21/02/24

עדכון תכנית לעידוד "קמפוס בר-קיימא" במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה (תשפ"ד-תשפ"ח)

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 20.12.23 בנוגע לאישור תכנית לעידוד "קמפוס בר-קיימא במוסדות המתוקצבים" מחליטה ות"ת לעדכן את התכנית לעידוד "קמפוס בר-קיימא" כמפורט מטה:

1. מאחר ומדובר בתכנית למינוף/הרחבה/שדרוג תכניות קיימות במוסד, ב"אופן ההגשה" יובהר כי דו"ח הביצוע יתייחס לעלות הפעילות בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

2. בסעיף התקציב יובהר, לבקשת המשרד להגנת הסביבה, כי תקציב שלא יחולק במלואו בשנה מסוימת, יועבר לשנת הפעילות הבאה. אם תיוותר בתום התכנית יתרת תקציב מהשתתפות המשרד להגנת הסביבה היא תוחזר למשרד להגנת הסביבה באותו אופן שהועברה מהמשרד להגנת הסביבה.

3. בטבלת התקציב יכללו גם השנים האזרחיות כיוון שתקציב המשרד להגנת הסביבה פועל לפי שנים אלו, כמפורט מטה:

% סה"כ תשפ"ח 2028 תשפ"ז

2027

תשפ"ו 2026 תשפ"ה 2025 תשפ"ד  2024  
50% 5 1 1 1 1 1 המשרד להגנת הסביבה
50% 5 1 1 1 1 1 ות"ת
100% 10 2 2 2 2 2 סה"כ התכנית

בסעיף "כללי" יובהר, בהמשך לבקשת המשרד להגנת הסביבה, כי ות"ת תעביר למשרד להגנת הסביבה, אחת לשנה, מידע לגבי יישום התכנית לרבות העברת התשלומים בפועל למוסדות.

4. ההחלטה תיושם בכפוף לחתימה על מזכר הבנות מול המשרד להגנת הסביבה.

5. נוסח התכנית המעודכן מצורף להחלטה זו כנספח א, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  ות"ת מאשרת הוצאת קול קורא ראשון על פיו.