פיתוח פיזי

תקציב הפיתוח, המיועד לתמיכה בבנייה במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת, הנו בעל אופי רב שנתי הן עבור המוסדות והן עבור ות"ת. בינוי מסוג אחר, למשל מעונות סטודנטים, לא היה ממומן מתקציבי הפיתוח של ות"ת עד השנים האחרונות, בהן החלה לפעול תכנית ייעודית של משרד האוצר ו-ות"ת אשר במסגרתה הוקצה תקציב מיוחד להקמת מעונות סטודנטים.

ההשתתפות הציבורית במבני הוראה ומחקר נקבעת לפי מערכת תעריפים המותאמת לפונקציות הבנייה השונות (כיתות, מעבדות, ספריות וכו'), בהתחשב בהיקפו הפיסי של המבנה, יעילות בנייתו ובכפוף למגבלת התקציב הכוללת. ההשתתפות הציבורית מסתכמת בדרך כלל לכשליש עד כמחצית מן ההשקעות, והשלמת המימון לצורך האיזון התקציבי של הפרויקט הנה ממקורות עצמיים של המוסד, בדרך כלל מתרומות.

כל פרויקט בנייה, גם אם אין בו השתתפות ות"ת, נדרש לאישורה מראש, על-מנת לוודא שקיימים כלל מקורות המימון לפרויקט, ושהמוסד לא עלול להיכנס לגירעון כתוצאה מביצועו.

 

24 מבני מעונות סטודנטים נבנים ברחבי הארץ, המעונות יכילו כ- 10,000 מיטות לסטודנטים

פרוייקטי תשתיות במוסדות להשכלה גבוהה