היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה והכרה בו

חוק המועצה להשכלה גבוהה קובע כי אין לפתוח או לקיים מוסד המעניק או המבטיח להעניק תואר אקדמי, ללא היתר או הכרה של המל”ג.

תהליך האקרדיטציה של מוסדות להשכלה גבוהה כולל שלושה שלבים מרכזיים:

שלב 1: רישום הבקשה – המוסד מגיש בקשה בהתאם להנחיות. הבקשה נבדקת על פי ההנחיות ואם היא עומדת בתנאי הסף שנקבעו, תעבור לשלב ההיתר.

קריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה לפתיחת מוסד/תכנית לימודים

שלב 2: מתן היתר למוסד  – בשלב זה נבדקת הבקשה על ידי ועדות מקצועיות, המעבירות את המלצותיהן למל”ג. ההיתר אינו מהווה הכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה ובשלב זה הוא עדיין אינו מוסמך להעניק תארים.

שלב 3: מתן הכרה למוסד –  לאחר שמוסד קיבל היתר מהמל”ג הוא ייבדק באמצעות ועדת מומחים שתקיים בדיקה מקיפה ותעביר את המלצותיה בדבר הכרה בו למל”ג, על פי נוהל לביצוע תהליך הבדיקה להכרה. מוסד מוכר יכול לקבל הסמכה להעניק תארים.

החלטת המועצה בנושא נוהל פנימי לביצוע תהליך הכרה

 

עוד על תהליך האקרדיטציה ובדיקתו במל”ג