמד של הכרה זמנית.

3. כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכניות לימודים שיש בהם שימוש במשאבים לאומיים, הכשרה מעשית, או כאלו שדורשים תשתית פיזית מיוחדת.

4. כל בקשה מכל מוסד לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה ולמעבר מתוכנית קיימת לתואר שני ללא תזה לתוכנית עם תזה. לבדיקה להסמכה ראשונה בתואר שני עם תזה, שהינה הסמכה זמנית, ניתן יהיה למנות שני סוקרים. ככל שהדבר יתאפשר הסוקרים יהיו כאלה שהיו חברים בוועדת הבדיקה.

ב. מינוי סוקרים יתקיים במקרים הבאים:

1. בקשה ממוסד במעמד של הכרה קבועה בכל שלבי הבדיקה, למעט סוגי התוכניות המפורטות בסעיף א.3 לעיל – תועבר לבדיקת שני סוקרים.

2. בקשה לפתיחת תוכניות במסגרת איגום קורסים (קורסים מתוכניות בעלות הסמכה), תועבר ככל הניתן לבדיקה של חבר ועדת המשנה התחומית של מל"ג הרלבנטי לתחום, ואם לא נמצא חבר מקרב ועדת המשנה התחומית, או מקרב חברי מל"ג אחרים, העוסק בתחום - תועבר לסוקר חיצוני אחד[1].

3. בקשה לפתיחת תוכניות שהן מעבר מתוכנית דו-חוגית לתוכנית חד-חוגית – תועבר לבדיקת שני סוקרים.

4. כל בקשה לפתיחת תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות, מח"ר, שפה זרה [2] על בסיס תוכנית בעלת הסמכה- תועבר לבדיקת סוקר אחד.

5. בקשה שתיבדק ע"י שני סוקרים ויוגשו לגביה שתי חוות דעת סותרות (חיובית ושלילית), יהא נתון שיקול הדעת לגביה בידי ועדת המשנה התחומית, אשר תכריע בבקשה או שתעביר אותה לחוות דעת נוספת (סוקר או ועדה)[3].

6. יצוין כי מוסד מוכר להשכלה גבוהה יהא רשאי לפתוח באופן עצמאי (ללא צורך בקבלת אישור מהמל"ג) תוכנית שהיא מעבר מתוכנית חד-חוגית לתואר "בוגר" שיש לה הסמכה לתוכנית דו-חוגית, זאת בהתאם למקובלות האקדמיות[4]. המוסד ידווח על פתיחת התוכנית למל"ג.

ג. שיקול דעת ועדת המשנה (האם למנות סוקר/ים, ועדה, החלטת ועדת משנה ללא בדיקת סוקרים או ועדה):

1. כל יתר המקרים, בין היתר בהתאם לאופי הבקשה, מצב המוסד וכד'.

2. ועדת המשנה תוכל להמליץ למל"ג במקרים חריגים בתוכניות לימודים קונקרטיות לפעול אחרת ולנמק.

עקרון יסוד: כאשר קיימת דרישה מפורשת בהחלטות מל"ג קונקרטיות ביחס לתוכנית הלימודים הנבדקת, החלטת המל"ג הקונקרטית גוברת. במידה ויש סתירה בין הנוהל המוצע להחלטות מל"ג רוחביות קיימות בשאלה מתי ממנים סוקרים או ועדה, הנוהל המוצע יגבר עליהן.

ד. הוראות מעבר:

  • בקשות לפתיחת תוכניות חדשות שיוגשו החל מיום קבלת החלטה מתוקנת זו תיבדקנה לפי הנוהל החדש.
  • תוכניות שכבר הוחל בבדיקתן לפי הנוהל הישן תושלם הבדיקה על פי התהליך הקודם.
  • במקרים בהם, על פי הנוהל הישן, הוקמה ועדה לבדיקת תוכנית או מונו שני סוקרים, אך הוועדה\ הסוקרים עדיין לא החלו בעבודתם, ניתן יהיה להפעיל את הנוהל החדש לפי החלטה מתוקנת זו.

 

[1] החלטה זו בסעיף זה מתקנת את סעיף ב.6 להחלטת המל"ג מיום 5.3.2013- נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות.

[2] בהתאם לסעיף 3 בהחלטת המל"ג המעודכנת מיום 13.11.2018 בנושא אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה - ככל שקיימים הבדלים בין התכנית בעברית לבין התכנית בהסבה לאנגלית, יכול שימונה סוקר לבדיקת התכנית לפי החלטת יו"ר ועדת המשנה התחומית הרלבנטית – טרם העלאתה לאישור ועדת המשנה התחומית והמל"ג.

[3] סעיף זה מבטל החלטות קודמות של מל"ג בנושא.

[4] הכוונה במילים "מקובלות אקדמיות" הינה למשל: הקפדה על מינימום נ"ז נדרש בתכנית דו-חוגית, קיום מתכונת דו-חוגית רק בתחומים בהם ניתן לקיים מתכונת כזו (לא ניתן לקיים מתכונת דו-חוגית בתחומים כגון: רפואה ופרה-רפואה, הנדסה, עבודה סוציאלית, משפטים).