18/03/21

תוכנית ות"ת לתמיכה באמצעות מדד "קו המשווה" מבוסס תפוקות לקידום הוגנות מגדרית – במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת לשנים תשפ"א-תשפ"ה

בישיבתה ביום 18.3.21 קיימה ות"ת דיון חוזר בתכנית ות"ת לעידוד השתתפות במדד "קו המשווה" לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בשנים תשפ"א-תשפ"ה.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום 2.3.2021 לערוך עדכונים בתכנית.

ככל שוועדת ההיגוי תהיה סבורה שיש מקום לערוך שינויים נוספים במדד שאינם משפיעים על המסגרת התקציבית של התכנית (שינויים במשקלות הסעיפים, הוספה/ביטול סעיפים וכד'), הם יובאו לידיעת ות"ת כדיווח.

 

רציונל התוכנית:

המדד יאפשר מדידה והערכה עצמית של הוגנות מגדרית שתשמש את המוסדות האקדמיים המתוקצבים בישראל. המדד מתייחס לשיפור תהליכי פנים-מוסדי, תוך הצבת תנאי סף למוסדות, שבלעדיהם לא יוכל המוסד להיות זכאי לתקצוב במסגרת התוכנית. שורת המדדים המוצעים תאפשר לצלם תמונת מצב של ההווה (תש"ף), ולקבוע תוכנית רב-שלבית ורב-שנתית. מדד "קו המשווה" מציב מטרה להשוות בטווח הארוך את שיעור הנשים בסגל האקדמי לדרגותיו לשיעורן באוכלוסייה, קרי שוויון מגדרי פריטטי. כל אחד מן המוסדות שישתתפו בתוכנית יידרש לגבש תוכנית אסטרטגית וכן יעדים ואבני דרך שיקדמו אותו אל עבר המטרה של שוויון מגדרי פריטטי. המוסדות שיעמדו בתנאי הסף ושישתתפו בתוכנית יתוקצבו במסגרת המדד, ותקציביהם ייגזרו ממידת הצלחתם לעמוד ביעדים שיוגדרו בתכניות האסטרטגיות לקידום ההוגנות המגדרית במוסדות ושיאושרו ע"י ועדת ההיגוי של ות"ת.

מטרות התוכנית:

1. לעודד בדיקה פנים-מוסדית עצמית, לתמרץ את המוסדות להשכלה גבוהה לנקוט פעולות אסטרטגיות להטמעת חשיבה מגדרית ולקידום ההוגנות המגדרית באקדמיה, כל מוסד בהתאם לסוגו (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות) ובהתאם לאתגרים עמם הוא מתמודד, וזאת על מנת להגדיל את ייצוג הנשים בקרב הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בכלל, ובדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין בפרט, ובמיוחד בתחומי ה-STEM.

2. להגדיל את ייצוג הנשים במוקדי קבלת החלטות במוסדות, ובפרט בקרב בעלי תפקידים אקדמיים בכירים וחברי ועדות מינויים, קידום וגיוס.

3. לייעל את תקצוב נושא ההוגנות המגדרית ואת התמריצים לקידומו - מעבר מתקצוב לפי תשומות לתקצוב לפי תפוקות, ושיפור יכולתם של קובעי המדיניות ושל הצוות המקצועי להבחין בין תכניות על-פי רמת האפקטיביות שלהן.

4. יצירת בסיס להשוואת התקדמותם של כלל המוסדות בנושא.

תנאי סף להשתתפות בתוכנית:

1. המוסד הנו מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת.

2. במוסד מכהנת יועצת לנשיא/ה להוגנות מגדרית הפועלת בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י מל"ג/ות"ת.

3. במוסד מכהנת אחראית למניעת הטרדות מיניות הפועלת בהתאם לחוק ולתקנות, בסיוע מנגנון בקרה פנים מוסדי לבדיקת שביעות רצון תהליכית של המתלוננות/ים.

4. המוסד מגיש את הדיווחים המגדריים השנתיים בהתאם לדרישת מל"ג/ות"ת ומפרסם את הנתונים באופן פומבי באתר האינטרנט של המוסד.

תהליך ההגשה והשיפוט:

מוסד שיעמוד בתנאי הסף יוכל להשתתף בתוכנית, ויידרש להציג תוכנית אסטרטגית לשנים תשפ"א-תשפ"ה לקידום נושא ההוגנות המגדרית (2-3 עמודים), תוך שימת דגש על שיפור משתנים מרכזיים במדד ההוגנות המגדרית, כמפורט בהמשך. התוכנית תכלול נתונים אודות המצב הנתון של המוסד (תש"ף) וכן פירוט יעדים שנתיים ותקופתיים לגבי כל אחד מהמשתנים ואבני הדרך להשגתם. על מנת להיות זכאים לתקציב, על המוסדות להציג בתוכנית האסטרטגית שיגישו מתווה להשגת שינוי בהתאם למפורט בכל אחד מהסעיפים (סעיפי הליבה והמדדים הנוספים שיבחרו ע"י המוסד). יעדי התוכנית יבחנו בהשוואה לנתוני שנה"ל תש"ף, שתהווה את "שנת הבסיס" של התוכנית. הגשת ההצעה הינה חד פעמית אולם בשנים הבאות יבחנו נתוני הביצוע של המוסדות אל מול עמידת המוסד ביעדי התוכנית האסטרטגית כפי שאושרו ע"י ועדת ההיגוי.

ועדת ההיגוי תבחן את התוכניות האסטרטגיות ותעריך אותן, ותחליט האם לבקש מהמוסדות לערוך שינויים/שיפורים ביעדי התוכניות, בתכני התוכניות וכיו"ב. המוסדות שישתתפו בתוכנית יתוקצבו בהתאם למידת הצלחתם לעמוד ביעדים השנתיים שהוגדרו מראש על-ידם ושאושרו ע"י ועדת ההיגוי. מוסדות שיתקשו להשתלב בתוכנית באופן מידי ימשיכו ליהנות מתקציב היועצת לנשיא/ה להוגנות מגדרית הקיים (30–60 אלף ₪ בשנה), ויוכלו להצטרף לתוכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה (תשפ"א-תשפ"ב).

מדי שנה ידווחו המוסדות המשתתפים במדד על התקדמותם ברכיבי המדד השונים ותבוצע הערכה מעמיקה של המוסדות.

מבנה המדד:

המדד מבחין בין שני סוגי מוסדות – אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות לסוגיהן. הפרדה זו נדרשת בשל ההבדלים בגודל המוסדות, בהסכמי ההעסקה בהם, בתקציביהם ובייעודם, ובשל האתגרים השונים העומדים בפניהם בתחום ההוגנות המגדרית. חלק א' של הנספח למסמך זה מפרט את המשתנים של החלק הכמותי במדד ואת משקלותיהם בהתאם לסוגי המוסדות, וחלק ב' שלו מפרט את המשתנים של החלק האיכותני.

להלן מוצגים שני חלקי המדד:

1. חלק כמותי -

א. מהווה 60% ממשקל המדד.

ב. חלק זה של המדד כולל שבעה סעיפים ראשיים, שחלקם כוללים מספר תת-סעיפים. הסעיפים הראשיים במדד מתייחסים לשיעור הנשים בסגל הבכיר, שיעור הנשים בדרגות פרופ' חבר ופרופ' מן המניין, דרגות הקליטה של חברות סגל במוסד ועוד.

ג. לכל אחד מהסעיפים מוצמד ניקוד מקסימלי אפשרי, ממנו נגזר גם משקל הסעיף במדד.

ד. ניקוד הסעיפים השונים בפועל יינתן ע"י ועדת ההיגוי או מי מטעמה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שתוגש ע"י המוסד ותאושר ע"י ועדת ההיגוי, בהתחשב בביצועי המוסד ובמאפייניו, הן ביחס לעצמו והן ביחס לקבוצת המוסדות אליה הוא משתייך.

ה. נתוני תש"ף יהוו את בסיס התוכנית והמוסדות ידרשו להגדיר נתונים אלה כנתוני רצפה, ולהתחייב שלא לרדת מתחת לנתונים אלה.

ו. לצורך התוכנית האסטרטגית ידרשו המוסדות לבחור מינימום של 6-5 סעיפים מהמדד הכמותי ולבנות מתווה לקידומם בתקופת התוכנית. בין סעיפים אלה נכללים גם שני סעיפי ליבה שכל המוסדות חייבים להתייחס אליהם בתוכנית האסטרטגית. להלן פירוט סעיפי הליבה:

  • שיעור קליטות נשים בהשוואה לשיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר במוסד. לגבי שיעור הנשים הנקלטות מגדירה הוועדה למוסדות יעד של ממוצע רב שנתי מינימלי של-40% נשים מסך הנקלטים.
  • שיעור קליטת נשים בדרגת מרצה בכיר בהשוואה לשיעור הקליטה בדרגת מרצה, אל מול קליטה של גברים באותן הדרגות ובהשוואה לשנת הבסיס. על המוסדות להקפיד על דרגות קליטה שוות בין גברים ונשים.

כתוצאה משיפור שיעור הנשים לעומת גברים בשתי הנקודות שלעיל, מצופה מהמוסד להציג שינוי בשיעור הנשים בכלל הסגל האקדמי הבכיר. הוועדה תקיים מעקב רציף אחרי התפתחות הנתונים.

2. חלק איכותני -

א. מהווה 40% ממשקל המדד.

ב. חלק זה של המדד כולל חמישה סעיפים ראשיים, שחלקם כוללים מספר תת-סעיפים. הסעיפים הראשיים מתייחסים לגיבוש תוכנית פעולה להתמודדות עם השפעת נזקי הקורונה, הגדלת מספר הנשים בקרב בעלי תפקידים אקדמיים ובוועדות משמעותיות במוסדות, סדנאות מנהיגות והטמעת חשיבה מגדרית, שוויון והוגנות בתעסוקה ועיצוב סביבה מוסדית תומכת מגדר.

ג. לכל אחד מהסעיפים מוצמד, עבור כל אחד מסוגי המוסדות, ניקוד מקסימלי אפשרי, ממנו נגזר גם משקל הסעיף במדד.

ד. לצורך התוכנית האסטרטגית ידרשו המוסדות לבחור מינימום של 4-3 סעיפים מהמדד האיכותני ולבנות מתווה לקידומם בתקופת התוכנית. בין סעיפים אלה נכלל גם שני סעיפי ליבה שכל המוסדות חייבים להתייחס אליהם בתוכנית האסטרטגית. להלן פירוט סעיפי הליבה:

  • גיבוש תוכנית פעולה רגישה מגדרית להתמודדות עם השפעת נזקי הקורונה.
  • סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות.

ה. ניקוד הסעיפים השונים בפועל יינתן ע"י ועדת ההיגוי או מי מטעמה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שתוגש ע"י המוסד ותאושר ע"י ועדת ההיגוי, בהתחשב בביצועי המוסד ובמאפייניו, הן ביחס לעצמו והן ביחס לקבוצת המוסדות אליה הוא משתייך.

ו. נתוני תש"ף יהוו את בסיס התוכנית והמוסדות ידרשו להגדיר נתונים אלה כנתוני רצפה, ולהתחייב שלא לרדת מתחת לנתונים אלה. החרגתם של סעיפים מסוימים לעניין זה תיעשה בהתאם לעניין ועל-פי החלטת הוועדה (לדוגמא, בסעיף איוש התפקידים הבכירים במוסד - נשיא/רקטור/מנכ"ל).

לצורך השתתפות בתוכנית על המוסדות להעביר את המסמכים הבאים:

1. פירוט עמידת המוסד בתנאי הסף של התוכנית.

2. תוכנית אסטרטגית לשנים תשפ"א-תשפ"ה לקידום נושא ההוגנות המגדרית, תוך ציון המשתנים במדד ההוגנות המגדרית בהם יציג המוסד שיפור, כמפורט במתווה שלעיל, לרבות פירוט יעדים שנתיים לגבי כל אחד מהמשתנים ואבני הדרך להשגתם.

3. נתונים אודות המצב הנתון בשנה"ל תש"ף של המוסד.

4. התחייבות לפעול להגשמת יעדיה של התוכנית האסטרטגית ולעמידה באבני הדרך המפורטות בה, כשהיא חתומה ע"י ראש המוסד.

5. התחייבויות כספיות הנדרשות כחלק מההשתתפות בקול הקורא תוגשנה כשהן חתומות ע"י סמנכ"ל הכספים במוסד.

תקצוב התוכנית:

המוסדות שישתתפו בתוכנית יתוקצבו בהתאם למידת הצלחתם לעמוד ביעדים השנתיים שהוגדרו מראש על-ידם ושאושרו ע"י ועדת ההיגוי. מוסדות שיתקשו להשתלב בתוכנית באופן מידי ימשיכו ליהנות מתקציב היועצת לנשיא/ה להוגנות מגדרית הקיים (60-30 אלף ₪ בשנה), ויוכלו להצטרף לתוכנית במהלך השנתיים הראשונות להפעלתה (תשפ"א-תשפ"ב).

הטבלה שלהלן מפרטת את מסגרת השתתפות ות"ת המעודכנת בתכנית (לפי סוג מוסד) (אלפי ₪):

אוניברסיטאות מכללות *
השתתפות ות"ת 250

 

200

 

* קבוצה זו כוללת גם את האו"פ וגם את המכללות האקדמיות לחינוך.

ההפרש בתעריפים בין קבוצות המוסדות השונות מקורו בהבדלים גם בהיבטים שונים של מהות הפעילות אך בעיקר בהבדלים במספר משרות הסגל האקדמי הבכיר המשפיע על היקפי הפעילות הנדרשים בתחום קידום ההוגנות המגדרית, על תקציב פעילות היועצת וכיו"ב. רציונאל זה רלוונטי גם להבדלים בהשתתפות בתקציב היועצות, כמפורט בהמשך.

לגבי השימושים בתמיכת ות"ת המתקבלת בגין מדד ההוגנות המגדרית יודגשו הפרטים הבאים:

1. השתתפות בתקציב פעילות היועצות -

  • מתוך השתתפות ות"ת בפעילות ידרשו המוסדות להקצות סכום מינימלי לפעילות היועצת לנשיא/ה הממונה על קידום ההוגנות המגדרית בהתאם לסוג המוסד.
  • מול השתתפות זו נדרשים המוסדות להעמיד השתתפות מקבילה (Matching) מינימלית ממקורותיהם  בשיעור של, לכל הפחות, 50% מהשתתפות ות"ת בפעילויות היועצת.
  • תקציבי פעילות היועצות ישמשו הן לסיוע במימון העסקת כוח האדם המסייע ליועצות (לא כוח אדם קבוע) והן למימון הפעילויות השונות. תקציבי פעילות היועצות ישקפו התפלגות מאוזנת בין סוגי השימושים לשביעות רצונם של ועדת ההיגוי והצוות המקצועי בות"ת.
  • תקציב הפעילות המינימלי של פעילות היועצת יקבע לפי סיווג המוסדות כאוניברסיטאות או כמכללות. בטבלה להלן מפורט תקציב היועצות המינימלי לפי סוגי מוסדות ולפי מקור ההשתתפות (אלפי ₪):
אוניברסיטאות מכללות *
השתתפות ות"ת 120 60
השתתפות המוסד 60 30
סה"כ 180 90

* קבוצה זו כוללת גם את האו"פ וגם את המכללות האקדמיות לחינוך.

2. שימושים נוספים בהשתתפות ות"ת -

את השתתפות ות"ת שמעבר להשתתפות המינימלית בפעילות היועצת ניתן להפנות לפעילות היועצת או לקידום נושא ההוגנות המגדרית בדרכים אחרות בהתאם לשיקול דעת המוסד ובכפוף לאישור הצוות המקצועי בות"ת.

3. ההתחשבנות הסופית בגין הפעילות תעשה בהתאם לביצוע בפועל ובכפוף למסגרת התקציב שלעיל.

מצ"ב הנספחים הבאים:

1. פירוט המשתנים הכמותיים והאיכותניים של המדד.

2. פורמט הדיווח המתייחס למשתנים אלה (נתונים ופעילויות) בתש"ף.