דו”חות הערכה בנושא כימיה

החלטות מל"ג

החלטה מיום 11.06.2013

החלטת מל"ג בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות הלימודים כימיה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 19.5.13 ומחליטה כלהלן:

  1. וועדת המשנה מאשרת את תכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות בכימיה במכון ויצמן למדע, בטכניון – המכון הטכנולוגיה לישראל, באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטה העברית בירושלים באוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת אריאל בשומרון.
  2. לאור העובדה שהדיון בתכניות הפעולה הסתיים רק כעת, יתאפשר למוסדות להגיש דיווח על יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בכימיה בינואר 2014 ולא ביולי 2013 כפי שכתוב בהחלטת מל"ג מיום 12.7.3 בנושא דוחות ההערכה בכימיה.

החלטת מל”ג 11.06.13 – כימיה מעקב