04/02/2024
מספר משרה ועדת איתור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/02/2024
סטאטוס בוטל
קובץ משרה הורדה

מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב – פורסם מחדש לאור עדכון בתנאי סף

המנהל הכללי של תאגיד המל"ג שהינו הזרוע המנהלית של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתקצוב ותכנון (הות"ת).

כפיפות למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ותקצוב.

מועמדות יש להפנות לכתובת דוא"ל: itur@che.org.il

בצירוף שאלון למועמד עד ה- 08/02/2024.

תיאור תפקיד מנכל מלג ותת

ינואר 2024 שאלון למועמד לוועדת איתור למנכל מלג-ותת