מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2024 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 27/03/2024
תאריך אחרון לשאלות 25/02/2024
תאריך פרסום 09/02/2024
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג" או "המועצה") מזמינה בזה הצעות לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב במכרז (להלן: השירותים") מסגרת הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי מכרז זה.

2. בכוונת המל"ג לבחור בעד שני ספקי מסגרת אשר יספקו את השירותים בכפוף לתנאי המכרז.

3. המציעים הזוכים שיעמדו בתנאי הסף במכרז, יבחרו על-פי אמות מידה איכותיות בלבד (100%).

4. תקופת ההתקשרות היא למשך 24 חודשים החל מיום החתימה על ההסכם עם ספק הזוכה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למל"ג בלבד שמורה זכות-ברירה (אופציה), בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת ההתקשרות לשנה או תקופות אחרות נוספות ועד לסך מצטבר של 7 שנים (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) (להלן - "זכות הברירה").

5. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף בהתאם לסעיף 17 שבמסמכי המכרז.

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום ראשון ה-25/02/2024 עד השעה 12:00 באמצעות באמצעות מערכת המכרזים של המל"ג.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית עד לא יאוחר מיום רביעי ה-27/03/2024 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

8. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

9. הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


מסמכי המכרז

נספחים למכרז

טופס הגשת שאלות הבהרה - קובץ word

מערכת דיגיטלית להגשת הצעות - מערכת המכרזים