20/12/23

תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר ימי

בישיבתה ביום 8.6.2022 דנה ות"ת בגיבוש עקרונות התכנית הרב-שנתית של ות"ת/מל"ג לשנים תשפ"ג-תשפ"ח, ואישרה באופן עקרוני קידום תכנית דגל למחקר בתחום הקיימות ומשבר האקלים, בכפוף לקבלת המשאבים הנדרשים מהאוצר (ראה החלטת ות"ת כאן). ב-7.12.2022 החליטה ות"ת וב-13.12.2022 החליטה מל"ג על מינוי וועדות היגוי מייעצות בתחומים של: (1) אנרגיה והתמודדות עם שינויי האקלים (2) חקלאות, מזון/תזונה ושימור המגוון הביולוגי ושימוש מקיים במשאבי טבע, ו(3) מדעי הים והמים. זאת בהמשך לשאלונים שנשלחו למוסדות המתוקצבים, לסקירה בינלאומית, ולהבנה כי מדובר בתחומים בהם מוערך כי השקעה תוספתית תביא לקפיצת מדרגה, למיצוב האקדמיה הישראלית בחזית המחקר המדעי, ותקדם את מדינת ישראל למעמד של מובילה במציאת פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ועמידה ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה וצמיחה בת קיימא.

ב-5.7.2023 הובאו המלצות ועדות ההיגוי לדיון בות"ת וזו אישרה, בין היתר, הקמת תכנית לתמיכה במוקדי מחקר ימי. דוחות הועדות המפורטים נמצאים באתר המל"ג. הרציונל לתמיכה במוקדי המחקר מובא להלן.

העיסוק האסטרטגי וההשקעה במחקר ימי קיבלו קדימות בזירה הבינלאומית בשנים האחרונות, בין היתר במסגרת הכרזת האו"ם על עשור האוקיינוס. במדינת ישראל, לים התיכון חשיבות אסטרטגית הבאה לביטוי בהיבטים רבים, הכוללים: בטחון לאומי, כלכלה ושינוע מוצרים, אנרגיה, והשפעה על האקלים ועל איכות החיים. עם זאת, חסר מידע בסיסי רב על פרמטרים גיאוכימיים, ביולוגיים ופיזיקליים שונים ותגובתם הצפויה לתנאי סביבה משתנים במרחב ובזמן בים התיכון.

לאור האמור, ות"ת מאשרת את התכנית לתמיכה במוקדי מחקר ימי (תשפ"ד-תשפ"ח) בנוסח כדלקמן ומאשרת הוצאת קול קורא לאוניברסיטאות המחקר המתוקצבות על ידה בנוסח זהה לתכנית: 

מטרת התכנית

מטרת תכנית ות"ת לתמיכה במוקדי מחקר ימי הינה לצמצם את פערי הידע לעיל, ולקדם מחקר פורץ דרך בתחומים רלבנטיים כגון (אך לא רק): חקר תהליכי השינוי במגוון הביולוגי הימי אשר מיוחסים לשינויים האקלימיים והמנגנונים המניעים שנויים אלה, או הקמת מערך מדידה (חיישנים, מדידות בהפלגות ובאמצעים רובוטיים ועוד) לבחינת משתנים כימו-פיסיקליים ובמידת הצורך גם ביולוגיים של עמודת המים ושכבות האוויר שמעליה והקרקעית שתחתיה, תוך שילוב כלי בינה מלאכותית וגישות מתקדמות לניתוח מסדי הנתונים שייאספו. נתונים שיאספו בכלי המדידה השונים שרכישתם והפעלתם תמומן מתקציב המוקד יהיו זמינים לכלל הקהילייה המדעית במדינת ישראל, on line, אבל תותר השהייה של חלק מהנתונים לתקופה של עד 3 חודשים לשם השלמות הנתונים/מחקר ובקרת איכות, בלבד. חלק מפעילות מוקדי המחקר תוכל להיות מיועדת לקידום היבטים הנוגעים למדיניות, חינוך, כלכלה ו/או חברה. אפיק הפעולה המוצע לתמיכה – מוקדי מחקר – בניגוד, לדוג' למרכזי מחקר, נבחר על מנת להבהיר שאין הכוונה להקמה של מרכזים פיזיים חדשים, אלא למינוף ושדרוג יכולות קיימות, ולמיקוד מאמצי המחקר שכיום מבוזרים לרב בין מוסדות שונים. כל זאת על מנת להביא לאימפקט המקסימלי ולשימוש המיטבי בתשתיות.

 תקציב התכנית

התקציב המקסימלי לתכנית עומד על 20 מלש"ח לתמיכה ב-2-4 מוקדי מחקר (מקסימום 10 מלש"ח פר הצעה) לתקופה של חמש שנים החל מתשפ"ד, בכפוף למצ'ינג בגובה 25% מתמיכת ות"ת מצד המוסדות.

תנאי סף

  1. התכנית פתוחה לכל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות על ידי ות"ת.
  2. נדרש שיתוף פעולה של חוקרים מלפחות שלוש אוניברסיטאות מחקר.

קריטריונים לשיפוט


קריטריון
הסבר ניקוד
מצוינות ואימפקט המחקר הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי המצוינות המדעית והחדשנות של תכנית המחקר והערכה של תרומת המחקר להבנה טובה יותר של הסביבה הימית ותרומתה לחברה 45
איכות צוות החוקרים הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי איכות וניסיון צוות החוקרים, תחומי ההתמחות ומידת התאמתם לפרויקט המוצע. 20
רב תחומיות ההצעה הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי האופן שבו המחקר משלב מספר דיסציפלינות, מתודולוגיות וגישות מחקר. 15
שיתופי פעולה הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי היקף ועומק שיתופי הפעולה בין החוקרים המציעים, ובינם לבין שותפים נוספים כגון גופי מחקר חוץ אוניברסיטאיים (כגון חיא"ל, מכון וולקני והמכון הגיאולוגי) שיש בהם ידע ויכולות שיתרמו לאיכות המחקר המוצע 10
איכות תכנית המחקר ומדדי הביצוע הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי התרשמות כללית מאיכות תכנית המחקר, כולל מדדי ההצלחה שנבחרו. 10

 

אופן ההגשה

יש להגיש הצעה באנגלית, עד 15 עמודים המתייחסת לקריטריונים לעיל, הכוללת תקציר (עד עמוד), ומפרטת עבור תכנית המחקר את התקציב המבוקש, כולל הסבר לגבי השימושים המתוכננים בתמיכה הכספית מתוך סך ההוצאות הצפויות ואופן הערכת העלויות.

להצעה יש לצרף קו"ח מקוצרים של צוות החוקרים (עד 2 עמ' לחוקר כולל פרסומים וקישורים למאמרים, היכן שניתן).

יש להגיש פירוט מלא של הציודים ואמצעי הניטור שבכוונת המציעים לרכוש/להתקין, ורשימת הציודים הרלוונטיים שמצויים ברשותם או מופעלים על ידם וישמשו גם הם לפעילות המוקד. בהצעות הקבוצות המגישות יובהר כיצד ישולבו בתוכנית פעילויות ניטור קיימות כדי להימנע מכפילות מיותרת.

החוקרים אחראים לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך התקנה של ציודים שונים בים.