מכרז פומבי מס' 03/2023 לניהול והפעלת תכנית העתודות "מובילים באקדמיה" עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 03/09/2023
תאריך אחרון לשאלות 30/07/2023
תאריך פרסום 17/07/2023
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול והפעלת תכנית העתודות "מובילים באקדמיה", על כל היבטיה (להלן: "התכנית"), והכל כמפורט במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").

2. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

3. בכוונת המל"ג להתקשר עם זוכה אחד במכרז.

4. בחינת איכות ההצעה – 100% מהניקוד .

5. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה ממועד חתימת הצדדים על ההסכם ועד לתום 3 שנות הפעלה מלאות של התכנית, קרי, 3 שנים קלנדריות (עד סוף דצמבר 2026) (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

6. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן: "תקופות האופציה"), לכל היותר לעד ארבע (4) תקופות התקשרות נוספות בנות עד 24 חודשים כל אחת ולכל היותר עד 132 (מאה שלושים ושניים) חודשים מתחילת תקופת ההתקשרות הראשונה.

7. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף בהתאם לסעיף 7 במסמכי המכרז.

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ראשון 30/07/2023 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובתmechrazim@che.org.il או באמצעות המערכת הדיגיטלית.

שימו לב כי יש לבצע רישום ראשוני למערכת בקישור הבא"הרשמה לתיבת מכרזים דיגיטלית" לאחר הרישום הראשוני ישלח מייל ובו הזמנה לצפייה ולהגשת מכרז במערכת המכרזים הדיגיטלית. המייל אליו תשלח ההזמנה הינו המייל איתו נרשם המציע. 

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית עד לא יאוחר מיום ראשון ה-03/09/2023 עד השעה 14:00 .

10. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

11. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

12. הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


מענה לשאלות הבהרה – 15.08.2023

מסמכי מכרז – מובילים באקדמיה לאחר שאלות הבהרה

הסכם מובילים באקדמיה לאחר שאלות הבהרה


הסכם מובילים באקדמיה

מסמכי מכרז – מובילים באקדמיה