08/04/14

קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 8.4.2014 (עדכון החלטת מל"ג מיום 15.10.2013)

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014) ובהמשך להחלטה מיום 15.10.2013 בדבר החלת הקריטריונים שבנדון על מוסדות שבקשתם להיתר נרשמה אך טרם התקבלה החלטה בעניינם, ולאחר שהובאו בפניה התייחסויות שבעת המוסדות הרלוונטיים לעניין החלת הקריטריונים על בקשתם באופן ספציפי בנושא, המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הקריטריונים ותנאי הסף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה כמפורטים בחלקים 1-4 המהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, והחליטה כלהלן:

 

חלק 1:

תנאי סף במישור האקדמי לרישום בקשה ולפתיחת מוסד להשכלה גבוהה:

ככלל, על מוסד מגיש הבקשה לעמוד בכל התנאים לפתיחת מוסד המפורטים בחוק, בכללים, בהנחיות ובהחלטות המל"ג.

בנוסף לתנאים הקיימים כאמור, להלן תנאי סף נוספים לרישום הבקשה ולפתיחת מוסד להשכלה גבוהה:

1. הגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה תהיה מלווה בהגשת בקשה לפתיחת שלוש תוכניות לימודים לפחות, לתואר ראשון, בתחומים דיסציפלינריים מגוונים.

2. קבלת היתר לפתיחת המוסד תהיה מותנית בקבלת אישור לפרסום, רישום ופתיחתן של שלוש תוכניות לימוד.

3. במסגרת התנאים להכרה קבועה במוסד יידרש אישור לקיומן של לפחות חמש תוכניות לימודים לתואר ראשון.

4. מספר הסטודנטים המינימלי לפתיחת מוסד לא יפחת מ- 90 סטודנטים בכל תוכניות הלימודים המוצעות.

5. בכל תוכנית לימודים ילמדו 30 סטודנטים לפחות.

6. בהמשך להחלטת מל"ג מיום 08.04.2014 בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה" מובהר כי מספר הסטודנטים שיקלוט המוסד לא יעלה על מספר הסטודנטים שעבורם יוכל להציג רשת בטחון עבור כל תוכנית. בכל מקרה, מספר הסטודנטים יתבסס על ניתוח ביקושים אפשריים שיוגש למל"ג בהתייחס לתחום ולאזור הגאוגרפי של המוסד.

7. המוסד יגדל בהדרגה לכ- 1000 סטודנטים לפחות לקראת וכתנאי להכרה הקבועה. גודל המוסד ייבדק באופן פרטני במוסדות המקיימים הוראה יחידנית. במקרים אלה תיבדק ביתר הקפדה היכולת לעמוד בתנאי האיתנות הפיננסית.

8. עם הגשת הבקשה, יציג המוסד תוכנית רב שנתית אקדמית הכוללת בין היתר רציונאל וניתוח של מספרי הסטודנטים הצפויים כולל פילוח גאוגרפי, סקר ביקושים וכו'.

9. מוסדות שאינם מתוקצבים ע"י ות"ת, יידרשו לצרף לבקשה לפתיחת מוסד חדש, תוכנית אקדמית אסטרטגית רב שנתית לחמש שנים לפחות, כולל גודל מוסד, מאסה קריטית של סגל וסטודנטים, תוכניות לימוד ותחומים, זאת במטרה לעמוד על כיווני ההתפתחות הצפויים של המוסד ולהבטיח את התפתחותו ומומחיותו האקדמית.

תוכנית זו תובא להתייחסות ות"ת ומל"ג. אופן יישום התוכנית יילקח בחשבון במסגרת השיקולים למתן הכרה במוסד.

10. עם הגשת הבקשה לפתיחת תוכנית/מוסד חדש להשכלה גבוהה, הוא יתבקש לצרף (בהתאם לצורך) דו"ח שימוש במשאבים לאומיים.

במידה והבקשה כרוכה בשימוש במשאבים לאומיים, תידרש חוות דעת מקצועית של אגף התכנון של ות"ת בדבר ההשלכות על כלל המערכת. חוות הדעת של הות"ת תתייחס גם לעמדת הרגולטור הרלוונטי הנוסף, ככל שקיים.

11. המוסד יציג קמפוס (מבנה ייעודי מתאים למוסד אקדמי) ותשתיות פיזיות להבטחת רמה אקדמית ראויה (מעבדות, ציוד, מחשבים, ספריה וכד') לצורך קיום לימודים אקדמיים לשנים א' וב' לפחות.

כניסת ההיתר לפתיחת מוסד לתוקף (לרבות רישום תלמידים), תותנה בהוכחת קיומן של התשתיות הפיזיות המלאות כאמור.

12. בראש המוסד יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, בעל ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח, שיועסק במוסד במשרה מלאה והמוסד יהווה מקום עבודתו היחיד.

13. על המוסד לעמוד בהחלטת מל"ג מיום 08.04.2014 בנושא "רשת הבטחון לתוכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה".

הצגת רשת הבטחון הינה תנאי בסיסי והכרחי לרישום הבקשה.

 

חלק 2:

תנאי סף לרישום בקשה במישור המשפטי לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה:

1. תעודת רישום התאגיד כעמותה או כחל"צ מאת רשם התאגידים.

2. המוסד יציג טיוטת תקנון התאגדות העמותה/ חל"צ בהתאם להנחיות מל"ג – ות"ת למוסדות להשכלה גבוהה - לאישור.

3. פירוט שמות חברי המוסדות המנהלים (לרבות עיסוקם ופירוט בדבר נציגי "גורמי פנים" או "גורמי חוץ"), בעלי התפקידים הבכירים ומורשי החתימה, בהתאם להנחיות מל"ג וות"ת.

4. אישור מלכ"ר מרשויות מס ערך מוסף.

5. מכתב מעו"ד המוסד בדבר תביעות משפטיות כנגד המוסד, מוסדותיו המנהלים ונושאי משרה בו (ככל שהתביעה נוגעת לתפקידם במוסד).

6. המוסד יידרש להציג אישור עורך דין מטעם התאגיד על העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ביחס לכל חברי המוסדות המנהלים, בעלי התפקידים הבכירים במוסד ובעלי זכויות חתימה.

7. במידה ומוגשת תוכנית לימודים הכוללת הכשרה מעשית יציג המוסד לאישור טיוטת הסכמי התקשרות עם מקומות ההכשרה, בהתאם להנחיות מל"ג וות"ת.

8. המוסד יציג הצהרה מפורטת חתומה ע"י מורשה חתימה של המוסד בדבר תאגידים קשורים, יזמים קשורים/ בעלי עניין, לרבות רשויות מקומיות, תאגידי בת, נותני הלוואות שאינם בנק וכד' ויפרט את מסכת הקשרים בין המוסד לגופים אלה, לבעלי עניין, למשקיעים, ולנושאי תפקידים במוסד ככל שישנם. מכל מקום, במוסדות המנהלים יכהנו אנשים ולא יכללו תאגידים.

9. במידה והמוסד נוסד מתוך תאגיד אחר – יש לצרף דוחות כספיים של התאגיד האחר, רשימות החברים במוסדות המנהלים שלו, רשימת נושאי משרה שלו, מורשי החתימה והסכמים בין התאגיד האחר למוסד.

10. המוסד יציג פירוט של כל ההסכמים והעסקאות בין נושאי משרה, בעלי עניין , נותני הלוואות וערבויות וכד' לבין המוסד. ככל שהמוסד יעדכן את פרטי ההסכמים שאושרו, יהיה עליו לעדכן את מל"ג/ ות"ת.

11. המוסד יצרף את כל טיוטות ההסכמים הנדרשים להוכחת זכויות בקרקע באופן ישיר ושלא באמצעות אדם/תאגיד (שאינו נכלל במוסדות הלאומיים/רשויות מקומיות) אחר הקשור לפעילות המוסד, לתקופה ארוכה שלא תפחת מ-10 שנים (למוסד שאינו מתוקצב).

12. מוסד המבקש לפתוח מוסד להשכלה גבוהה שאינו מתוקצב, יצרף הצהרת מנהלים מחייבת ובלתי חוזרת כי ידוע לו שביקש לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים לימודים, כמוסד שאינו נתמך מן הקופה הציבורית, וככזה, האישורים ככל שיינתנו לו, מסתמכים ומבוססים על הצהרתו כאמור וכי ככל שיבקש בעתיד לקבל תקצוב המדינה, יהיה עליו להגיש בקשה חדשה להיתר והכרה של מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה. ההצהרה תוגש חתומה ע"י ראש המוסד, יו"ר הוועד המנהל ויו"ר חבר הנאמנים.

 

חלק 3:

תנאי סף במישור התקציבי/פיננסי לרישום בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה שאינו נתמך מן הקופה הציבורית ולקיום הפעילות[1]:

1. מוסד המבקש לפתוח מוסד להשכלה גבוהה שאינו מתוקצב, יצרף גם הצהרת מנהלים מחייבת ובלתי חוזרת, כי ידוע לו שביקש לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים לימודים, כמוסד שאינו נתמך מן הקופה הציבורית, וככזה, האישורים ככל שיינתנו לו, מסתמכים ומבוססים על הצהרתו כאמור בלבד.
ההצהרה תוגש חתומה ע"י העומד בראש המוסד, יו"ר הוועד המנהל, יו"ר האסיפה הכללית, מנכ"ל ו/או סמנכ"ל כספים.

2. יוגש תקציב מפורט על-פי הפורמט המצורף להחלטה זו. התקציב יוגש במתכונת אלקטרונית כחלק מהבקשה - - נספח תקציבי לפתיחה של יחידה חדשה.

המוסד יגיש תקציב לכל תוכנית בנפרד ולמוסד באופן כולל, החל מהשנה הראשונה ועד להפעלה מלאה, דהיינו עד להתייצבות התוכנית. בין היתר, על התקציב להראות איזון בבסיס ההפעלה של התוכנית.

3. יש להציג ולפרט את ההנחות שעל בסיסן נבנה חישוב התקציב. מוסד קיים יצרף דוחות כספיים מבוקרים לפעילות המוסד בשנים האחרונות.

4. יש להציג נתונים פיזיים כגון מספרי תלמידים מתקבלים לשנים א' ,ב' ,ג' ,ד', הנחות נשירה ומעבר בין השנים, שכ"ל ועלויות ממוצעות ע"פ סוג הסגל, אופן חישוב הוצאות הנהלה וכלליות, מ"ר נדרשים בהוראה ובמעבדות ובספריה.

5. יש להציג את בחינת ההיתכנות על בסיסה נבנה צפי מספרי הסטודנטים, גובה שכ"ל, עלויות הקמה והפעלה, הוצאות הנהלה וכלליות, שכירות ואו רכישת מבנים, עלויות הקמת תשתיות הוראה וספריות, וכיו"ב.

6. תוצג רשימת התורמים בפועל, וכן את ההפקדה של התרומה בפועל ו/או הסכם חתום בין הצדדים להעברת תרומה בגיבוי ערבות של התורמים למוסד. יש לציין את ייעוד ומטרות התרומות.

7. יוצג פרוט ההלוואות והערבויות של המוסד לרבות לוח סילוקין כפי שנגזר מהסכמי ההלוואה.

8. יש להציג את המקורות לאיזון תקציב המוסד באופן שקוף ומלא, לרבות הצגה של מסמכי התחייבויות ששימשו לכיסוי הגירעון, ככל שהוצג.

9. יש להציג באופן גלוי וברור את מקורות ההון העצמי הנדרש לקיום המוסד בכל שנותיו הראשונות לרבות שנות ההקמה ועד להתייצבות. ולכל הפחות המוסד יציג הון עצמי מינימאלי הנדרש להוצאות ההקמה לקיום המוסד בשנותיו הראשונות, ובהתחשב במצב אפשרי בו גיוס הסטודנטים בפועל נמוך מהתחזית.

10.  א. אישור רואה חשבון על עמידת המוסד בקריטריונים של מוסד ציבורי לפי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה.

ב. אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (מוסד חדש הפועל פחות מכשנתיים יציג אישור על הגשת בקשה כאמור ועמידה בקריטריונים הנדרשים לסעיף זה, ויעביר את האישור בפועל בתוך זמן סביר).

11. יוגש אישור ניהול תקין מרשם התאגידים לשנה בה מוגשת הבקשה (לתאגיד הפועל מעל שנה). תאגיד הפועל פחות משנה יעביר התחייבות להמצאת אישור ניהול תקין בתוך שנה ממועד תחילת פעילותו.

12. יוגש דוח שימוש במשאבים לאומיים.

13. המוסד יהיה רשאי לקיים גם פעילות שאינה אקדמית ובלבד שפעילותו האקדמית תהיה הפעילות העיקרית באופן משמעותי, ובכפוף להוכחה כי הפעילות שאינה אקדמית אינה מעיבה מבחינת כספית על הפעילות האקדמית ולא מקשה על איתנותו הפיננסית של המוסד האקדמי.

14. המוסד יגיש הצהרת מנהלים המאשרת כי הנתונים הכספיים המפורטים והמוגשים בבקשה הם נתוני המוסד בפועל כפי שידועים להנהלת המוסד, וכי הנתונים הכספיים המוצגים משקפים את המשמעות הכספית המלאה של מכלול הדרישות האקדמיות והאחרות.

כן מצהירה הנהלת המוסד וכי הנתונים הכספיים המוצגים: נבדקו ואומתו ע"י החתומים מטה, מבוססים על אומדנים ונתונים המעוגנים בהערכות ממשיות, לרבות הערכות ראליות באשר לצפי גיוס הסגל והסטודנטים בתחומים המבוקשים, מציגים באופן מעודכן ומלא את נתוני : העלויות, ההכנסות, ההתחייבויות, ואת אופן איזון מצבו הכספי של המוסד.
כן יצהיר המוסד כי הנהלת המוסד תפעל על פי הנתונים והתחזיות שהוגשו.
ההצהרה תוגש חתומה ע"י העומד בראש המוסד, יו"ר הוועד המנהל, מנכ"ל ו/או סמנכ"ל כספים.

 

חלק 4:

תנאי סף במישור סגל ותנאי העסקה לרישום בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה :

1.א. קבלת היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה מותנית בכך שסה"כ משרות הסגל האקדמי הבכיר במוסד לא יפחת משווה ערך 10 משרות מלאות.

1.ב. הגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה תהיה מלווה בהגשת בקשה לפתיחת שלוש תכניות לימודים לפחות, כאשר המוסד יציג בכל אחת מהתוכניות שווה ערך ל-3 משרות מלאות לפחות של סגל אקדמי בכיר (לא כולל נשיא המוסד).

1.ג. יודגש כי האמור בסעיפים א-ב לעיל הינו בכפוף לכך שהיקף המשרה של חבר סגל אקדמי בכיר לא יפחת מ-50% משרה.

1.ד. בשלב הגשת הבקשה, חבר סגל אקדמי בכיר, לא ייחשב במניין הסגל האקדמי הבכיר הדרוש לקיום תוכנית במוסד הנדון, כאשר משרתו נחשבת למניין הסגל האקדמי הבכיר בדרישות לקיום תוכנית במוסד אחר.

1.ה. לצורך ספירת מינימום חברי סגל בתוכנית חייב חבר הסגל להיות במעמד של סגל אקדמי בכיר לפחות חמש שנים ובדרגה אקדמית של מרצה בכיר לפחות.

1.ו. יצוין כי הפעלת ועדות בודקות של תוכניות לימודים, אשר טרם מונו להן ועדות בדיקה עד להחלטת המל"ג הנוכחית, תחל רק לאחר שהמוסד יימצא כעומד בתנאים שנקבעו בהחלטה זו בכפוף להבהרות דלעיל. המועצה בדעה כי אין מקום להבהרות או שינויים ביתר הקריטריונים שנקבעו בהחלטה, הואיל והם מהותיים להבטחת קיומו של מוסד ראוי ואיתן להשכלה גבוהה.

2. מעבר להעסקה במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר, יכול חבר הסגל להיות מועסק במוסד בו משרתו העיקרית או במוסד אחר להשכלה גבוהה עד שווה ערך ל- 50% משרה ביחידות הוראה כמורה מן החוץ. היתר זה ניתן לחברי סגל אקדמי בכיר שאין להם עיסוק מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה.

3. נדרשת הלימה בין היקף המשרה למספר השעות הפרונטאליות של חבר סגל אקדמי כהגדרתה בהחלטת מל"ג מיום 15.7.03 בדבר " הגדרת משרה מלאה במוסדות חוץ תקציביים", לפיה היקף משרה מלאה במוסדות חוץ-תקציביים לא יפחת מ- 6 ש"ש שנתיות (12 ש"ס) הוראה.

4. מספר שווה ערך משרות של המורים מן החוץ במוסד, לא יעלה על 50% ממספר משרות הסגל האקדמי המלמד במוסד.

5. לאחר הגשת הבקשה לפתיחת מוסד לאגף האקדמי, ידווחו ליחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת נתוני הסגל במוסד במתכונת שתקבע על ידה, זאת לצורך בדיקה אינטגרטיבית של נתוני הסגל.

 

[1] בנוסף, ולצורך השלמת התמונה המתחייבת לבדיקה הפיננסית והתקציבית, יועבר לאגף תקצוב העתק מהמסמכים המוגשים במישור המשפטי, והיבטי התכנון והתשתיות