מודל התקצוב של ות"ת

מודל התקצוב של ות"ת משמש בהקצאת החלק הארי של משאבי המדינה המיועדים למערכת ההשכלה הגבוהה למוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת. מטרתו הבסיסית הינה חלוקת משאבים בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים ושוויוניים, אולם ייחודו של המודל בכך שהוא נועד גם לשמור על החופש האקדמי והמנהלי של המוסדות האקדמיים. למעשה, מהווה המודל כלי ניהול עיקרי העומד לרשות ות"ת למילוי תפקידה כגורם בלתי תלוי העומד בין הממשלה לבין המוסדות להשכלה גבוהה בכל ענייני התכנון והתקצוב שלהם.
המודל, אשר פותח לפני למעלה מ-15 שנה והתעדכן מאז מספר פעמים, מתבסס על תפוקות הוראה ומחקר (בהתאם לסוג המוסד), והשימוש בו מאפשר לחלק למוסדות תקציב גלובלי שאותו מנצל כל מוסד לפי שיקוליו וסדר העדיפויות שלו. אופן קביעת התפוקות ומדידתן משמעותי בהכוונת התפתחות המוסדות בתחומי ההוראה והמחקר ונגזר בין השאר ממדיניות המקרו של ות"ת/מל"ג.
אגף התכנון והמדיניות של ות"ת מהווה את הזרוע המקצועית העיקרית של ות"ת לבחינה ועדכון המודל, וכן לעיבודו מדי שנה, בהתאם לנתונים הנאספים מהמקורות השונים, לצורך חלוקת התקציב בין המוסדות המתוקצבים. תוצרי תהליך זה מועברים לאגף התקציבים, לצורך הכנתו וביצועו מדי שנה של תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

 

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע”ט-תש"פ

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות”ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע"ז-תשע"ח

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות"ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע"ה-תשע"ו

ניתוח ההכנסה ממודל ההוראה והמחקר של ות"ת לחבר סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות – תשע"ג-תשע"ד

 

סקירה היסטורית ומודל התקצוב החדש

רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ותת – הסברים והבהרות